መሳርዕ ጥፍኣት…..

መሳርዕ ጥፍኣት…..

መዕቖቢ ኹሎም ተቐናቐንትን ግብረ ሽበራውያንን ጉጅለታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምኳን፡ ማሕበረ ሰብ ዓለም ዝተፋለለዩ እገዳታት ክገብረሉ ዝጸንሐ ጉጅለ ኢሳይያስ፡ ሕጂ ውን ካብ ክፋእ ተግባራቱ ኣይተቖጠበን፡፡ ሎሚ ብ27 ደቓይቕ ዝተዳለወ ሚስጢራዊ ስልጠና ነተጉቲ ዝምልከት ኣብ ዝኾነ ቦታ ብዝኾነ ኣካል ዘይተፈነወን ተራኢዩ ዘይፈልጥን ቪዲዮ ይፍንወልኩም፡፡

ኣብ ሃገርና፡ ኣብ ኩሉ ኣንፈት ተቓንንቕቲ ጎረባብቲ ሃገራት ዘይረገጽዎን ዘይተዓለምሉን መሬት ዳርጋ የለን፡፡ ካብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ከም በዓል ግንባር ሓርነት ኦሮሞ (ኦነግ)፡ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን (ኦብነግ)፡ ግንባር ሓርበኛታት (ኢህአግ)፡ ግንባር ሓርነት ጋንቤላ (ጋህነን)፡ ግንባር ሓርነት ቤንሻንጉል (ቤህነን)፡ ግንባር ሓርነት ሲዳማ (ሲነግ)፡ ግንባር ሓርነት ዓፋር (ኡርዱፍ)፡ ምንቅስቓስ ህዝቢ ትግራይ (ዲምህት)ን ንናጽነት ኤርትራ ዘይቅበል፡ ሕቶ ወደብ ዓሰብ ኣብ ዕዮ መደቡ ዝሰርዐ ግንቦት 7 ሓዊሱ ካልኦት ጉጅለታት ኣብ መሬትና ዝተፈለለየ ሓገዛት ተወሃብዎም እዩ፡፡ ካብ ጎረቤት ሃገረ ጁቡቲ ድማ ብመሓመድ ካዳሚ ዝምራሕ ፍሩድ ዝተብሃለ ጉጅለን ካልኦት ናእሽቱ ጉጅለታት ሓገዛት ተገይርሎም፡፡ ከምኡ እውን ካብ ሪፓብሊክ ሶማል እስላማዊ መጋባእያ፡ ኣልኢትሓድን ኣልሸባብን ዝተብሃሉ ግብረ ሽበራውያን ጉጅለታት ፡ ካብ ሱዳን ጉጅለ ሓርነት ደቡብ ሱዳን (SPLA & SPLM)፡ ምንቅስቓሳት ምብራቕ ሱዳን (ቤጃ)ን ጉጅለታት ዳርፉርን (DJEM)፡ ካብ እስላማዊት ሃገረ የመን ከኣ ንዕጡቋት ጉጅለታት ሑቲን ገለ ኣመንቲ ሸዓን ብስርዓት ህግደፍ ዝተፈለለዩ ሓገዛት ተገይርሎም እዩ፡፡

ፍቓድ ህዝቢ ዘይዓጦ ጉጅለ ጠላማት ጉጅለ ህግደፍ፡ ትማል ብዘይድሌትና ካብ መሳርዕ ሓይልታት ምክልኻልና መሻርፍ መንዚዑ፡ ባጀት ሰሊዑ፡ ከም ደቂ ማማ ኣብ ርእስና ቸቸ ክብሉ ከምዘይፈቐደሎም እዞም ውድባት ውን ከምቲ ህዝብና ሓደ ብሓደ ፋሕፋሕ ኢሎም ጠሊሞሞ እዮም፡፡ ንኹሎም ጉጅለታት ካልኦት ሃገራት ዝግብር ሓገዝ ብቐንዱ ብባዕሉ ኣባ ጓይላ ጥፍኣት ኢሳይያስ ዝምራሕ ኮይኑ፡ ኣብ ትሕቲኡ ዝተፈላለዩ መደባት ዝዓዩ ኣብ ትሕቲ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም፡ ኣለይቲ ተቓወምቲ ውድባትን ጉጅለታትን ጎረባብቲ ሃገራት ዝብል ውዳቤ ዝነጥፉ ሓለፍቲ ድማ፡

1. የማነ ገብረኣብ ካብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ
2. ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ካብ ማ/ቤ/ጽ ህግደፍ
3. ኮ/ል ተስፋልደት ሃብተስላሰ ካብ ቤ/ጽ ፕረሲደንት
4. ብ/ጀ ኣብርሃ ካሳ ካብ ወኪል ሃ/ድሕነት
5. ብ/ጀ ተኽለ ክፍላይ (ማንጁስ) ካብ ምክትታል ዶባት
6. “ሚ/ር” ዓሊ ዓብዱ ካብ ሚ/ሪ ዜና (ቅድሚ ምህዳሙ ኣብ ጎስጓሽን ሓበሬታን ተቓወምቲ ጉጅለታት ጎረባብቲ ብሓልፍነት ዝተመዘ) እዮም፡፡
ኣብ ትሕቲ እዚ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም፡ “ቤ/ጽ ምውህሃድ ተቓወምቲ ውድባት” ዝበሃል ቅርጺ ኣሎ፡፡ እዚ ውዳቤ ማእከላይ መዋፈሪኡ ኣብ ኣስመራ ከባቢ ሲነማ ኦዲዮ ጌሩ፡ ኣብ ትሕቲኡ ዝተፈላለየ ሓላፍነት ተዓዲልዎም ዝነጥፉ ቀንዲ ሓለፍቲ ከኣ፡

1. ብ/ጀ ጠዓመ ጎይቶኦም (መቐለ) ካብ ቤ/ጽ ፕረሲደንት
2. ሌ/ኮ ፍጹም ኢሳቕ (ለኒን) ኣወሃሃዲ ተቓወምቲ ጉጅለታት ኢትዮጵያ
3. ኮ/ል ገረዝጊሄር ዕንቋይ (ወዲ ዕንቋይ) ኣብ ባድመ ብወያነ ተማሪኹ ዝተፈነወን ምስተመልሰ ሓላፊ ምክትታል ዶባት ኮይኑ ዝተመደበ
4. ኮ/ል ዮናስ ብጹእኣምላክ ሓላፊ ስለያ ምክትታል ዶባት
5. ኮ/ል ኣማኒኤል ልጃም (ወዲ ልጃም) ካብ ውሽጣዊ ጸጥታን እዮም፡፡

ክቡራት ኣንበብቲ!!

ሎሚ ዝፍንወልኩም ኣብ ጉዳይ ዕጡቋት ጉጅለታት ኢትዮጵያ ስለዝኾነ ብዘውጻኹዎ ፕላን መሰረት ናይቶም ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት በብእብረ ከምዘቕርበልኩም ቃል እንዳኣተኹ፡ ቀጺለ ነዞም ጉጅለታት ኣምልኪተ ገለ ሓበሬታት ክውስኸኩም፡፡

ኩሎም ተቓወምቲ ጉጅለታት ኢትዮጵያ፡ ኣብ መሬትና ተዓሊሞም እዮም፡፡ ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ሓሪና፡ ሙሎበር፡ ጀበልሓምድ፡ ዓሻጋላ፡ ዒን፡ ዊዓ፡ ማይ ኣጣል፡ ዓላ፡ ኪሎማን ደማስን ዘይናትና ክሳብ ዝመስላና ኣባላት”ዞም ጉጅለታት ከምድላዮም ዓንዲሮምለን እዮም፡፡ ካብ 1998 ጀሚሩ ክስብ ሕጂ ነዞም ጉጅለታት ዝተገብረ ሓገዝ ኣብ ሃገራዊ ረብሓ እንተዝውዕል ማእለያ ዘይብሉ ትሕቲ ቅርጺ ምተሰርሓሉ ነይሩ፡፡
ህዝብና ምስ ዝረብሕ ዓይኖም ደም ዝሰርብ ኢሳይያሳውያን ግን ኩሉ ጸጋታት ሃገር ብሒቶም ኣብ ጥፍኣትን ዕንወትን ክውዕል ገይሮምዎ፡፡ ልግዐና ዝስትዩ ደቂ ካልእ ሃገርን፡ ማጨባ እኳ ዝሰኣኑ ዜጋታትናን ኣብ ዝተፍጥረሉ ሜዳ ኤርትራ፡ ሕጂ ግን፡ ህግደፋውያን ነቶም ልግዐን ማጨባን ዘቕርብሎም እኳ ስኢኖም በይኖም ተሪፎም ኣለው፡፡

ሰብ ምስ ጸረረ፡ ድሕሪ ብዙሕ ፈተነታት ካብ 2011 ጀሚሩ ንሓለፍቲ ተቓምቲ ጉጅለታት ኢትዮጵያ ብድፍኢትን ብጎስጓስን ሓባራዊ ግንባር ክፈጥሩ ሓድሽ መደብ ምስተሓንጸጸ፡ ነዚ ውጥን ንምትግባር ካብቶም “ፍሩያት ሓለፍቲ ግንቦት 7 ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ካብ ኣመሪካ ክመጽእ ተዓዲሙ፡፡ እዚ ብመራኽቦ ብዙሃን እንዳተጋውሐ ብዓይነቱ ብሉጽን ተስፋ ከም ዝተነብረሉን ዝተነግረሉን ሓድሽ “ግንባር” ተቓወምቲ ጉጅለታት ኢትዮጵያ ብ4 ጉጅለታት ማለት ኣርበኞች፡ ዲምህት፡ ግንቦት 7ን ኦነግን ዝተዓብለለ ኮይኑ ሙሉእ ዘይጉድል ሓገዛት እንዳተገብረሉ ብኣቃውማ ከም ሓይልታት ምክልኻል ሃገርና ካብ ምምሕዳር ክሳብ ስታፋት ስለያን ሃንደሳን ክቖመሉ ተገብረ፡፡

ብፍላይ ክፍልታት ስለያን ሃንደሳን ከም ኣካል ተዋጋኣይ ክ/ሰራዊት ልዑል ጠመተ ተዋህብዎ፡ ስታፋት ስለያ ብማእከላይ ቤ/ጽ ብ/ጀ ኣብርሃ ካሳ ዝምራሕ ብመጀር ዳዊት ዘርኣይ ዝእለ ዝተፈለለዩ ስለያዊ ስልጠናታት ክወሃቦም መደባት ተስርዐ፡፡ ስታፍ ሃንደሳ ድማ እዚ ሓድሽ ግንባር (ጥምረት) ብላዕለዎት ኪኢላታት ማእከላይ ቤ/ጽ ሃንደሳ ምክልኻል ሓገዝ ክግበረሉን ፈለማ ናይ ጸረሰብን ተሸከርከርትን ስልጠናታት ብመጀር ግርማይ ዝተብሃለ ሓላፊ ክወሃቦም፡ ኣብ ናይ ከተማ ስራሕቲ ፈደያን ትኹረት ብምግባር ብፍላይ ከኣ ኣብ ናይ ገዛን ላብላቶሪን ነተጉቲ ብኪኢላታት ማእከላይ ቤ/ጽ ሃንደሳ ምክልኻል ስልጠናታት ክግበረሎም መደባት ተሓንጸጸ፡፡ ብመሰረት እዚ ከኣ ካብ ኩለን ጉጅለታት ንጡፋት ዝበሃሉ ኣባላት ተሓርዮም ፍሉይ ስልጠና ነተጉቲ ክወስዱ ናብ ዓላን ሓሪናን ወሪዶም፡፡

ኣብ ስርሒታት ከተማ ነተጉቲ ካብ ሜዳ ጀሚሩ ዝለዓለ ኣበርክቶ ዝነበሮ ሌ/ኮ ሰለሙን እያሱ (ወዲ ኢያሱ) ዝተብሃለ ገዲም ተጋዳላይ ብቐጥታ ብቤ/ጽ ፕረሲደንት ተኣዚዙ፡ ነቶም ዝተመርጹ ኣባላት “ጥምረት” ናብ ከተማታት ኢትዮጵያ ብምስላኽ ዘካይድዎ ኣብ ኤሎትሮኒካዊ መሳርሒታት (ቴሌቭዥን፡ ሰዓት፡ ራዲዮን ሞባይልን)፡ ኣብ መካይን፡ ኣብ ህንጻታትን ኣብ ፖስታን ዘትኮረ ናይ ነተጉቲ ስልጠናታት ሂቡ፡፡

ዘዝተጸገዖ ከወይዓለ ከይሓደረ ዝፍንፍኖን ዝጠልሞን፡ ጉጅለ ኢሳይያስ፡ ማእለያ ዘይብሉ ባጀት ሰሊዑ ሓድሽ ግንባር ተቓወምቲ ጉጅለታት ኢትዮጵያ ብምጥያስ ጽዑቕ ታዕሊማትን ስልጠናታት ምስ ኣካየደሎም ካብ ግንቦት 7 ንዶ/ር ብርሃኑ ነጋ፡ ካብ ዲምህት ከኣ ንሞላ ኣስገዶም ሓለፍቲ ጌሩ መዘዞም፡፡ ሓድሽ ግንባር ተቓወምቲ ጉጅለታት ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ መስከረም 2015 ብዝለዓለ ጽንብልን ወትሃደራዊ ስልፍታትን ዕላዊ ተገብረ፡፡ ሃንደበት ከኣ እቲ ብዙሕ ዝተሃወተተሉ ንህዝብታት ኢትዮጵያ ዘይጭበጥ መጽብዓታት ክገብር ክኣቱ ዝጸንሐ “ሓድሽ ግንባር” ንጉጅለ ኢሳይያስ ብዘሰንብድ ኣገባብ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ከምዝተበታተነ ተሰምዐ፡፡ ዚያዳ ቁጽሪ ኣባላት ሒዙ ምስቲ ግንባር ዝተጸንበረ ጉጅለ ዲምህት ብሞላ ኣስገዶም ተመሪሑ ምስ ኣማኢት ኣባላቱ ብሱዳን ኣቢሉ ናብ ሃገሩ ኣተወ፡፡ ወያነ ነቲ ሓድሽ ክስተት ተጠቒሙ ንመላእ ዓለም ከጉስጉስን ተራእየ፡፡ ሓላፊ እቲ ሓድሽ ግንባር ሞላ ኣስገዶም ትማል ምስ ህግደፍ ኮይኑ ኣብ መሬት ኤርትራ፡ ክንደይ ሕማቕን ጽቡቕን ከምዘይሃወተትን ዘይሰርሐን፡ ናብ ዓዱ ምስ ሰገረ ከኣ ምስ ወያነ ወጊኑ ኣብ ሚዲያታት ከቃልዖም ተራእየ፡፡

ሓድሽ “ጥምረት” ጉጅለታት ኢትዮጵያ ሒደት ኣባላት ሒዙ ምስተረፈ ዶ/ር ብርሃኑ ንኣመሪካ ተመለሰ፡፡ ብቐጥታ ብቤ/ጽ ፕረሲደንት ዝእለን ዕለታዊ ጸብጻባት ክሰድድ ዝጸንሐ ቤ/ጽ ኣወሃሃዲ ተቓወምቲ ጉጅለታት ኢትዮጵያ፡ ንዓመታት ብትሪ ክሰርሓሉ ዝጸንሐ ውዲት ምስ በርዓኖ፡ ኢሳይያስ ብሕርቃን ሙሉእ ሰነዳቱ ተመንጢሉ ፋሕ ክብል ኣዘዘ፡፡ እቶም ዝተረፉ ኣባላት ኣብ ትሕቲ መኮነን ተስፋይ ዝተብሃለ ሓላፊ ግንቦት 7/ ዲምህት (ኣብዚ ቪዲዮ ሕቶ ክሓትት እትዕዘብዎ) ክጥርነፉ ብምግባር ኣብ ዓዲቀሺ ክሕየሩ ተገብረ፡፡

ኣብ ቀረባ ኣብ ጉዳይ የመንን ምንቅስቓሳት ሑቲን፡ ኢሳይያስ ምስ ሃገራት ዓረብ ሓድሽ ኪዳን ምስ መስረተ ከም ኣካል ዞባዊ ምሕዝነት (regional Solidarity) ምስ መንግስቲ ምስሪ እውን ሓድሽ ኪዳን ከቲሙ ከም ብሓድሽ ኣብ መሬት ኤርትራ ዝነበሩ ተቓወምቲ ጉጅለታት ኢትዮጵያ ክበራበሩን ንዶ/ር ብርሃኑ ነጋ እውን ካብ ኣመሪካ ናብ ኤርትራ ክኣቱ ተረዳዲኦም፡፡

TO FACE BOOK
This video portrays a secret military training provided by the Eritrean regime to the members of Ethiopian armed opposition groups GINBOT 7/TPDM ,dubbed Terrorist organization by the state department ,in Eritrea by a senior TNT and mines expert L/co Solomon Eyasu. Due to lack of time i am unable to upload it on you tube. i here by allow any concerned citizens and institutions to upload ,download ,and use this video in any form where it would be suitable for public awareness. for viewers discretion the admin has done a due effort and technical editing to avoid misuse.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close