መቓልሕ ድምጺ ኣልቦ ነብሳት ጉጅለ 15

(‘ቶም ቀበርቲ ስውኣት ዒራዒሮ)

ኣብ ክፍልታት እምባትካላን ጎዳጉዲ ዒራዒሮን፡ ብዛዕባ ዝሰፈሩ ግዳያት፡ ዛጊት ዓለም ብዓለማ ፈሊጣቶ ኣላ፡፡ ኣነ ‘ውን ኣብዝሓለፈ ዓመት፡ ብ5ተ ክፋላት ዘዳለኹዎ ጽሑፍ ዘርጊሐልኩም ኔረ፡፡ ክሳብ’ዛ ዕለት ካብ’ቶም ኣብ ቀጽሪ ቤት ማእሰርታት ዝፍጸሙ ዘስካሕክሑ በደላትን ግፍዕታትን ወጻእ፡ ዝተፈነወ ተወሳኺ ሓበሬታ የልቦን፡፡ ብዛዕባ ኩነታት ነፍሰወከፍ እሱር፡ ምፍላጡ ዋላ ኣገዳሲ እንተኾነ፡ ምስ ግዜ ዳርጋ ኩሎም እንዳጸነቱ ብምኻዶም፡ ኣብዚ ዘለናዮ ተኣፋፊ መድረኽ፡ ዚያዳ ዘግድስ’ቶም ጽባሕ ክወግሓልና እንከሎ፡ ዛንትኦም ከዘንትውልና ዘይኮነስ፡ ብኸውሊ ብዛዕባ ዝተፈጸመ ገበናትን ገበነኛታትን ብዝርዝር ክሕቡርና ዝኽእሉ፡ “ህልዋት መሰኻኽር” ምፍላይን ምስናድን’ዩ፡፡

ኣባጓይላ ሎሚ’ውን ድሕሪ መስዋእቲ ኣባላት ጉጅለ-15፡ ነቶም “ዝወዓሉ መሰኻኽር” በብእብረ ከየጥፍኦም እንከሎ ህዝብና ንኸለልዮምን ንሳቶም ውን ዝተሰከምዎ ረዚን ሓላፍነት ብኣግኡ ተረዲኦም ዝከኣሎም ክግበሩ በዚ ኣጋጣሚ እላቦ፡፡
ክቡራት ኣንበብቲ!!

ሎሚ’ውን ብዛዕባ’ቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ስርሓት፡ ፍጻሜታት ዒራዒሮ፡ ነናይ ባዕሎም ኣበርክቶ ዝነበሮም፡ ሰባት ምርቋሕ ቀጺለ ኣለኹ፡፡ ኣብ እዋን ኩነታት ጉጅለ-15፡ ህዝቢን ሰራዊትነም ምስኣቶም ከይርዕም፡ ኢሳይያስ ኣዚዩ ልዑል ፍርሒን ስግኣትን ኣሕዲሩ ኔሩ፡፡ ከም ውጽኢቱ ከኣ፡ ብጀካ ኣብ ውሽጢ’ቲ ቀጽሪ ካብ ዝግበር ጽኑዕ ሓለዋ፡ ኣብ ጎዶቦታት ዒራዒሮ’ውን ማዕረ ሙሉእ ክ/ሰ ንሓለዋ ክምደብ ጌሩ ኔሩ፡፡

ኣቐዲመ ከምዝሓበርክኹም፡ ምድራዊት ሲኦል ዒረዒሮ፡ ካብ ዝተደኮነትሉ ዕለት ጀሚሩ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ስርሓት ክሳተፉ ዝተሓረዩ ሓለፍቲ’ውን እቶም ኣዚዮም ብኢሳይያስ ዝተኣመኑ’ዮም፡፡ ኣብ ሓለዋ ከባቢታት ዒራዒሮ (ከባቢታት ፍልፍል፡ መንተብለ፡ ትምቡሉቕ፡ ኣፍገርገር) ክሳብ ሕጂ መሳርዕ 4ተ ኣሃዱታት ተሳቲፈን’የን፡፡ ፈለማ ክሳብ ወርሒ 10/2009 ብብር/ጀነራል ሚኪኤለ ሓንስ (ወዲሓንስ) ካብ ትእለ ዝነበረት ክ/ሰ 32 ዝተኣኻኸቡ ኣባላት ስለያ ክ/ሰራዊት ነይሮም፡፡ ድሕሪ መፋርቕ ወርሒ 10/2009 ድማ ብኮ/ል ሓረጎት ፍርዙን (ወዲፍርዙን) ካብ ትእለ ኣባላት ስለያ ክ/ሰ 22 ንሓለዋ ተመዲቦም፡፡ ኣብ 2012 ድማ ብኮለኔል በረኸት መብራህቱ (ኮረንፈት) ዝተሓረዩ ኣባላት ስለያ ክ/ሰ 61 ኣብ ሓለዋ ጸኒሖም፡፡ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት’ውን ብኣዛዚ ክ/ሰ 84 ኮሎኔል ወልደማርያም ጸጋይ ዝተሓረዩ ኣባላት ንገለ ብኮታት ክዓጽው ተሳቲፎም ነይሮም፡፡

እዞም 4ተ ኣዘዝቲ ክፍላተ ሰራዊት፡ ክሳብ መወዳእታ ምስ ኢሳይያስ ዝቖሙ፡ ንመምርሒታት “ግበር ኣይትግበር” ብዘይሕቶን ርእይቶን ዝፍጽሙ፡ እሙናት ኣገልገልቲ’ዮም፡፡ ብዛዕባ ነፍሰወከፎም ምስ ኢሳይያስ ዝነበሮም ርክባት ንካልእ እዋን ሓዲገ፡ ንሎሚ ናብ’ቶም ካብ እምባትካላ ክሳብ ዒራዒሮ ብኸውሊ ዝተፈጸሙ ግፍዒታት፡ ዝረኣዩን ዝወዓሉን፡ ኣባላት ክፍሊ ሓለዋ ክስግረኩም ፡፡

ብሓፈሻ ኣብ ውሽጢ’ተን ብሃለፍታ ዘሕርራ፡ ብቀዝሒ ዘንቅጻ፡ ሸላታት ዒራዒሮ ንዝሓቐቑን ኣብ ኣፍ ሞት ንዘለውን ዜጋታት፡ ክሕልው ብሜጀር ጀነራል ውጩ ዝተሓረዩ ኣባላት ካብ ክፍላተ-ሰራዊት 17፡ 26፡ 32፡ 35 እዮም፡፡ ድሕሪ እምባትካላ ሚስጢር ዓቂቦም ኣብ “ቀብሪ” ስውኣት ክሳተፉ ብወዲሓኪም ዝተኣዘዙ፡ ካብ ምክትል መራሕቲ ጋንታ ንላዕሊ ዘለው ኣባላት ጥራይ ‘ዮም፡፡ እምበኣር ከስ ‘ቶም ኣብ ሓለዋን ቀብሪን ስውኣት ጉጅለ-15 ዒራዒሮ ዝተሳተፉ “ህልዋት መሰኻኽር” እዞም ዝስዕቡ ዜጋታት’ዮም፡፡

1. ተለንተ ተስፋኣለም ሃብተ (ወዲ ሃብተ) ኣብ 1984 ዝተሰለፈ፡ ድሕሪ ናጽነት ኣባል ስለያ ስርሒት 05 ዝነበረ፡፡ ሓው ንሰበይቲ ኮሎኔል ጋይም ተስፋንኪኤል (ሓለፊ ወጻእ ስለያ) እዩ፡፡ ኣብ ዒራዒሮ ከም ካልኣይ ወዲሓኪም ኮይኑ ክነጥፍ ጸኒሑ ኣብ 2015 ድማ ብኮ/ል ጋይም ኣቢሉ ናብ ወኪል ሃገራዊ ድሕነት-ክፍሊ ወጻእ ስለያ ተቐይሩ፡፡ ኣብ ዒራዒሮ ኣዛዚ 1ይ ሓይሊ ኮይኑ ዘገልገሊ ተወላዲ ሊባን እዩ፡፡

2. ምክትል ኮፕራል ሚኪኤለ ወረደ፡ ኣዛዚ 2ይ ሓይሊን ድሕሪ ወዲ ሃብተ ድማ ከም ካልኣዩ ንወዲሓኪም ኮይኑ ብሓላፍነት ተመዚዙ፡፡ ኣብ ጸብጻባት እዚ ሰብ፡ ትውልድ ዓዱ ደቂምሓረን ማይዓይኒን ተባሂሉ ክልተ ግዜ ተጻሒፉ ኣሎ፡፡

3. ትንስኡ ተወልደ (ተጋደላይ) ዓዱ ምልቂ፡ ም/ኣዛዚ 2ይ ሓይሊ እዩ፡፡

4. ዘርኣይ ገረዝጊሄር (ተጋዳላይ) ዓዱ እምባብድሓን (ሰንዓፈ)፡ መራሒ ጋንታ እዩ፡፡

5. ከዋኒ ኣስመላሽ (ብሳጉኡ ደንጋጎ) ገዲም ተጋዳላይን፡ ም/መራሒ ጋንታን ዓዱ፡ ማይምነ እዩ፡፡

6. ባህልቢ ባራኺ፡ ኣባል ሃ/ኣገልግሎት፡ ዓዱ ሓድሽ ዓዲ፡ መራሒ ጋንታ እዩ፡፡

7. መድሃንየ መሓሪ፡ ኣባል ሃ/ኣገልግሎት፡ ዓዱ ዱባሩባ (ገርጠጢ) ም/መራሒ ጋንታ እዩ፡፡

8. ስዩም ስቲፋኖስ፡ ኣባል ሃ/ኣገልግሎት፡ ዓዱ ጻዕዳ ክርስትያን ም/መራሒ ጋንታ እዩ፡፡

9. ዑስማን ዑሞር፡ (ተጋዳላይ) ዓዱ ሃበሮ መራሒ ጋንታ እዩ፡፡

10. ገብረመስቀል የማነ፡ (ተጋ/1991) ዓዱ፡- ዓዲኳላ፡ ም/መራሒ ጋንታ እዩ፡፡

11. 11 ተስፋንኪኤል ኣማኑኤል፡ ኣባል ሃ/ኣገልግሎት፡ ዓዱ ጻዕዳክርስትያን፡ መራሒ ጋንታ’ዩ፡፡

12. እድሪስ ዓብደላ (ወዲ ዓብደላ) ዓዱ ሳሕል (ከባቢ ኣስማጥ) ም/መራሒ ጋንታ እዩ፡፡

13. ሳሚኤል ኣስመላሽ፡ ኣባል ሃ/ኣገልግሎትን ምልክት ወዲ ሓኪም፡ መዝነቱ መራሒ ጋንታ እዩ፡፡

14. የናስ ግደይ፡ (ተጋ/1990) ዓዱ ወኪዛግርን መራሒ ጋንታን ‘ዮም፡፡

ዝኸበርኩም ኣንበብቲ!!

እዞም ክብ ኢሎም ዝተገልጹ ኣባላት፡ ጽባሕ “ቃሎም ክህቡ” ትጽቢት ዝግበረሎም ዜጋታትና ስለዝኾኑ፡ በቢዘለናዮ ደሃያቶም ክንፈታትሽን፡ “ከይተቐደሙ” ናብ ውሑስ ከባቢታት ንከዕቑቡ፡ ክንምዕዶምን ክንሕግዞምን ይግበኣና፡፡ ኣገባብን ጠንቅን ኣማውታ ግዳያት ጉጅለ-15 ዝምልከት ሓበሬታ፡ ብዝርዝር ገሊጸልኩም ነይረ፡፡ (ኣብ page `Sactism` ተወከሱ)፡፡ እዞም ዕድመ ንእስነቶም ንመዋእል ብኸርተት ዘሕለፉ ሓለፍቲ፡ ንቡር ስርዓተ ቀብሪ ደቂ ኣድም፡ ተሓሪሞም፡ ኣብ ስንጭሮን ሩባ ዒራዒሮን ተደርቢዮም እዮም፡፡ ኣብ መስርሕ ኣተኣላልያ ኣስከሬን ዝተሳተፉ ድማ እዞም ዝተጠቕሱ ኣባላት ሓለዋ ‘ዮም፡፡

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close