መቓልሕ ድምጺ ኣልቦ ነብሳት ጉጅለ 15 

(‘ቶም ቀበርቲ ስውኣት እምባትካላ)

ከመይ ቀኒኹም ክቡራት!

ኣብ ሃገራት ዓለም፡ ዘይወግሕ መሲልዎም እቶም ኣረሜናዊ ታሪኽን ኣሰቃቒ ዛንታታት ጥፍኣት ደቂ ኣዳምን፡ ሓዲጎም ዝሓለፉ ከም በዓል ኢዲያሚን ዳዳ (ኡጓንዳ)፡ ሞቡቱ ሴሴሰኮ (ኮንጎ)ን ኪም ጆንግ ኢል (ሰሜን ኮርያ)ን ዝኣመሰሉ ውልቀ መለኽቲ፡ ካብ በትረ ስልጣኖም ምስ ተኣለዩ፡ ብዝተፈላለዩ ኣህጉራዊ ትካላት፡ ኣብ ዝካየድ መጽናዕትን ምጽራይ ገበናትን፡ ከም ሓደ መስርሕ ዘገልግል፡ ምኹዓት ስውር ጋህሲ (መቓብር) ግዳያት (Exhumation of mass graves) እዩ፡፡

ብወገነይ ድሕሪ ምእላይ ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ እዚ መስርሕ ኣብ ሃገርና ብዙሕ ዘሰጉመና ኮይኑ ኣይስመዓንን፡፡ እቲ ምንታይ’ሲ! ኢሳይያስ ካብ መብዛሕትኦም መራሕቲ ሰውራታትን ሃገራትን፡ ኣዚዩ ዝሓሰመ እኩይ ኣእምሮ ዝውንን ጎራሕ ሰብ ምኻኑ ኣንዳዕዲዐ ስለ ዝፈልጥ’ዩ፡፡ ኢሳይያስ ይትረፍ’ዶ መራሒ ሉኡላዊት ሃገር ኮይኑ፡ ዝፈጸሞም ኣሰቅቕቲ ገበናትን፡ ደሃይ ዘሕቐቖም ዜጋታትን ኣብ ሓደ ጋህሲ ክርከቡ፡ ኣብ እዋን ሰውራ ናይ ዘጽነቶም ከም ናይ በዓል ኢብራሂም ዓፋ ዝኣመሰሉ ግዳያት ዝምልከት ሓበሬታ ‘ኳ ክሳብ ሕጂ ዘይምሉእ ዛንታ ኮይኑ ተሪፉ ኣሎ፡፡

ብርግጽ እቲ ኣምላኽ ንብዓት ህዝቢ ኤርትራን፡ እህህታ ኣዴታትናን ቆጺሩ፡ ነዚ ርጉም ጸላኢ ሰናይትን መጋብርቱን ከምቶም ካልኦት መራሕቲ ዘይኮነስ ብህይወቱ ክነርክበሉ የብቀዓና ይኸውን፡፡ እንተዘይኮይኑ ድማ ደምን ኣዕጽምትን ስውኣትና ኣፍ ኣውጺኡ “ኣብዚ ኣለኹ” ዝብለሉ ግዜ ኣይክርሕቕን፡፡ ብዝኾነ ዘይከም’ቶም ካልኦት ውልቀ መለኽቲ መራሕቲ ሃገራት ዓለም፡ ንዘዝሓረይዎ ዜጋ ብኣዚዩ ክቱርን ክውልን መገዲ ዘሕቅቑ፡ ኣባጓይላ ኢሳይያስን መጋብርቱን፡ ሚስጢራቶም ዝንተዕለት ተኸዊሉ ከይነብር ካብ ክንጥቀመሎም ዝግበኣና መብኣታዊ መበገሲታትን ሜላታትን፡ እቲ ሓደ ብኣግኡ ብልዑል ጥንቃቐ ናይ’ቶም ኣብ ሕድሕድ ገበን ክፍጽሙ ዝእዘዙ፡ “ህያውያን መሰኻኽር” መንነት ምስናድ’ዩ፡፡ ብጽፉፍ ኣገባብ ዝተተሓዘ ሰነድ ኣብ መጻኢት ኤርትራ ካብ ዘይተደለየ ጎንጺ ቆይቂን ምብትታንን ኣድሒኑ ነቶም ገበኛታት ፈሊና ዝግብኦም ፍርዲ ንምሃብ ስለ ዝሕግዘና፡፡ ብመሰረት’ዚ ድማ ንሎሚ ከም መቐጸልታ ናይቲ ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣቢሉ ብ3ተ ክፋላት ዝፈነኹልኩም፡ ንግዳያት ጉጅለ 15 (ግዳያት “9/18”) ዝምልከት ሓበሬታ፡ ብዛዕባ መንነት ኣብ ምቕባር ሰለስተ ግዳያት እምባትካላ ዝተሳተፉ ኣባላት ክፍንወልኩም፡፡

ኣብ ቤ/ጽ ፕረሲዳንት ንምልውዋጥ ሓበሬታን፡ እዝን ቁጽጽርን ዝምልከት ሓደ ክውል ተሞኩሮ ኣሎ፡፡ ብመሓውራት ጸጥታ ዝተኻየደ ሕቡእ ፍጻመ፡ ንግብረ መልሲ “ንኣፍልጦ ፕረሲዳንት” ተባሂሉ ብመልክዕ “ጥቡቕ ሚስጢር” ከከም ኣድላይነቱ ተጻሒፉ ናብ ኢሳይያስ ምስበጽሐ፡ ኢሳይያስ ርእይቶኡ ክህበሉ ወይ ድማ ብቐጻሊ ክውሰዱ ብዛዕባ ዝግበኦም ስጉምታትን መምርሒታትን ከውርድ ይግበር፡፡ ኣብ እዋን ምቕያድ ኣባላት ጉጅለ 15 ድማ፡ ሕድሕድ ፍጻመን ምንቅስቓስ’ቶም ግዳያትን ስድራቤታቶምን ዝምልከት ሓበሬታ ብሌ/ኮሎኔል ኢሳቕ ኣርአያ (ወዲሓኪም)ን ውሽጣዊ ጸጥታን ኣቢሉ በመልክዕ ጸብጻብን መልእኽቲ ሬዲዮን ይበጽሖ ነይሩ፡፡ ኣብቲ እዋናት ኣብ እምባትካላን ዒራዒሮን ዝተቐዘፉ ግዳያት ዝምልከት ሓበሬታ E34pc/01-03 ብዝብል መሕበሪ ኮድ ናብ ቤ/ጽ ፕረሲዳንት ይለኣኽ ነበረ፡፡ ካብ ትሕዝቶ’ቶም ሚስጢራዊ ሰነዳት ዝተኣኻኸበ፡ ኣብ ኣገባብ ኣተኣላሊያን ኣቀባብራን ስውኣት ጉጅለ 15፡ ዝተሳተፉ ኣባላት ዝምልከት ሓበሬታ ንሎሚ ከምዚስዕብ እፍንወልኩም፡፡

ፈለማ ኣብ እምባትካላ፡ ካብ መስከረም 18/2001 ክሳብ ዕለት 7/06/2003 ኣብ ዝጸንሑለን ኣስታት 23 ኣዋርሕ ካብ’ቶም 34 እሱራት እቶም 3 ተሰዊኦም’ዮም፡፡ እንተኾነ ኣብ 2016 ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ነዚኦምን ድሒሮም ኣብ ዒራዒሮ ዝተሰውኡን እሱራት “ህልዋት’ዮም” ኢሉ ጻዕዳ ሓሶት ክሕሱን ንዓለም ከደናግርን ፈቲኑ ነይሩ፡፡ እምበኣር እቲ ሓቂ ንኹሉ ክበርህን ኢሳይያስን እሙናት መጋበርይኡን ክቃለዑ እቶም ኣብ እምባትካላ ዝተሰውኡ ዜጋታት ዝስዕቡ’ዮም፡፡

1. ጋዜጠኛ ፍስሃየ የውሃንስ -ጆሽዋ (መለለዬ ቁጽሩ 10) ድሕሪ እቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ብ6 ወርሒ ድሒሮም ብ15 መጋቢት 2001 ካብ ኣስመራ ካርሸሊ (ካልኣይ መደበር) 4 ጋዜጠኛታት ተሳሒቦም፡፡ ጋዜጠኛ ጆሽዋ ካብኣቶም ሓደ ኮይኑ ‘ቶም ዝተረፉ መድሃንየ፡ ስዩምን ኣማኒኤልን ነይሮም፡፡ ጆሽዋ ኣብ እምባትካላ ብነብሰ ቅትለት ብዕለት 13 ጥቅምቲ 2002 ተሰዊኡ፡፡

2. ጀነራል ዕቑበ ኣብርሃ (መለለዬ ቁጽሩ 13) ፡፡ ፈለማ ነብሱ ኣብ ዝሕጸበሉ ባኞ ቤትሮ ሰቢሩ ክሳዱ ብምሕራድ ነብሰ ቅትለት ክፍጽም ፈቲኑ ኔሩ፡፡ ብህጹጽ ናብ ከረን ግላስ ተወሲዱ ተሓኪሙ፡፡ ድሕሪ 4ተ መዓልቲ ካብ ግላስ ክሳዱ ተሰፍዩ ተሚሊሱ፡፡ ብቀጻሊ ብናይ ምስትንፋስ ጸገም (ኣዝማ) ክሳቐ ድሕሪ ምጽንሑ ብ13 ሓምለ 2002 ኣብ እምባትካላ ተሰዊኡ፡፡

3. ተጋ/ ማሕሙድ ኣሕመድ ሸሪፎ (መለለዬ ቁጽሪ 27) ኣብ ውሽጢ እምባትካላ ብዘጓነፎ ሓያል ስነ-ኣእምራዊ ጸቕትታትን ሕማም ሕብጠት መንኩብን ሳኣን ቀረብ ሕክምና ብዕለት ብ6 ሰነ 2003 ተሰዊኡ፡፡

ጀነራል ዕቑብን ማሕሙድ ሸሪፎን ኣብ ዝተሰውእለን መዓልታት፡ ብትእዛዝ ኢሳይያስ፡ ወዲ ሓኪም ካብ’ቶም ዝመርሖም ኣባላት ክፍሊ ሓለዋ 7ተ ሰባት መሪጹ ብስውር ብሃይሉኩስ (ቶይታ) ማኪና ሰቒሉ ንከተማ ጊንዳዕ ንኢድ ጸጋም ገዲፍካ (በቲ ሓዱሽ ጽርግያ ወጺኡ ዘሎ) ናብ ላዕላይ ደንጎሎ መቐልቀሊ ኣብ ትርከብ መቓብር ሓርበኛታት (ፖሊዜሮ) ብለይቲ ክቕበሩ ተገይሩ፡፡ እቲ ጸብጻብ ንናይ ጀነራል ዕቑበ ኣስከሬን ብሳንዱቕ፡ ንናይ ሸሪፎ ድማ ብስትረቸር ድሕሪ ምውሳድ ብኮበርታ ተጠቕሊሉ ከምዝተቐብረ ወሲኹ ይሕብር፡፡ (ሸሪፎ ዝተሰወኣላ ዕለት እሱራት እምባትካላ ናብ ዒራዒሮ ዝግዕዙላ ዕለት ነይራ)

ክቡራት ኣንበብቲ!!

ብካልኣዩ ንወዲ ሓኪም ተለንተ ተስፋኣለም ሃብተ ተመሪሖም፡ ነቶም ኣብ እምባትካላ ኣቐዲሞም ዝተሰውኡ እሱራት ሓመድ ኣዳም ኣብ ምልባስ (ቀብሪ) ዝተሳተፉ ዜጋታት ዝስዕቡ’ዮም፡፡

1. መድሃነየ መሓሪ (ወዲ መሓሪ) ኣባል ሃ/ኣገልግሎት ካብ 2ይ ሓይሊ 3ይ ጋንታ

2. ምሕረትኣብ ሰለሙን ኣባል ሃ/ኣገልግሎት 1ይ ሓይሊ 2ይ ጋንታ

3. ኣብርሃለይ ገዳም ኣባል ሃ/ኣገልግሎት 2ይ ሓይሊ 3ይ ጋንታ

4. ጎይቶኦም ሽሞንዲ (ወዲ ሽሞንዲ) ኣባል ሃ/ኣገልግሎት 1ይ ሓይሊ 3ይ ጋንታ

5. ኑረዲን ሓምድ (ወዲሓምድ) ኣብ ምምልላስ ኣስከሬን ዝተሳተፈ ኣውቲስታ፡፡

6. ስዒድ ኣቡበከር (ወዲ ኣቡበከር) ኣባል ሃ/ኣገልግሎት 2ይ ሓይሊ 1ይ ጋንታ’ዮም፡፡

(እዞም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ግዳያት ንዝበጽሐ ስቅያትን ሞትን ቀጥታዊ ኢድ ምትእትታው ኣይነበሮምን፡፡ ድሕሪ ምድህሳስ ተወሰኽቲ ሰነዳት፡ ኣብ ዕለተ መስዋእቲ ናይ ገለ ግዳያት፡ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገለጽኩዎ ገለ መእረምታ ተገይሩ’ሎ)
ወደሓንኩም!!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close