ቀይዲ ዝመትከሉ ቀይዲ በተኽ ጉጅለ

(ተወሳኺ መብርሂ) part two

ክቡራት ነበብቲ ኣብ ትሕቲ’ዚ ርእሲ ኣብዚ ቅንያት ፖስት ዝገበርኩዎ ዝርዝር ኣስማት ካብ ሃገር ከይወጹን ንከይኣትውን ዝተኣገዱ ዜጋታት ኣንቢብኩም ብዙሕ ሪእይቶ ጺሒፍኩም ኣለኹም፡፡ ብፍላይ ብ Inbox መንነት ኣብቲ ዝርዝር ሰፊሮም ካብ ዘለው ሰባት ናይ ገለ ዝፈልጦም ከብርሃልኩም ሓቲትኩምኒ፡፡ ብሓፈሻ ኣብ ትሕቲ ክፍሊ ኢሚግረሽንን ዜግነትን ብቤ/ጽ ፕረሲደንት፡ ብፍሉይ ቤት ፍርዲ፡ ብጀነራል ፍሊጶስን ወኪል ሃገራዊ ድሕነትን ብሚስጢራዊ ኮድ 01- 04 (ኮድ 05 ናይ ሚኒስትሪታት ነይሩ ብዙሕ ዘይተሰርሓሉ) እንዳተውሃቦም ዝተኣገዱ ልዕሊ 7,000 ዜጋታት ኣብ ዝሓለፈ ፖስት ዝገበርዎ ናይ ልዕሊ 500 ጥራይ’ዩ፡፡

ነቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ኣስማት ብደቂቕ ንምርኣይ ግዜ ዝበልዕን ኣድካምን ስለዝኾነ መብዛሕትኦም ከኣ ብሳጓታቶም ስለ እንፈልጦም መንነቶም ንምልላይ የጸግም’ዩ፡፡ ብወገነይ ንዘቕረብኩምዎ ሕቶ ንምምላስ ካብቶም ኣብ Black List ዘለው ናይ ገሊኦም ብስእሎም ኣሰንየ እዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ይፍንወልኩም፡፡

1. ኣብርሃለይ ክፍለ እዮብ (ብር/ጀነራል)፡ ኣብ ብላክ ሊስት ኣብ ተ.ቁ 65 ተመዝጊቡ ይርከብ፡፡ ብ1973 ናብ ጅብሃ ዝተሰለፈ ገዲም ተጋዳላይ ኮይኑ ክሳብ 1981 ውግእ ሕድሕድ ጸኒሑ፡፡ ኣብ ጀብሃ ኮሚሽነር ፖለቲካ እንከሎ ዶ/ር ፍጹም ንዝተብሃለ ተጋዳላይ ከምዝቐተለ ይፍለጥ፡፡ ካብቶም መስረትን መራሕን ሳግም ብምኻን ኣብ 1986 ናብ ህዝባዊ ግንባር ዝተጸምበረ እዩ፡፡ ኣብ ህ.ግ ኣዛዚ ክፍላተ ሰራዊት 85ን 16ን ኮይኑ ክሳብ 1993፡ ብ1994 ኣብ ኢውሮጳ ወኪል ህ.ግ፡ ብ1995 ካብ ኤውሮጳ ተሳሒቡ ኣብ ትግራይ (መቐለ) ቆንስላን ኮይኑ ኣገልጊሉ፡፡ ብ1998 ከኣ ኣብ ካናዳ ቆንስል ኤርትራ ኮይኑ ተመዲቡ ብዙሕ ከይጸንሐ ኤርትራ ተመሊሱ ድሕሪ ኩነታት ኣዋሃሃዲ ዓቃቢ ሰላም (UNMEE) ብምኻን ተመዲቡ፡፡ ድሕሪ እዚ ኩሉ ኩነታት ሓለቓ ስታፍ ስርሒት ዞባ 04ን ተወርዋሪ እዚን ብምኻን ክነጥፍ ድሕሪ ምጽንሑ ኣብ ክልቲኡ ስርሒታት ምስ ኣዘዝቲ ሜ/ጀነራል ሃይለ ሳሚኤል (ቻይናን) ጀነራል ፍሊጶስ ወልደዮውሃንስ (ነቕዘን) ክሰማማዕ ስለዜከኣለ ንነዊሕ ግዜ ካብ ሰራሕ ወጻእ ኮይኑ ኣብ ውልቃዊ ወፍርታት ነይሩ፡፡

ብሚስጢራዊ ኮድ 01 (ትእዛዝ ኢሳይያስ) ኣብ 2003ን 2010ን ስሙ ኣብ Black List ኣትዩ፡፡ ብፍላይ ኢሳይያስ ብወግዒ ካብቶም “መርገጺ ዘይብሎም ፈረሓት ኢሉ ዝሓመዮምን ሕማም ጀብሃ ዘይገደፎ ሰብ” ኢሉ ዝጥርጥሮ እዩ፡፡ ኣብዚ እዋን ኣብርሃለይ ክፍለ ኣብ ከባቢ ዓሊጊደር ገጂፍ ርእሰማል ኣዋፊሩ ሕርሻ የካይድ ኣሎ፡፡

2. ስውእ መብራህቱ ተክለኣብ ስብሃቱ -ቫይናክ (ብር/ጀነራል) ኣብ ብላክ ሊስት ኣብ ተራ ቁጽሪ 69 ዝተመዝገበ ካብቶም 3 ብሓደጋ መኪና ኣብ 20 መጋቢት 2014 ኣብ መስመር ባጽዕ እማህሚመ ከባቢ ድርባቡ ሓደጋ ዝበጽሖምን ተሰውአን ሓደ ገዲም ተጋዳላይ ህ.ግ እዩ፡፡ ኣብ ቃልሲ ንናጽነት ብፍላይ ስራሕት ከተማ ፈዳያን ልዑል ተራ ዝነበሮ ቫይናክ ብባህሪ ዝተሰምዖን ዝረኣዮን ብጋህዲ ዝዛረብ ተጋዳላይ ስለዝነበረ ብኢሳይያስ ተጸሊኡ ቅድሚ ምስውኡ ኣብ ባለነኪ ብስም ኢንስፔክሽን ኣብ ዝጽዋዕ ዘየድመዓሉ ስራሕ ንዓመታት ተመዲቡ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ተዓጽዩ ይጉሂን ይሓርቕን ነይሩ፡፡

3. ተመስገን በርሀ ገብረስላሰ (ብር/ጀነራል) ኣብ ብላክ ሊስት ኣብ ተ.ቁጽሪ 70 ተመዝጊቡ ይርከብ፡፡ ብስም ኣወሃሃዲ ኣጋር ከቢድ ብረት (4ይ ብርጌዳት) ተመዲቡ ኣብ ባለነኪ ልክዕ ከም ቫይናክ ሓውሲ ድስኩል ኮይኑ ተደርበዩ ዝርከብ ገዲም ተጋዳላይ’ዩ፡፡ ኣብ ብላክ ሊስት ተመዝጊቡ እንከሎ ናይ ሳንቡእ ጸገም ገይሩ ብፍቓድ ኮሎነል ተስፋልደት ተስፋስላሰ ናብ ሱዳን ተላኢኹ ተሓኪሙ ተመሊሱ እዩ፡፡ ኣበርክቶኡ ተረሲዑ ሓያል ሕማም ኣጓኒፍዎ እንከሎ ከም ገዲም ተጋዳላይ ክብሪ ስኢኑ ንዝለዓለ ሕክምና ኤውሮጳ ምኻድ ተኸልኪሉ እዩ፡፡

4. ኣሕፈሮም ተወልደ ኣብ ብላክ ሊስት ተራ ቁጽሪ 63 ተመዝጊቡ ይርከብ፡፡ ቅድም ኣባል ሳግም ኮይኑ ናብ ህ.ግ ዝተጸምበረ ድሕሪ ናጽነት ከኣ ኣማሓዳሪ ናቕፋ፣ ጾሮናን ብጽዕን ኮይኑ ኣገልጊሉ፡፡ ፖለቲካዊ ፍልስፍናታትን ስነ-ሓሳባትን ዓለም ክምዝጥዕሞ እንዳቀያየረ “ኤርትራ ጽቡቕ ኣላ” እንዳበለ መዋእሉ ኣብ ጎስጓስን ምስራጽ ህግደፋዊ ስነ-ሓሳባትን ዘሕለፈ ዳሪክቶር ጀነራል ቤት ትምህርቲ ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠት (ካድር) ናቕፋ እዩ፡፡ ከምህርን ክምድርን ዝረኣዮ ሰብ ዝኾነ ኣበር ዘይብሉ ብጹእ ይመስል፡፡ እቲ ሓቂ ግን ይትረፍ’ዶ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ጸግዑ ዝኾነ ኢሳይያስ እውን ዘይኣምኖ ሰብ’ዩ፡፡ ይፍለጥ ኣይፍለጥ ብዘየግድስ ብትእዛዝ ተስፋልደት ብኮድ ቁጽሪ 01 ኣብ 2009 ወርሒ 2 ኣብ ብላክ ሊስት ተመዝጊቡ እዩ፡፡

እቲ ዘስደምም ኣብ ናቕፋ ካብቶም ዝምህሮም ኮርስታት ሓደ “ብልሽውና’’ (corruption) ዝብል ኣርእሰቲ ዝተውሃቦ ኮይኑ “ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ባዶ ተጻዋርነት ንብልሽውና” ዝብል መትከል ከምዘሎ የምህር፡፡ ብኣንጻሩ ኣብ ኩለን ዝተመደበለን ቦታታት ቀንዲ ብልሽው ተባሂሉ ደስኪሉን ካብ ስርሑ ተኣሊዩን፡፡ ኣኣብዝኾዶ ቦታ ብቕሉዕ ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕ ነቶም ዘማሓድሮም ነበርቲ ገንዘብ ኣምጹኡ ክብል ዘይሓፍር ኣሕፈሮም ካብ ኩለን ጽፍሕታት ምስ ደስከለ እውን ኣብ ቤ/ት ካድር ኣመሉ ቀጺልዎ እዩ፡፡ ፍርቂ ባጀት እቲ ቤ/ትምህርቲ ኣብ ጅቦኡ ከውዕሎ ምስ ጀመረ ዳሕራይ ብላዕለዎት ሓለፍቲ ኣሕፈሮም ናይ ትምህርቲ ጥራይ ክገብር ተነጊርዎ፡ ንሎጅስካዊ ቀረባት ዝከታተል ድማ በረኸት ዝበሃል መራሕ ብርጌድ መዲቦምሉ፡፡ ወርሓዊ ደሞዙ ትሕቲ 3,000 ናቕፋ ደኣ ይኹን’ምበር ኣብ ቀረባ ግዜ ጸዳል ኣሕፈሮም ትበሃል ጓሉ ከመርዑ ከሎ ኣስታት ሓደ ሚሊዮን ናቕፋ ወጻኢታት ገይሩን ልዕሊ 10 ከብቲ ሓሪዱን፡፡ ከምቲ ዝቀጸለ ኣካይዳ ኢሳይያስ ግን ዋላ ብሳግመነቱን ምስ ድሩዕ ብዘለዎ ናይ ስጋ ዝምድናን ይጠርጥሮ እምበር ነቲ ክፋእ ስራሕቶም ኣማሊኡ ገንዘብ ዘጠፋፍእ ሰብ ስለዝፈትውን መሳርሒ ምኻኑ ስለዝኣምኑን ብዙሕ ጸገም ኣይገብርሉን፡፡

5. ሓጎስ ተከስተ ኣባይ (ኮሎኔል) ኣብ ብላክ ሊስት ተራ ቁጽሪ 66 ዝተመዝገበ ገዲም ተጋዳላይ ህ.ግ ኮይኑ ኣባል ፍሉይ ቤት ፍርዲ ዝነበረ ኣብዚ እዋን ዝደስከለ ውልቀ ሰብ እዩ፡፡ ምስ ዘይቃደውዎ ሓለፍቲ ስለዝራኸብን ብጋህዲ “ንሕና ኣብ ልዕሊ ህዝብና ክንፈርድ ዓቕሚ የብልናን፡ ናይ ሕጊ ኣፍልጦ የብልናን፡ መንግስቲ ክንመሃር ድሌት የብሉን 8ይ ክፍሊ ኮይነ ኣንጻር ሕልናይ ክፈርድ ይግደድ ኣለኹ” እንዳበለ ስለዘዕዘምዘመ ብሚስጢራዊ ኮድ 01 (ብትእዛዝ ኢሳይያስ) ኣብ 2006 ኣብ ብላክ ሊስት ኣትዩ፡፡

6. ዘፈሩ ወልደገብሪኤል ሓጎስ (ሌ/ኮሎኔል) ኣብ ብላክ ሊስት ተ.ቁጽሪ 71 ተመዝጊቡ ዝርከብ ኣብ ቤ/ጽ ሚኒስተር ሚኒስትሪ ምክልኻል ባለነኪ ሓላፊ ጨንፈር ምምሕዳር እዩ፡፡

7. ስዩም መስፍን ግርመ (ኮሎኔል) ኣብ ብላክ ሊስት ቁጽሪ 73 ዝርከብ ኣብ ባለነኪ ምስ በዓል ባይናንክን ተመስገን በርሀን ብስም ኢንስፔጀክሽን ተደርብዩ ዝርከብ ገዲም ተጋዳላይ እዩ፡፡

8. ተከስተ ገብረመድህን በኹረ (ኮሎኔል) ኣብ ብላክ ሊስት ቁጽሪ 68 ዝርከብ ዳኛ ፍሉይ ቤ/ፍርዲ እዩ፡፡

9. ስውእ እድሪስ መሓመድ ዓሊ ፡ ባህር ድምጻዊ እድሪስ ዝምለክት ኣብዛ ፔጅ ካብ ማእሰርቱ ክሳብ መስዋእቱ ዝነበረ ፍጻመታት ገለጸ ነይረ፡፡ ብትእዛዝ ወኪል ሃ/ድሕነት ብሚስጣራዊ ኮድ 02 ኣብ ብላክ ሊስት ቁጽሪ 77 ተመዝጊቡ ነይሩ፡፡

10. ኣማረ ረድሀይ ሃይለምኪኤል- ወዲ ረደሀይ (ሌ/ኮሎኔል) ኣብ ክፍሊ ኢሜግረሽንን ዜግነትን ኣብ ብላክ ሊስት ቁጽሪ 75 ዝተመዝገበ ናይ 1981 ገዲም ተጋዳላይ ጀብሃ ኮይኑ ካብቶም ጠንቅን ሳዕቤንን ኩነታት ምስ ኢትዮጵያ ሚስጢር ዝፈልጥ እዩ፡፡ ምስ ሜ/ጀነራል ብርሃነ ገብረዝጊሄር ብዝነበሮ ጥቡቕ ርክብ ተጠርጢሩ ኣብ እዋን ምቕያድ ጉጅለ 15 ስውር ክትትል ክግበረሉ ድሕሪ ምጽናሕ ካብ መዝነቱ ተኣሊዩ ክሳብ ሕጂ ደስኪሉ ናይ መስተ (ኣልኮሊዛቶ) ኮይኑ ተስፋ ዝቆረጸ ሰብ እዩ፡፡

11. ተኽለ ፍትዊ ከፈላ -ወዲ ፍትዊ (ሌ/ኮሎኔል) ኣብ ብላክ ሊስት ኣብ ቁጽሪ 67 ተጠቒሱ ዝርከብ ገዲም ተጋዳላይ ጀብሃ ነበር እዩ፡፡ ከም ወዲ ረደሀይ ካብቶም ጠንቅን ሳዕቤንን ኩነታት ምስ ኢትዮጵያ ሚስጢር ዝፈልጥን ኣብ ፈላሚ ኩናት ባድመ ዕቑር ሰራዊት መሪሑ ዝተሳተፈ ኣባል ስለያ ምክለኻል እዩ፡፡ ምስ ሜ/ጀነራል ብርሃነ ገብረጊሄር ብዝነበሮ ጥቡቕ ርክብ ተጠርጢሩ ኣብ እዋን ምቕያድ ኣባላት ጉጅለ 15 ብወኪል ሃገራዊ ድሕነት ስውር ክትትል ክግበረሉ ድሕሪ ምጽናሕ ካብ መዝነቱ ተኣሊዩ ክሳብ ሕጂ ደስኪሉ ኢዱ ንምጽወታ ዘርጊሑ “ሃቡና” ክብል ዝውዕል ናይ መስተ ሰብ ኮይኑ ኣሎ፡፡

12. ኣስመላሽ ኣብርሃ ወልዱ (ኣስመላሽ ዓድዋ)፡ ኣብ ብላክ ሊስት ኣብ ቁጽሪ 81 ሰፊሩ ዝርከብ ዳርጋ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጦን ምፍላጥ ዘየድልዮን ኣብ 1979 ኣብ ህ.ግ ዝተሰለፈን ካብ 1982 ጀሚሩ ከኣ ኣብ እንዳ ዜና ተመዲቡ ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሕታት ዘገልገለ ገዲም ተጋዳላይን ኣፈኛ ፕሮፖጋንዳ ህግደፍን ሓላፊ ክፍሊ ቴሌቭዥንን እዩ፡፡ ዘይከምቲ ኣብ ሓተታን ዜናን እንዕዘቦ ርእሰ ተኣማንነት ካብ ዘገልገሎ ዝተጋደሎን ንላዕሊ “ዓጋመ ከይበሃል” ኩሉ ግዜ ኣብ ቅልውላው መንነት ዝተሸመ ኣስመላሽ፡ ኣብ ሓደ እዋን ብኢሳይያስ እንዳተጸፍዐ፡ ኣብ ካልእ እዋን ብዓሊ ዓብዱ እንዳተዋረደ፡ መዋእሉ ብክቱር ጭንቀት ዕድሚኡ ዝወድአ ጋዜጠኛ እዩ፡፡ ኣስመላሽ ኣብ ብላክ ሊስት ክኣቱ ኣብ 2003 ካብ ቤ/ጽ ፕረሲደንት ዝተኣዘዘ ኮይኑ ድሕሪ ምህዳም ዓሊ ዓብዱን ድሕሪ ስርሒት ፎርቶን ከኣ ክልተ ግዜ ንክፍሊ ኢሜግረሽን ተሓቢሩ ነይሩ፡፡ (ብዛዕባ ኣስመላሽ ኣብርሃ ብመሰረት ግዜ ሰሌዳይ ሓደ መዓልቲ ምሉእ ሓበሬታ ክፍንወልኩም እየ፡፡)

13. እያሱ ተወልደመድህን ንጉሰ ኣብ ብላክ ሊስት ኣብ ተራ ቁጽሪ 76 ዝተመዝገበ ኣባል 9ይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኣብ ሚ/ሪ ዜና ሓላፊ ጨንፈር ማሕበራዊ ጉዳያት ዝነበረ ጋዜጠኛ እዩ፡፡ ኣብ ቀረባ ንዝተወሰነ መዓልታት ተኣሲሩ ከምተፈተሐ ይፈልጥ፡፡

14. ድምጻዊ ርእሶም ገብረገርግሽ (ወዲ ጋብር)፡ መብዛሕትና ካብ እዋን መግዛእቲ ጀሚሩ ብዝተፈላለዩ ድርፍታቱ እንፈልጦ ኣብ ከባቢ 2009 ብስግረ ዶብ ምውጽኡ ዝተረጋገጸ እዩ፡፡

15. ኮኮን ሎዊ ፈካክ (ተለንተ) ኣውቲስታን ጋርድን ጀነራል ስብሓት ኢፍሬም ነይሩ ሕጂ ከኣ ምስ ፍሊጶስ ዝነጥፍ ኣባል ብሄር ኩናማ እዩ፡፡ እዚ ምስ ምምስራት ጉጅለ ኩናማ ኣብ 2004 ብኮድ ቁጽሪ 03 ተሰኒዩ ስሙ ናብ ክፍሊ ኢሜግረሽን ተመሓላሊፉ፡፡

ክብራት ኣንበብቲ!!! “ንዝኣመነ ብሴፍ፡ ንዘይኣመነ ብሴፍ” ዝመትከሉ ኢሳይያስ ይትረፍ ዶ ንዘገልገሎ ናይ ባዕሉ ጽላሎት እውን ኣይኣምንን፡፡ ምናልባሽ ገለኹም ዝርዝሩ ምስ እትሪኡ ክገርመኩም ይኽእል ይኾውን፡፡ እቲ ሓቂ ግን እዚ እዩ፡፡ ከምተወሳኺ ሎሚ ብቀጥታ ካብ ክፍሊ ብላክ ሊስት ዝተወሰደ በዓል ወዲ ጉላይን ካልኦትን ዘለውዎ ተላቃቢ ኣሰንየልኩም ኣለኹ፡፡ ናይቶም ዝተረፉ ኣብ ብላክ ሊስት ዝተመዝገቡ ሰባት ትፈልጥዎ እንተሎ ብ Inbox & Comment ክትገልጽዎ ትኽእሉ ኢኹም፡፡

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close