ቀይዲ ዝመትከሉ ቀይዲ በተኽ ጉጅለ

part one

ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ኣስመራ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ብዛዕባ ዝተረሸኑ መንእሰያት ዝተሰመዓኒ መረር ሓዘን ክገልጽ እፈቱ፡፡ ንመርሸንቲ’ዞም ዜጋታት ኣመልኪቱ ካብቶም ደገፍቲ ጀሚሩ ክሳብ ደለፍቲ ፍትሒ ብዙሕ አዛራራቢ ኮይኑ ቀንዩ ኣሎ፡፡ ነዚ ጉዳይ ዝምለከት ኣብ ምጽራይ ስለዘለኹ ዝርዝሩን ሳዕቤኑን ኣረጋጊጸ ክፍንዎ’የ፡፡

ንሎሚ ነቲ ቃል ዝኣተኹዎ ዝርዝር ካብ ሃገር ንከይወጹ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ናይ ዝተኣገዱ ዜጋታት ሒዘልኩም መጺአ ኣለኹ፡፡ ካብቶም ብሓይልታት ፖሊስን ጸጥታን ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ብር/ጀነራል ስምኦን ገብረድንግል ዝመሓደሩ ኣካላት ጸጥታ ሓደ ኢዩ: ክፍሊ ኢሜግረሽንን ዜግነትን፡፡ ብስም ምስላጥ ጉዳይ ኢሜግረሽንን ዜግነትን ዝቖመ እዚ ክፍሊ ከም ኣካል ጸጥታ ብኣዋጅ ቁጽሪ 24/92 ዝፍለጥ ጉዳይ መገሻ ዜጋታት ብምጥሓስ ኤርትራዊ ብሕጋዊ መገዲ ናብ ካልእ ሃገር ንከይገይሽ ብዝቕይዱ ዝተጠናነጉ ስለያዊን ወተሃደራዊን መምርሒታት ተቐሲቡ ዝቖመሉ ካብ ዘቋርጽ ዛጊት ዓመታት ኣቑጺሩ፡፡ ኣብዚ እዋን ቀንዲ መናውሒ ዕምሪ ምልክን መኣዲ ሰበይ ሰብካን ብላዕን ኮይኑ ኣሎ፡፡

ካብ 2003 ጀሚሩ ብብ/ጀነራል ገብረኺዳን ሃብተኣብ ሓንጣል (ወዲምነይ ደ/ት 11 ዕ/ምስላፍ 1973) ክምራሕ ዝጸንሐ ክፍሊ ኢሜግረሽንን ዜግነትን ድሕሪ 2011 ከኣ ወዲ ምነይ ሕማም ሽኮርያን ነርቭን ናይ ዓይኒ ጸገም ስለዝገበረ፡ ናብ ጀርመን ተላኢኹ እግሩ ምስተቖርጸ ብዘይ ወግዓዊ መገዲ ሓላፊ ክፍሊ ኦፕረሽን ዝነበረ ብኮ/ል ሃብተሚካኤል ጸጋይ (ኳትሮ) ይምራሕ ኣሎ፡፡ ወዲ ምነይ ካብቶም ብኣጻብዕ ዝቑጸሩ ፍትዋት ሓለፍቲ ሓደ እዩ፡፡ ብባህሪኡ ኣዚዩ ምቑሉል ፍትሓዊ፡ ፈታዊ ሓድሽ ወለዶ መንእሰይ፡ ብሳዕሪሩ ብዘሎ ፋሉለዊን ውልቃዊን ወተሃደራዊ ምሕደራ ኩሉ ግዜ ዓሕ ዝብል ሓላፊ እዩ፡፡

ኣብ ትሕቲ ኢሜግረሽንን ዜግነትን ካብ ዝመሓደራ ክፍልታትን ጨንፈራትን ሓደ ዝኾነ ኣሃዱ ክልከላ ንመገሻታት (Black List) ኮይኑ ቀንዲ ዕማሙ ከኣ ብትእዛዝ ቤ/ጽ ፕረሲደንትን ካልኦት ክፍልታትን ካብ ሃገር ንከይወጹን ንከይኣትውን ዝተኸልከሉ ዜጋታት ዝርዝር ብምሓዝ ንትካላት ጸጥታ ምሕጋዝ እዩ፡፡ ብመሰረት”ዚ ካብ 1996 ጀሚሩ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ክልከላ ዝተገብረሎም ዝርዝር ናይ ኣስታት 7,000 ዜጋታት ብምሓዝ ዝተፈለለዩ ኪኢላታት መዲቡ ንከይኣትውን ከይወጹን ይከታተል፡ ኣብ ብላክ ሊስት ዝተመዝገቡ ንኣሳልጦ ናብ ኢሜግረሽን ምስ ዝኸዱ ንቀጥታ ንሃገራዊ ድሕነት ይሕበር፡፡

ኣብ ትሕቲ እዚ ቀያዲ መስርሕ ዝኣትው ዜጋታት ዝወሃቦም ምኽንያት ብኣካላት ጸጥታ ዝድለዩ፡ ኣፈላላያት ፖለቲካ ዘለዎም፡ መራሕቲ ሃይማኖትን ዘይመንግስታውያን ትካላትን፡ ወጻእተኛታትን እዮም፡፡ ብፍላይ ድሕሪ 2001 ኣብዚ መስርሕ ብላክ ሊስት ዝኣትው ዜጋታት ብድሌትን ወለንታን ውልቀ ሓለፍቲ እንዳኾነ ቀጺሉ፡፡ ካብ መገሻታት ናይ ምእጋድ ወግዓዊ ስልጣን ዝተዓደሎም ትካላት መንግስትን ዘብ ግዜ ሓለፍትን ዝስዕቡ እዮም፡

1. ቤ/ጽ ፕረሲደንት፡ ብሚስጢራዊ ኮድ ቁጽሪ 01 ኣሰንዩ ንዝደለዮ ዜጋ ይእግድ፡፡ ናይ ምእጋድ ስልጣን ዝተዓደሎ ኮ/ል ተስፋልደት ሃብተስላሰ እዩ፡፡ ነዚ ዘፍጽሙ ኣባላት ቤ/ጽ ፕረሲደንት ከኣ ኮ/ል ክብሮም ኣብርሃምን መሓመድ ሰዒድ (ወዲ ፈረጅ) ዝተብሃሉ”ዮም፡፡

2. ወኪል ሃገራዊ ድሕነት፡ ብሚስጢራዊ ኮድ ቁጽሪ 02 ኣሰኒዩ ንዝደለዮ ዜጋ ይእግድ፡፡ ናይ ምእጋድ ስልጣን ዝተዓደሎም ቀንዲ ሓለፍቲ ወዲ ካሳንን ስምኦንን እዮም፡፡

3. ጀነራል ፍሊጶስ፡ ከም ሓደ ውልቀ ሰብ ዘይኮነስ ከም ትካል ተቆጺሩ ብሚስጢራዊ ኮድ ቁጽሪ 03 ሓታቲ ብዘይብሉ ኣገባብ ንዝደለዮ ሰብ ይእግድ፡
4. ፍሉይ ቤት ፍርዲ፡ ብሚስጢራዊ ኮድ ቁጽሪ 04 ኣሰንዩ ብዝተፈላለዩ “ገበናትን” ብድሌት ገለ ሓለፍትን ዜጋታት ይእግድ፡፡

ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ካብ ዝተኣገዱ ዜጋታትን ወጻእተኛታትን ንሎሚ ካብ 1996 ጀሚሩ ናይ ልዕሊ 500 ኣብ Black List ዝኣተው ዜጋታታት ዝርዝር ይፍንወልኩም፡፡ ክቡራት ነበብቲ! ንትሕዝትኡ ብደቂቅ እንተተዓዚብኩምዎ ዘስደምሙ ነገራት ክትረኽቡ ኢኹም፡፡ ጀነራላት፡ ጋዜጠኛታት፡ ዳሪክቶራትን ንናጽነት ብዘይ ተጉላባይነት ዝተጋደሉ ገዳይም ተጋደልቲ፡ ስድራቤት ስውኣት ከይተረፉ ኣብዚ ዝርዝር ይርከቡ፡፡ ኣብዚ ዝርዝር ካብ ዝሰፈሩ ዜጋታት ገለ ብዘይሕጋዊ መገዲ፡ ገለ ብሓላፋን ብላዕን፡ ገለ ከኣ ዕድል ገይራ ካብ ሃገር ዝወጸትን ናብ ሃገር ዝኣተወትን ክህልው ይኽእሉ እዮም፡፡

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close