ብደም ንጹሃን ዝሰወዱ ቀንዲ ሓለፍቲ ወኪል ሃገራዊ ድሕነት

ካብ ቃልሲ ንናጽነት ጀሚሩ ክሳብ እዚ ዘለናዮ ዘመን፡ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ዝደበየ፡ ቀንዲ ኣባጓይላ ገባሪ ሓዳጊ ሓደ ውልቀ ሰብ እዩ – ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡፡ ኣብ ምጽናት ወለዶታትናን ምብሕጓግ ክብርታት ሃገርናን ብመሪሕነት እቲ ኣባጓይላ ተኣዚዞም፡ ዝኾነ ይኹን ውሳነን ስጉምትን ዘተግብሩ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ሓይሊ ዕማም ጸጥታ ተባሂሉ ዝስመ ዝተወደቡ 6 ሓለፍቲ ኣለው፡፡ ኣባላት’ዚ ኣካል ከኣ፡ ጀነራል ስብሓት ኢፍሬም፡ ጀነራል ፍሊጶስ ወልደዮውሃንስ፡ ብ/ጀነራል ኣብርሃ ካሳ፡ ብ/ጀነራል ስምኦን ገብረድንግል፡ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ኮሎ/ተስፋልደት ወልደስላሰን’ዮም፡፡

እዞም ብደም ንጹሃን ዝሰወዱ ቀንዲ መራሕቲ፡ ዋላ’ኳ ኣብ ፖለቲካዊ፡ ወተሃደራዊ፡ ጸጥታዊን ምምሕዳራዊ ተፈላለየ ጽፍሕታት መንግስቲ ብሓላፍነት ተመዲቦም ክሰርሑ ብወግዒ ዝተመደቡ እንተኾኑ፡ ካብ ዝኾነ ይኹን ንላዕሊ ግን ብኢሳይያስ ኣብ ዝምራሕ ሕቡእ ሓይሊ ዕማም ጸጥታ ተወዲቦም ስትራተጅካዊ ውሳነታት ዘተግብሩ መትኒ ጉጅለ ኢሳይያስ’ዮም፡፡ ኣብ ሃርና ብስም ምውሓስ ሃገራዊ ጸጥታ ዝነጥፍ ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ዝበሃል ትካል ከምዘሎ ይፍለጥ፡፡

ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ናይ ሃገራትን ህዝብታትን ሃገራዊ ረብሓን ጸጥታን ንምውሓስ (National Interest & National Security) ሓላፍነት ዝተውሃቦ ሕጋዊ ጸጥታዊ ትካል ክህሉ ንቡር እዩ፡፡ ኪኖ እዚ ዕላማ ኣንጻር ዜጋታትናን ታሪኽናን ዝቖመ ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብውሽጡ ብዙሕ ናይ ክፍኣትን ጥፍኣትን ሚስጢራት ዝሓዘ ትካል እዩ፡፡ ኣብ ትሕቲ’ዚ ትካል ከኣ ክፍሊ ሓይልታት ጸጥታን ፖሊስን ኤርትራ፡ ክፍሊ ወጻኢ ስለያ፡ ክፍሊ ጠላፋ (ባዶ 2)ን ክፍሊ ወተሃደራዊ ስለያን ዝበሃል ኣወዳድባ ኣሎ፡፡ ነዘን ዝተጠቕሳ ክፍልታት ዝመርሑ ቀንዲ ሓራምዝ ንሎሚ ብዝተወሰነ ደረጃ ከላልየኩም እፈቱ፡፡

ኣብ ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሒታትን ውዳበታትን ተመዲቦም ኣብ ልዕሊ ህዝብና ማእለያ ዘይብሉ ግፍዒ፡ ስቓይን ኣደራዕን ዘብጽሑ ዘለው ብደም ዝተሓጸቡ ቀንዲ ገበኛታት ብስእሊ ተሰኒዩ ከምዚስዕብ ቀሪብልኩም ኣሎ፡፡

1. ብርጋዴር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ (ወዲ ካሳ) ዕድመ ኣስታት 67 ኮይኑ ሓላፊ ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፡፡ ድሕሪ ናጽነት ክሳብ ሕጂ ኣብ ሃገርና ዝተፈጸመ ግህሰት ሰብኣዊን ደሞክራስያዊን መሰል ዜጋታትን ካልኦትን ዝለዓለ ሓላፍነት ዝስከም ካብቶም ቀንዲ ተሓተቲ ላዕለዎት ኣባላት ጉጅለ ኢሳይያስ ሓደ’ዩ፡፡
2. ብርጋዴር ጀነራል ስምኦን ገብረድንግል መዓሾ ብ1954 ተወሊዱ፡ ሓላፊ “ሓይልታት ፖሊስን ጸጥታን ኤርትራ” እዩ፡፡ ካብ 2010 ጂሚሩ ሓላፊ ፖሊስ፡ ኢሜግረሽን፡ ኣየር ሰኩሪቲ፡ ውሽጣዊ ጸጥታን ብምኻን ይሰርሕ፡፡ ድሕሪ ናጽነት ክሳብ ሕጂ ኣብ ሃገርና ዝተፈጸመ ግህሰት ሰብኣዊን ደሞክራስያዊን መሰላት ዝለዓለ ሓላፍነት ዝስከም ካብቶም ቀንዲ ተሓተቲ ላዕለዎት ኣባላት ጉጅለ ኢሳይያስ ሓደ’ዩ፡፡ ኣብ ትሕቲ ብ/ጀ ስምኦን ኮይኖም ብስም ሃገራዊ ጸጥታ ንዝውሰኑ ውሳነታት ተቐቢሎም ዘተግብሩን ዝፍጽሙን ቀንዲ ሓለፍቲ ክፍሊ ውሽጣዊ ጸጥታ ከኣ ዝስዕቡ’ዮም፡፡
• ኮሎ/ወልደዝጊ ባህታ
• ኮሎ/የማነ ኣፈወርቂ (ወዲ ኣፈወርቂ)
• ኮሎ/ካሕሳይ በየነ (ወዲ በየነ)
• ሌ/ኮ ፍጹም የውሃንስ
• ኮሎ/ የማነ ዓንደማርያም (ሶኮሎቭ)፡

3. ኮሎ/ ጋይም ተሳፋሚካኤል- ዕድመ 59 ዓመት፡፡ ኣብ ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ሓላፊ ወጻእ ስለያ’ዩ፡፡ ንሶማላዊ ጉጅለ ኣልሸባብ ብምድጋፍ ብዝነበሮ ልዑል ተራ፡ ሃገርና ንተደጋጋሚ እገዳ ካብቶም ዝሸመሙ ሓለፍቲ እዩ፡፡ ኣብ ተፈላለዩ ሃገራት ኣንጻር ጉጅለ ኢሳይያስ ዝካየዱ ተቓዉሞታት ሰባት ብምውዳብን ስልኳታት ብምክያድ ናይ ምብትታንን ምብርዓንን ተልእኾ ዝተውሃቦን ዘፈጽምን ሓላፊ’ዩ፡፡ ኣብ ወጻእ ካብ ማሕበረ ኮም፡ YPFDJ፡ ሃማደኤ ካልኦት ውዳበታትን ሰባት ብምውዳብን ብምውፋርን፡ ብሓደ ወገን ነተን ማሕበራት ብሕቡእ ክስልዩ ብካልእ ወገን ድማ ኣብ ልዕሊ ደምበ ተቓዉሞታት ካብ ደገን ካብ ውሽጢን ሰባት ብምውዳብ ይሓናኽር፡፡ ብተወሳኺ ኣብ ሶሻል ሚዲያ (Facebook, Twitter, pal talk and websites) ዝተፈላለየ ኣካውንት ከፊቶም ንምንቅስቓሳትን ተቓዉሞታትን ደለይቲ ፍትሒ ዘዛብዑ፡ ዘይተገብረ ከምዝተገብረ ኣምሲሎም ንህዝብና ዘደናግሩ፡ ኣብ ልዕሊ መሪሕት ተቓወምቲ ቀጻሊ ጸለመታት ዘካይዱ ሕቡኣት ኣባላት ዝውድብ፡ ዘዋፍር፡ ባጀት ዝስልዕ፡ ዝከታተል ላዕለዋይ ሓላፊ እዩ፡፡
ብመሰረት’ዚ ኣብ ትሕቲ ጨንፈር ወጻኢ ስለያ ዝእለያን ዝምአከላን ዝተፈላለየ መደባት “መንግስቲ” ዘተግብራ ኣስታት 7 websiteታትን ብኣማኢት ዝቑጸሩ ተጠቀምቲ ሶሻል ሚዲያታት ኣለው፡፡ ኩቡራት ነበብቲ ብዛዕባ’ዞም ኣብ ውሽጥን ወጻእን ኮይኖም ኣብ ትሕቲ ጭንፈር ወጻእ ስለያ ተወዲቦም ዝነጥፉ ሰባት ዝርዝር ኩነታት ሓደ መዓልቲ ከቕርበልኩም ቃል ይኣቱ፡፡

4. ኮሎ/ ኣስመላሽ ገብረመስቀል ወልደገብሪኤል (ወዲሓፍቲ) ሓላፊ ወኪል ሃ/ድሕነት/ ስለያ ምክልኻል እዩ፡፡ ኣብ ማእከላይ ቤ/ጽ ሚ/ሪ ምክልኻል ዝርከብ ሰነዳት ከምዝሕብሮ ውልቃዊ ኦርኒክ ወዲ ሓፍቲ ወታ. ቁጽሪ 755297 ፡ ዕለት ልደት 15.01.1954፡ መዓርግ ኮሎኔል 2 ደረጃ ትምህርቲ መሃይም ከምዝኾነ የረጋግጽ፡፡ እዚ ሰብ’ዚ ብእንዳ ስለያ ዝፍለጡ ብርክት ዝበሉ ወተሃደራዊ ቤት ማእሰርታት ላዕለዋይ ሓላፊ ኮይኑ ኣብኣተን ንዝፍጸም ማእለያ ዘይብሎም ግፍዕታትን ስቅያትን ካብቶም ቀንዲ ተሓታቲ ሓደ’ዩ፡፡

5. ኮሎ/ ማና ኣርአያ ጋርዛ ኣብ ወኪል ሃገራዊ ድሕነት/ ስለያ ምክልኻል ከም ምክትል ኣዛዝን ሓላፊ ምምሕዳርን እዩ፡፡ ኣብ ማእከላይ ቤ/ጽ ሚ/ሪ ምክልኻል ዝርከቡ ሰነዳት ከምዝሕብርዎ ውልቃዊ ኦርኒኩ ወታ. ቁጽሪ 773403 ፡ ዕለት ልደቱ 01.05.1950፡ መዓርጉ ኮሎኔል 2 ደረጃ ትምህርቱ ከኣ ቀዳማይ ዓመት ዩኒቨርስቲ ከምዘቋረጸ የረጋግጽ፡፡ እዚ ሰብ’ዚ ብስም እንዳ ስለያ ዝፍለጡ ወተሃደራዊ ቤት ማእሰርታት ኣብ ልዕሊ ዜጋታትና ዝፍጸሙ ማእለያ ዘይብሎም ግፍዕታት ካብቶም ቀንዲ ተሓታቲ ሓደ እዩ፡፡ ኮሎ/ ወዲ ሓፍትን ማና ኣርአያን ማእከላይ ቤ/ጽ ምስ ብ/ጀ ኣብርሃ ካሳ ኣብ ቤት ገርግሽ ይርከብ፡፡ ኣብ ቀጽሪ ቤ/ገርግሽ ፍሉይ መርመራ ዘካይድሉ underground ቤት ማእሰርቲ ኣሎ፡፡

6. ኮሎ/ ዮናስ ብጹኣምላክ ወልደኣብ ኣብ ትሕቲ ወኪል ሃ/ድሕነት ከም ሓላፊ ምክትታል ዶባት ኮይኑ ብቀጥታ ምስ ብ/ጀ ኣብርሃ ካሳ፡ ብ/ጀ ተኽለ ማንጁስ፡ ሓሓሊፉ እውን ምስ ፕረሲደንት ኢሳይያስ ይራኸብ፡፡ ኣብ ማእከላይ ቤ/ጽ ሚ/ሪ ምክልኻል ዝርከብ ሰነዳት ከምዝሕብሮ ውልቃዊ ኦርኒኩ ወታ. ቁጽሪ 7712003 ፡ ዕለት ልደቱ 16.06.1960፡ መዓርግ ኮሎኔል 3 ደረጃ ትምህርቲ ካልኣይ ዓመት ዩኒቨርስቲ ከምዘቋረጸ የረጋግጽ፡፡ እዚ ሰብ እዚ ብስም ስልኳን ስለያን ኣብ ዶባት ዝተረኸቡ ዜጋታትና ብምእሳርን ብምዕፋንን ማእለያ ዘይብሎም ግፍዕታት ዘወብጸሐን ቅትለት ዝፍጽምን ሰብ እዩ፡፡ ምስ ብርጋዴር ጀነራል ተኽለ ክፍላይ (ማንጁስ) ብምኻን ኣብ ትሕቲ ምክትታል ዶባት ዝርከባ ቤት ማእሰርታት ከም በዓል ኣደርሰር፡ ተሰነይ፡ ሓሽፈራይን ከረንን ዝተፈላለየ ግፍዕታት የውርድ፡፡ ንተቓወምቲውድባት ኢትዮጵያ ኣብ ምውሃህድን ምውዳብን ይሰርሕ፡፡ ኣብ ኣስመራ ኮይኑ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ኣንጻር መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያን ዝተፈላለየ ጽሑፋት ዝጽሕፍ ተስፋይ ገብረኣብ ንዝተብሃለ ደራሲ ንጓሉ ኣመርዒይዎ ኣሎ፡፡ ተወሳኺ ኮሎ/ ዮናስ ብጹእ ኣምላክ ኣብ ዶባት ኤርትራን ሱዳንን ዝርከቡ ዜጋታት ብምዕፋን ብወዲ ያይ ዝምራሕ ዝነበረ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንኡስ ዞባ ሃበሮ ዝርከብ ሕቡእ ቤት ማእሰርቲ ሃገራዊ ይቕይድን የጥፍእን ነይሩ፡፡ ሓላፊ ወኪል ሃ/ድሕነት ንኡስ ዞባ ሃበሮ ዝነበረ ወዲ ያይ ክሳብ ዕለተ ሞቱ ንሙሉእ ህዝቢ ንኡስ ዞባ ሃበሮ ዘንጸርጸረ በዓል ክፋእ ግብሪ ተለኣኣኺ ጉጅለ ኢሳይያስ ምንባሩ ይዝከር፡፡

7. ሌ/ኮ ፍጹም ዮውሃንስ ኣብ ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ክፍሊ ውሽጣዊ ስለያ ሓላፊ ሕቡእ ዓፈናን ስጉምትን እዩ፡፡ ኣብ ትሕቲኡ ካፒተን ሽደን መለስ ዝበሃል ካልኣይ ሓላፊ ኣለዎ፡፡ ኣብ ትሕቲ ኣካል ሕቡእ ዓፈናን ስጉምትን ዝርከቡ መራሕቲ መሳርዕ፡
• ሰርጌንቲ ሃብተኣብ ኣዋጁ (ወዲ ኣዋጁ)፡
• ሰርጌንተ ዓንዳይ መንግስትኣብ
• ሰርጌንተ ግርማይ ገብረስላሰ (ኣብ ቀረባ ዝተቐየረ) ኮይኖም ኣብ ትሕቲኦም ኣስታት 30 ኣባላት ዘለውዋ ሕብእቲ ናይ ዓፈናን ስጉምትን ኣሃዱ’ያ፡፡ እዛ ኣሃዱ ካብ 2000 ጀሚራ ዝቖመት ኮይና ኣብ ኣስመራን ካልኦት ከባቢታት ሃገርናን ብስውር ዝተወስዱ፡ ብጸላም ዝጠፍኡ፡ ዝተሓነቁን ሃለዋቶም ዘይፍለጡን ዜጋታት ዘጽነተት ኣሃዱ’ያ፡፡

8. ሌ/ኮ ፍጹም ዮውሃንስ ዝመርሓ ኣሃዱ ኣብ ውሽጢ ወኪል ሃ/ድሕነት ካብ ዝርከባ ክፍልታት ፍልይ ዘብላ ኣብ ኣዚዩ ሚስጢራዊነትን ተኣማኒንትን ዝሓትት ልኡኽ ስለ ትነጥፍን ብቀጥታ ምስ ፕረሲዳንት ኢሳይያስ፡ ኣብርሃ ካሳን ስምኦን ገብረድንግልን ስለ ትራኸብን’ዩ፡፡ ንኣብነት ካብ 2000 ጀሚሩ፡ ኣብ ምእሳር ኣባላት ጉጅለ 15፡ ኣብ ቅንጸላ መሓመድ ሓጎስ (እንዳ ኦሞ)፡ ኣብ ምክትታልን ምዕፋንን ፍቕረን ሳምሶን (ወዲ ቀሺ)፡ ኣብ ምልቃምን ምቕያድን ኣባላት ስርሒት ፎርቶ ጥሪ 21/2013፡ ብሓፈሻ ኣብ ሃገርና ብርክት ዝበሉ ብፖለቲካ ተጠርጢሮም ተዓፊኖም ሃለዋቶም ዝጠፍኡ ዜጋታት በዛ ስውርቲ ኣሃዱ ዝተፈጸመ ’ዩ፡፡

9. ሜጀር ካሕሳይ በየነ (ወዲ በየነ) – ኣባል ሓለዋ ሳውራን እንዳ 72 ኔሩ፡ ኣብ ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ሓላፊ ኣካል ምርመራን ምጽራይን እዩ፡፡ ሜጀር ወዲ በየነ ካብ 1990ታት ጀሚሩ ብውሽጣዊ ጉዳያትን ወኪል ሃገራዊ ድሕነትን ኣብ ዝተፈጸሙ ክፋእ ተግባራት ኩሉ ዝሳተፍ ቀንዲ መርማሪን ወሳኒን እዩ፡፡ ወዲ በየነ ኣብ ምርሻን እውን ቀጥታ ዝሳተፍ ኢዱ ብደም ንጹሃት ዝተሓጽበ ሰብ’ዩ፡፡

ካብ 2002 ክሳብ 2006 ኣብ ካርሸሊ ብስም ኣኽራርነት ተጠርጢሮም ካብ ዓዲ ቀይሕ፡ ከረን፡ እንዳ ዜና፡ እንዳ ፖሊስ፡ ካብ ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝተዓፈኑ 13 ዜጋታት፡ ኣብ ሓደ ለይቲ ኣብ ከባቢ ጋሕቴላይ ማይ ኣጣል ዝተረሸኑ 7 ዜጋታት ካብ ኢሳይያስን ብ/ጀ ኣብርሃ ካሳን መምርሒ ተቐቢሉ ዘፈጸመ ’ዩ፡፡ (ብዛዕባ’ዚ ጉዳይ ዝምልከት ዝርዝር ኩናት ኣብ ቀጻሊ ከቕርበልኩም’የ)፡፡ ኣብ 2006 ብትእዛዝ ወዲ በየነ ኣብ ማይ ኣጣል (ከባቢ ጋሕቴላይ) ኣብ ሓደ ለይቲ ብድምጺ ኣልቦ ብረት ተረሺኖም ኣብ ሓደ ጋህሲ ካብ ዝተቐብሩ፡ ኣባል ፖሊስ ኤርትራ ነበር ሸልሸል፡ እቲ ህቡብ ደራፋይ (ትግረ) እድሪስ መሓመድ ዓሊን ሲዲግ ዝተብሃለ ካብ ባረንቱ ዝመጸ ዜጋን ከም ኣብነት ምግለጽ ይከኣል፡፡

ብወዲ በየነ ትምራሕ ኣካል መርመራን ምጽራይን ብቐንዱ ብጉዳይ ፖለቲካ ዝተጠርጠሩ ኣብ መርመራን ስጉምቲ ምውሳድን ትሳተፍ ነይራ፡፡ ቅድሚ ተወሰነ ዓመታት ግን እቲ መስርሕ ምዕፋንን ርሸናን ብሌ/ኮ ፍጹም ዮውሃንስ ትምራሕ ኣሃዱ ክፍጸም ተገይሩ ኣሎ፡፡ ብወዲ በየነ ዝምርሑ ኣባላት መርመርቲ ምስ ህዝቢ ጥቡቕ ርክብ ከይገብሩ፡ ሚስጢራዊ ኣካይዳ ክጥቀሙ መመርሒ ዝተውሃቡን ተፈላለየ ናይ ሽፋን ታሴራ ዝተዓደሎምን ’ዮም፡፡ ኣብ ትሕቲ ሜጀር ካሕሳይ በየነ (ወዲ በየነ) ካብ ዝነጥፉ ቀንዲ እሙናት መርመርቲ፡-
• ዓብደል ሓሚድ መሓመድ መርማሪ ጥርጡራት ፖለቲካ ብቋንቋን ትግረን ዓረብን
• መጀር ፍስሃ መርማሪ ላዕለዎት ጥርጡራት ፖለቲካ
• መጀር ተወልደ (ራሻይዳ) መርማሪ ጥርጡራት ፖለቲካ
• ንጉሰ (ወዲ ዓዲቀ ዕባይ ቤ/ት/ሳውራ ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ስታፍ ፐርሰናል ዝነበረ) መርማሪ
• በረኸት ጉዕሽ (ወዲ ጉዕሽ) ኣብ ፊት ኒያላ ሆቴል ዝርከብ ቤ/ጽ ዝነበረ መርመሪ ፖለቲካን “ብልሽውና ” ን
• ፍጹም (ወዲ ዒላ በርዕድ) መርማሪ
• (ወዲ ከረን) መርማሪ ጥርጡራት ብልሽውና
• ዮሴፍ፡ መርማሪ
• ተወልደ ሃይለን ካልኦትን ይርከብዎም፡፡
10. ኮሎ/ዮሴፍ ጸጋይ (ኣርከበ ወይ መምህር) ኣብ ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ኣብ ጨንፈር ውሽጣዊ ጸጥታ ሓላፊ ወፍርታት ሃይማኖታዊ ጉዳያት እዩ፡፡ ኣብ ትሕቲኡ ካፒቴን ገነት ጸጋይ (ጓል ጸጋይ) ከም ምክትል ሓላፊት ኮይና ትነጥፍ ኣላ፡፡ በዚ ኣካል እዚ ካብ መላእ ሃገር፡ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ብስም “ሃይማኖታዊ ጥሩፍነት”፡ “መንፈስ”፡ ኣኽራርነት ተዓፊኖም ድሕሪ ምውሳድ ደሃዮም ዝጠፍኡ ኣመንቲ ሃይማኖት ብዙሓት’ዮም፡፡ ከም ኣብነት ብ1996/97 ካብ መላእ ሃገር ሰሌዳ ብዘይብለን መካይን ብጸላም ተዓፊኖም ዝተወስዱ ኣመንቲ እስልምና፡ ድሕሪ 1998 ዝተኣሰሩን ክሳብ ሕጂ ተዓፊኖም ደሃዮም ዘጥፍኡን ካብ ኣመንቲ ኦርቶደኩስ ፓትሪያሪክ ኤርትራ ኣቡነ ኣንጤንዮስ: ካብ ፕሮቴስታንት ከም በዓል ዶ/ር ፍጽምብርሃን ገብረንጉስ፡ ዶ/ር ክፍሉ ገብረመስቀል፡ ዶ/ር ተኽለ መንግስትኣብን ካልኦት ኣመንቲ መራሕቲ ሃይማኖትን ኣብ ምዕፋን፡ ምጽራይ፡ ምእሳርን ምሕቃቕን ዝለዓለ ሓላፍነት ዝተውሃቦ ኣካል ኮሎ/ዮሴፍ ጸጋይ (ኣርከበ) ዝመርሖ’ዩ፡፡

ብካልእ ወገን ኣብ ማእከላይ ቤ/ጽ ወኪል ሃ/ድሕነት ኮይኑ ብቀጥታ ብብ/ ጀነራል ኣብርሃ ካሳ (ወዲ ካሳ) ዝምራሕ ምክትታል ሃይማኖታዊ ጉዳያት ዝበሃል ጨንፈር ኣሎ፡፡ ሓላፊ እዛ ጨንፈር ሞሎቲ ቢራ ሒዙ ብስእሉ ትዕዘብዎ ዘለኹም፡ ኣባል እንዳ 72 ክፍሊ ኮማንዶ ነበር መጀር ያቆብ (ወዲ ቀሺ) እዩ፡፡
11. ኮሎ/ የማነ ኣፍወርቂ (ወዲ ኣፈወርቂ)፡ ኣብ እዋን ናጽነት ኣባል ከቢድ ብረት፡ ኣብ 80ታት ኣብ ጀርመን ንሕቡእ ስለያዊ ስራሕቲ ተዋፊሩ ነይሩ፡፡ ድሕሪ ናጽነት ድማ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያትን ወኪል ሃገራዊ ድሕነትን ኣብ ዝተፈላለዩ ጽፍሒታት ተመዲቡ ሰሪሑ፡፡

ኣብ “ወኪል ሃ/ድሕነት” ክፍሊ ውሽጣዊ ጸጥታ ሓላፊ ዞባ ማእከል፡ ሓላፊ ጸረ ስለያ፡ ቀጺሉ ከኣ ክሳብ ሕጂ ኣብ ውሽጣዊ ጸጥታ ሓላፊ ወፍሪ (ኦፕረሽን) ኮይኑ እንዳሰርሐ ይርከብ፡፡ ኮሎ/ ወዲ ኣፈወርቂ ኣዚዩ ተኣማንን ኣብ ተፈላለዩ ሕቡኣት ስርሒታት ዝተዋስአን ቀንዲ መጋበርያ ክፍእ ዝኾነ ሰብ እዩ፡፡ ንኣብነት ኣብ ምልቃም ጉጅለ-15፡ ካብ 2000 ጀሚሩ ኣብ መላእ ሃገር ብፍላይ ኣብ ኣስመራ ዝተፈጸሙ ዓፈና ዜጋታትን ወጻእተኛታትን ልዑል ተራ ካብ ዝነበሮም ላዕላዎት ሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕነት ሓደ እዩ፡፡ ሓላፊ ወኪል ሃ/ድሕነት ዞባ ማእከል ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ምቕያድ ሃፋትም፡ ጥርጡራት “ፖለቲካ”፡ ብምስምስ ዘይሕጋውነት ዝምታ ጸጋታት ውልቀ ሰባት (እንዳወርቂ፡ ኣባይቲ፡ ኣእካል …) “ኮንትሮባንድ” ን ሸርፍን ኣብ ምምራሕ ዕዙዝ ተራ ነይርዎ፡፡

ሓላፊ ግብረ ሽበራ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝደለዮ ናይ ሓሶት ሰሌዳታት እንዳጠቀዐ ብስም ጀሃድን ሓምሻይ መስርዕን ማእለያ ዘይብሎም ዜጋታት ኣጽኒቱ’ዩ፡፡
12. ሜጀር ነጋሲ ኪዳነ : ኣብ ወ/ሃ/ድሕነት ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ጸጥታን ፖሊሰን ሓላፊ ጨንፈር ምክትታል ወጻእተኛታት’ዩ፡፡ ቀጥታዊ ርክቡ ምስ ወዲ ካሳ ኮይኑ ኣብ 2000 ድሕሪ “ሳልሳይ ወራር” ነበርቲ ኣስመራ ባረንቱ፡ ከረን፡ ዓዲ ቀይሕ፡ ደቂምሓረ፡ ባጽዕ፡ ዓሰብ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን “ምስ ወያነ ርክብ ኣለኩም” ብዝብል ምስምስ ኣብ ምልቃምን ምርሻንን ጠርናፊ ብምኻን ዕዙዝ ተሳትፎ ዝነበሮ ’ዩ፡፡ ኣብ ትሕቲኡ ተመዲቦም ካብ 2000 ጀሚሩ ኣብ ምርሻን ዜጋታት ኢትዮጵያን ሱዳንን (ኣብ 2006 ጥርጡራት ሱዳናውያን) ቀጥታ ዝተሳተፉ እሙናት ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት
• ሜጀር ብርሃነ ግርሙ፡
• ሜጀር ወዲ ቢኒ፡
• ተለንተ በረኸት ሃብተ፡
• ሜጀር ሙሉጌታ ኣማረ (ሙለር)
• ካፒተን ጎይቶም ቀይሕ
• ም/ተለንተ መልኣከ ሓጎስ (ሊንጎ)
• ሰርጌንቲ ሃብተኣብ ኣዋጁ (ወዲ ኣዋጁ)
• ሰርጌንቲ ዓንዳይ መንግስትኣብ እዮም፡፡

13. ሜጀር ተኽለማርያም (ስኮጆ)፡ ኣብ ወ/ሃ/ድሕነት ጨንፈር ውሽጣዊ ጸጥታ ሓላፊ ክፍሊ ኮምፒተር እዩ፡፡ ዝኾነ ይኹን ብቴክኖሎጂ ዝእከብን ዝርከብን ሓበሬታ ኣብ ምውህሃድ ይነጥፍ፡፡ ኣብ ትሕቲኡ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ኣለው፡፡ ፈለማ ምስ ወዲ ካሳ ኣብ ማእከላይ ቤ/ጽ ይሰርሕ ነይሩ፡፡ ንክልተ ግዜ ናብ ሃገረ ቻይና ተላኢኹ ኣብ ጁባ ዝሕባእን ኣብ መካይን ዝጥቃዕን መጸናጸኒ ምዕዝምዛማትን ዘረባታትን ህዝቢ ኣስመራ ቴክኒካዊ መሳርሒታት ዓዲጉ መጺኡ፡፡ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ካብ ኣውቶቡሳት፡ ባራት፡ እንዳ ኮካ፡ “ፖለቲካ ተዛሪብኩም ንመንግስቲ ሓሚኹም” ተባሂሎም ብኣልማማ ዝተቐየዱ ዜጋታት ሜጀር ተኽለማርያም (ስኮጆ) ብዝመርሖም ኣባላት ተጠቋሞም ዝተቐየዱ ‘ዮም፡፡

…..ይቕጽል…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close