“ኣግራብ ምስ ዝውድኡ…ቆጣቑጢ ይረኣዩ”

part 3

ክቡራት ኣንበብቲ ኣብ 2ይ ክፋል ጽሑፈይ፡ ብዕለት 15/09/2007 ምሸት ኣብ ኣስመራ ኣብ ግቢ (ቤ/ጽ ፕረሲደንት) ኢሳይያስ የማነ ማንኪ፡ ተስፋልደት፡ ጀነራል ስብሓት፡ ወዲ ካሳ፡ መቐለ፡ ምስቶም ሰለስተ ሓለፍቲ UIC ዕጹው ኣኼባ ኣካይዶም ከም ዝነበሩ ከምኡ’ውን ኣብ ኣፋምቦን ኪሎማን ዝተኻየደ ታዕሊም ከምዝተገምገመ ብምግላጽ ዛዚመ ነይረ፡፡ ሳልሳይ ክፋል ከኣ እንሆ፡፡

ቤ/ጽ ፕረሲዳንት ንኣባላት ሕብረት እስላማዊ መጋባእያታት (UIC) ዝተወሃበ ሓገዝን ዝተገብረ ታዕሊምን ክግምገም እንከሎ ቀጺሎም ዝስዕቡ ጸገማት ከምዝተራኣዩ ኣብ ጸብጻብ ሰፊሩ ይርከብ፡፡

– ኣብ ተዓለምቲ ወተሃደራዊ ቅሩቡነትን ድስፕሊንን ዘይምህላው ኣብ ትሕዝቶ ታዕሊም ብፍላይ ኣብ ተኹስን ምንጽጻርን ኣዚዩ ትሑት ውጽኢት ምምዝጋቡ፡ ሃዳምነት ብብዝሒ ምርኣዩ
– ሞያዊ ኣፍልጦኦም ድሩት ምኻን
– ናይ ቋንቋ ጸገማት ኣብ ሞንጎ ተዓለምትን ዓለምትን ምንባሩ
– ኣብ ሞንጎኦም ደረት ኣልቦ ቀቢላዊን ሃይማኖታዊን ናይ ኣተሓሳስባታት ፍልልይ ምህላው
– ድሪኽትን መንነት ነፍሰወከፍ ተዓለምቲ ግቡእ ቅድመ መጽናዕቲ ብምክያድ ዘይምፍላጥ
– ሰብኽ-ሳግማዊ ማሕበራዊ ሰረት ስለ ዘለዎም ምስ ታዕሊምን ዓለምንትን ጎነጻዊ ኣካይዳታት ምጥቃም ብምንጽብራቑ ብማህረምቲ ዝተሰነየ ምልክታት ምርኣዩ፡፡
– ኣብ ቀረባት ማይ፡ ምግቢ፡ ሕክምና፡ ትንባኾን ሽጋራን ትሑት ከምዝነበረ
– ንታዕሊም ዝተመርጸ ከባቢታት ብዝተኻለ ሕቡእ ንምግባር ይፍተን ዋላ እንተነበረ ምስ ነበርትን ገለ ኣሃዱታትን ሓበሬታ ይዘሩቕ ምንባሩ…ዝብሉ ይርከብዎም፡፡ ገለ ተሞኩሮ እንተኾኖም ካብ ዝብል ዝርዝር ውጽኢት ገምጋም ብዓረብን ሶማልን ተተርጊሙ ንሓላፊ እስላማዊ መጋባእያ ሸኽ ዳሂር ኣዌስ ተዋሂቡ፡፡

ኣብ ሞንጎ ሕብረት እስላማዊ መጋባእያታት (UIC) ዝፍጠር ዘሎ ኣፋላላይን ምትፍናን እንተዝከኣል ኮይኑ ናብ ሓድነት ንክመጹ ድጋፍ ምሃብ እንተዘይኮይኑ ከኣ ካብ ሞንጎኦም ተፈንጪሉ ንዝወጽእ ዝሓሸ ዝበሃል ጉጅለ ሓገዝ ምቅጻል ዝብል እማመ ብቤ/ጽ ፕረሲደንት ተታሒዙ፡፡ ኣብ ኩለን ዓውደ ውግኣት ሓያሎ ክሳራታት እንዳጓነፎ ኣብ ሞንጎ ላዕሎዎት ሓለፍቲ ቀቢላዊን ሃይማኖታዊን ኣፈላላይ ኣብ ዝሳዕረረሉ ግዜ ብር/ጀነራል ጠዓመ ጎይቶም (መቐለ) ነቶም ሓለፍቲ በቢእብረ ናብ ኣስመራን ናይሮቢን እንዳጸውዐ ጸገማቶም ክፈትሑ ዝተፋለለየ ጻዕርታት ኣካይዱ፡፡

ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተተንበየ ከኣ ብዙሕ ከይጸንሐ ሕብረት እስላማዊ መጋባእያታት ናብ ዝተፋለዩ ጉጅለታት ክፈናጨል ተራእየ፡፡ ካብ’ዞም ጉጅለታት ገኒኑ ዝወጸ ጉጅለ ካብ 7,000- 9,000 ዕጡቋት ንምሓዝ ዝበቕዐ ሓራካት ኣልሸባብ ኣል-ሙጃሃዲን (ኣል-ሸባብ) ዝበሃል ብኢሳይያስ ዝተጠመቕዎ ኣጸዋውዓ ከኣ “ውድብ ዳግም ምሕራር ሶማል” ዝበሃል ጉጅለ ኢዩ፡፡

ብምቅጻል “ካብ ሕሉፍ ተሞኩሮታት ትምህርቲ ተወሲዱ” ብምባል መደብ ታዕሊም ግበረ-ሽበራውያን ኣብ ንሃዳምነት ዘይምቹእ፡ ዝሓሸ ቀረብ ማይን ምኩራት ዓለምትን ኣብ ዘለውዎ ቦታ ታዕሊም ክካየድ ተወሲኑ፡፡ ብመሰረት’ዚ ኣብ ቀጻሊ ሌ/ኮ ጀማል መሓመድ (ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ፍሉይ ሓይልታት ዊዓ) ዝመርሖም ኣባላት ኣብ ዊዓን ዒንን ምድላዋቶም ኣጻፊፎም ንታዕሊም ክዳለው ተነጊርዎም፡፡ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ነዞም ግበረ-ሽበራውያን ተወሰኽቲ ወተሃደራዊን ፊናንሳዊን ሓገዛት ንምግባር ኣብ ዝውጠነሉ እዋን መንግሰቲ ኢትዮጵያ ምስ መሰጋገሪ መንግስቲ ሶማል ጎኒንጎኒ ዘካይዶ ዝነበረ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ጉዳይ ሶማል ዓለማዊ ጠመተ ክርክብ ዝተፈላለየ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታቱ ኣሕይሉ ቀጺሉ፡፡ ጉዳይ ሶማል ምስ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ምንቅስቓስ ቅርሰና ባሕሪን እስላማዊ ጥሩፍነት ተደማሚሩ ኣህጉራዊ ውድባትን መንግሳታትን ኣቓልቦ ክህበኦ ጀሚሪን፡፡ ኣብ ትሕቲ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንጉዳይ ኤርትራን ሶማልን ዝጥምት ተቆጸጻሪ ጉጅለ ተጣይሱ መጽናዕቲ ጀመሩ፡፡

ኣብ መወዳእታ ብ1907/2009 ዝጽዋዕ ብይን ብምሕላፍ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሓፈሻዊን ምሉእ እገዳ ኣጽዋር (እንተላይ ምሽማትን ሰደድን ኣጽዋር) ዝትግብርን ኣብ መላእ ዞባ ንዕጡቋት እትገብሮ ሓገዝ ዝዓግትን ድንጋገ ኣውጺአ፡፡ ኣብዚ እዋን እዩ ኢሳይያስ ብፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝተዳለወ ወረቓቕቲ ብምትሓዝ ኣለው ዝበሃሉ ጎስጎስቲ መዲቡ “ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተበየነ እገዳ ዘይፍትሓዊ (Unjust) እዩ” ብምባል ሰለማዊ ሰልፍታትን ተቓዉሞታትን ክገብር ዝፈተነ፡፡

ሓገዛት ንግበረ-ሽበራውያን ድሕሪ እገዳ

መንግስቲ ኤርትራ ንጉዳይ ዕጡቋት ሶማል ኣመልኪቱ ዝኾነ ወተሃደራዊ ንዋታዊ ይኹን ፊናንሳዊ ሓገዝ ከምዘይህብ ብግልጺ እዩ ዝኽሕድ፡፡ ተቆጻጻሪት ጉጀለ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተፈለላዩ ቃለ መጠይቓትን ክልእን ተጠቒማ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ከምዘለዎ ኮይኑ፡ ድሕሪ እገዳ ንኣልሸባብ ዝተገብረ ሓገዛት ብጭቡጥ ካብ ቤ/ጽ ፕረሲደንት ቀጥታ ዝተቐድሐ ሚስጢራት ከም ዚስዕብ የቕርብ፡፡

– ብመሰረት ዝወጸ ሓድሽ መምርሒ ኣልሸባብ ኣብ ከባቢ ዒን ወተሃደራዊ ታዕሊም ክወስዱን ሚስጢራዊ ኣተሓሕዛ ክግበረሎም ብደረጃ ዝምልከቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ተወሲኑ፡፡

– ብር/ጀነራል ጠዓመ ጎይቶም (መቐለ)ን ኮሎኔል ሃብተ ነጋሽ ተወልደን ብኣዚዩ ስቱር መገዲ ምስ ሓለፍቲ ሸባብ ኣብ ኬንያን ሶማልን ርክባቶም ቀጺሎም፡፡ ፊናንሳዊ ድጋፍ ብኢንባሲ ኤርትራ ኣብ ናይሮቢ (ኬንያ) ኣቢሉ ክሳለጥ ተወሲኑ፡፡ ብወርሒ ክሳብ 120,000 USD ብተለኣኣኽቲ ጉጅለ ሸባብ ኣቢሉ ክለኣኽ ተጀሚሩ፡፡ ነዚ ጉዳይ ዘፍጽሙ ተለኣኣኽቲ ከኣ ኣሕመድ ሸኪር፡ መሓመድ ዋሊ ሸሕ ዝተብሃሉ እዮም፡፡

– ኮሎኔል ተስፋልደት ተስፋስላሰ ምስ ሌ/ኮ ግርማጽዮን ዮውሃንስ (ሃጸይነት) ንሌ/ኮ ጀማል መሓመድ እንዳረኸበ ንቀጻሊ ታዕሊም ምድላዋቶም ከጻፍፉ ኣዘዞም፡፡

– ክፍሊ ታዕሊም ዊዓ ብ3 ብሎካት (ፈንቅል፡ ዓራግን ሓልሓልን) ዝቖመ ኮይኑ፡ ነፍሰወከፍ ብሎክ ከም ብርጌድ ዝቑጸር ኣብ ትሕቲአን ካብ 40- 50 ዓለምቲ ብምሓዝ ዝቖማ ኢየን፡፡ ኣዛዚ ብሎክ ፈንቅል ካፒተን ሳልም ዑሞር፡ ኣዛዚ ብሎክ ሓልሓል ካፒተን ሮሞዳን ኣሕመድ ከምኡ እውን ኣዛዚ ብሎክ ዓራግ ካፕተን በረኸት ሃይለ (ወዲ ሃይለ) ዝበሃሉ ኢዮም፡፡

– ማእከል ስልጠና ፍሉይ ሓይልታት ዊዓ ክሳብ 2008 ኣብ ትሕቲ ማ/ስ/ሓ/ም/ኤርትራ ሜ/ጀነራል ተኽላይ ሃብተስሉስ ነይሩ፡፡ ድሕሪ 2008 ግን ኢሳይያስ ግዳማዊ ስርሒታት ተጠናኺሩ ክቅትል ስለዝወሰነ፡ ማእከል መሰልጠኒ ዊዓ ብኮ/ል ተስፋልደትን መቐለን እንዳተኣዘዘ ኣብ ትሕቲ ቤ/ጽ ፕረሲደንት ክመሓደር ወሲኑ፡፡ ካብ ቀደም ጀሚሩ ምስ ሜ/ጀነራል ተኽላይ ሃብተስሉስ ፍሕፍሕ ዝነበሮ ሌ/ኮ ጀማል ነዚ ብኮ ተጠቒሙ ካልእ ጎብለል ክኾውን ጀመረ፡፡

– ማእከል ስልጠና ፍሉይ ሓይልታት ፈለማ ዝተመስረተሉ ቀንዲ ዕላማ ድሕሪ ናይ መወዳእታ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ብደረጃ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ደቂቕ ገምጋም ምስተገብረ ምቋም ኣድላይነትን መስልጠኒ ማእከል ፍሉይ ሓይልታት ስለ ዝተወሰነ እዩ፡፡ ቀጺሉ ካብ ኩለን ክፍላተ ሰራዊት ምሩጻት ኣባላትን ጉጅለታትን ተዋጺኦም ንዓመት ዝኣክል ጽዑቕ ስልጣና ድሕሪ ምውሳዶም ፍሉይ ኮማንዶ ክ/ሰ 84 ተጣይሱ፡፡ 6 ቦጦሎኒታት ተዋጺን ከኣ ናብ ሓይሊ ባሕሪ ተመዲብን፡፡

– ድሕሪ 2008 ሌ/ኮ ጀማል ብተስፋልደትን መቐለን ተኣዚዙ ዕጡቋት ጉጅለታት ምብራቕ ኣፍሪቃ ምዕላምን ምስልጣንን ከም ቀንዲ ስርሑ ሒዙ ቀጺሉ፡፡ ካብ ዊዓ ዝተወሰነ ኪ/ሜትራት ሪሒቑ ዝርከብ ዒን ከም ሓደ መደበር ታዕሊም ኮይኑ ቆይሙ፡፡ ኣብዘን መደበራት ታዕሊም ኣልሸባብ፡ ዲምህት፡ ኡርዱፍ (ዓፋር)፡ ዕጡቋት ጉጅለታት ጁቡቲ፡ ግንባር ሓርነት ኦጓዴን፡ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ፡ ዝተፈለለየ ወተሃደራዊ ታዕሊማት ወሲዶም ’ዮም፡፡

– ኣብ 2009 ወርሒ 3 ንዕጡቋት ጉጅለታት ሶማል (ኣልሸባብ) ዝግበር ታዕሊም ኣብ ዒን ተጀሚሩ፡፡ ኣብ ትሕቲ ሌ/ኮ ጀማል ኮይኖም ንታዕሊም ኣልሸባብ ክኣልዩን ከተሓባብሩን ሓላፍነት ዝተውሃቦም ሓለፍቲ ካፒተን ተኹሉ ወልደስላሰ (ስታፍ ምምሕዳር)፡ ካፒተን ሳልም ዑሞር (ኣዛዚ ብሎክ ፈንቅል)ን ካፒተን በረኸት ሃይለ (ኣዛዚ ብሎክ ዓራግ)’ዮም፡፡

– ብዕለት 16/03/2009 ዓለምቲ ብሎክ ፈንቅል ብሳልም ዑሞር ተመሪሖም ካብ ዊዓ ናብ ሩባ ዒን ተወሲዶም፡፡ ዒን ምስበጽሑ “ካብ ደገ ዝመጹ ሰባት ኣለዉና ክንዕልሞም ኢና፡ ብልዑል ጥንቃቐ ምድላዋትኩም ኣጻፊፉ” ዝብል መምርሒ ሂቡ፡፡ ዕለት 23/03/2009 ብቁጽሪ 153 ተዓለምቲ ኣልሸባብ ብመቐለን ጀማልን ተመሪሖም ናብ ዒን ኣትዮም፡፡

– ኣብ ዒን ናይ ክልተ ወርሒ ወተሃደራዊ ታዕሊም ወሲዶም ናብ ማርሳ ጉልቡብ ተወሲዶም ከኣ ናይ ሓደ ወርሒ ስልጠና ባሕሪ ተዋሂቦም፡፡ ድሕሪ 3 ወርሒ ብዕለት 28/06/2009 ኣቑሕቶምን ኣልባሳቶምን ብብር/ጀ መቐለ ንኽቃጸል ተኣዚዙ፡፡ ኣብ መወዳእታ እቶም 100 ዝኾኑ ኣባላት ተፈልዮም ሓድሽ ወተሃደራዊ ኣልባሳት ተዓዲልዎም ካብ ማርሳ ጉልብብ ብመርከብ ተጻዒኖም ናብ ሶማል ተላኢኾም፡፡ ዝተረፉ 53 ከኣ ናብ ዒን ተመሊሶም ብም/ተ የኑስ ዝተብሃለ ዓላማይ እንዳተኣለዩ ክሳብ 2013 ጸኒሖም፡፡ ኣብ 2013 ወርሒ 04 ከኣ ናብ ዊዓ ብሎክ ዓራግ ተወሲዶም፡፡ ኣብ ብሎክ ዓራግ ም/ተ ቴድሮስ ዝተብሃለ መራሕ ቦጦሎኒ ብዝምርሖም 8 ኣባላት እንዳተኣለዩ ንቀጻሊ ተልእኾ ተዳሊዮም ክሳብ ሕጂ ኮፍ ኢሎም ኣለው፡፡

– ጸብጻባት ተስፋልደትን መቐለን ከምዘረጋግጽዎ “ኣባላት ግንባር ሓርነት ኦጓዴን” ዝብል ናይ ጉልባብ ስም ዝተውሃቦም 600 ኣባላት ኣልሸባብ ብዕለት 21/07/2010 ንካልኣይ ግዜ ናብ ዒን ኣትዮም፡፡ ንኣስታት 2 ወርሒ ዝተፈላለየ ወተሃደራዊ ታዕሊምን ስልጠና ነተጉትን ወሲዶም ብ29/09/2010 ብር/ ጀነራል ጠዓመ ጎይቶኦም (መቐለ)ን ሌ/ኮ ጀማል መሓመድ ተመሪቖም፡፡

– ብዕለት 04/10/2010 ብር/ጀነራል መቐለ ብኣብራሪ ካፒተን ተስፋይ ተኽለ B-200 ነፋሪት ሒዙ ናብ መዓርፎ ነፍርቲ ዓሰብ ከይዱ፡፡ ዓሰብ ምስበጽሐ ንሓላፊ ሲቪል ኣቬሽን ኣቶ ተከስተ ተስፋይ ጸዊዑ ካብ ዝቕጽል መዓልቲ ጀሚሩ ብተኸታታሊ ን5 መዓልታት ፍሉይ ስራሕ ስለዘሎ 5 እሙናት ኣባላት መምዩ ከዳሉን ስርሖም ምስ ወድኡ ግቡእ ኣበል ከምዝኸፈሎም ሓቢርዎ፡፡ መዕርፎ ነፈርቲ ዓሰብ ኣብቲ እዋን ናይ Ran way light (puppy light) ጸገም ስለ ዝነበሮ መቐለ ናብ ምብራቓዊ እዚ ከይዱ ምስ ኣዘዝቲ ግንባርን ሓላፊ ስለያ ግንባር ሃጸይነትን ተረዳዲኡ ከምፍታሕ ኣብቲ ግንባር ብዝርከባ 10 ዓበይቲ መካይን ኣብቲ Ran way ተሰሪዐን መብራህቲ ከብርሃ ተረዳዲኦም፡፡

– ብዕለት 6/10/2010 ብሌ/ኮ ጀማል ዝተመርሑ 571 (19 ብሕማም ተሪፎም) ዕጡቋት ኣብ በጣሓት ተጻዒኖም ካብ ዒን ንባጽዕ ከይዶም፡፡ ብጸልማት ባጽዕ ምስበጽሑ ብመርከብ ተጻዒኖም ናብ ዓሰብ ተወሲዶም፡፡

– ብዕለት 8/10/2010 ምሸት ኣብ መዕርፎ ነፍርቲ ዓሰብ 5 ኣባላት ኣቬሽን ብሕቡእ ተዳሊዮም፡፡ እዞም ኣባላት ተከስተ ተስፋይ (ሓላፊ ሲቪል ኣቬሽን ዓሰብ)፡ ዳኒኤል መስፍን (ታወር ኮንትሮለር)፡ ዳኒኤል ተወልደመድህን (ክፍሊ ነዳዲ)፡ ብርሃኑ ኣበበ (ኣየር ሰኩሪቲ)፡ ያሬድ ኣስመላሽ (ሜትሮሎጂ) ዝበሃሉ ከምዝነበሩ ኣብ ጸብጻብ ሰፊሩ ይርከብ፡፡

– ዕለት 9/10/2010 ብር/ጀነራል መቐለ ምሸት 6፡00 ካብ መዕረፎ ነፍርቲ ዓሰብ ነቶም 5 ዝተመመዩ ኣኪቡ ድሕሪ ሓደ ሰዓት ኣቢላ ሓንቲ ነፋሪት ከምትምጽእን ኣብ ኣየር እንከላ ከምቲ ናይ ልሙድ በረራ ዝኾነ ይኹን ኣባል ብዛዕባ weather, passage (Person on board), departure ካልእ ሓበሬታታትን ነቶም ኣብረርቲ ከይሓቱ ኣጠንቀቖም፡፡ ቀጺሉ ካብ ምራቓዊ እዚ (ስርሒት ዞባ 04) ዝተልኣኻ መኻይን በቦትአን ክሕዛ እታ ነፋሪት ምስመጸት መብራህቲ ከብርሃ ኣዚዙ፡፡ ካብ ሰዓት 6፡45 ጀሚሩ ኣብቲ ከበቢ ተኸዊሎም ዝጸንሑ ዕጡቋት ጉጅለ ሸባብ ተሰሪዖም ናብቲ መዕርፎ ነፍርቲ ‘ዮም፡፡

– ልክዕ ሰዓት 7፡00 ብክልተ ሩስያውያን ትምራሕ Antonnov 24 (5K544) ዝብል Call sign ዘለዋ ነፋሪት ኣብ መዕርፎ ነፍርቲ ዓሊባ፡ ሰዓት 7፡45 100 ዕጡቋትን ሳናዱቕ ኣጽዋርን ሒዛ ተበጊሳ ድሕሪ 4 ሰዓት ከባቢ 11፡45 ኣቢላ ተመሊሳ ብተመሳሳሊ 100 ዕጡቋት ምስ ኣጽዋሮም ጺዒና ከይዳ፡፡ ብከምዚ ኣገባብ ኣብ ዝቀጸሉ 5 መዓልታት ክሳብ ዕለት 13/10/2010 ብተመሳሳሊ ሰዓት እንዳተመላለሰት ነቶም ዝተረፉ 371 ዕጡቋት ምስ ካብ ኤምዳዳት ዝተዳለወሎም ሳናዱቕ ኣጽዋራት ጺዒና ናብ ሶማል ከይዳ፡፡

ስርዓት ኢሳይያስ ምስ ዕጡቋት ተቓወምቲ ሶማል ብፍላይ ኣልሸባብ ዝምድና ከምዘለዎ ብዝተወሰነ ደረጃ ይኣምን ኢዩ፡፡ እንተኾነ እዚ ርክባት ኣብ ፖለቲካዊን ሰብኣዊ ጥራይ ዝተደረተ ምኻኑ ይገልጽ፡፡ ካብዚ ዝተረፈ ዝኾነ ወተሃደራዊ፡ ንዋታዊን ፋይናሳዊን ሓገዝ ከምዘይገብር ይገልጽ፡፡ እዚ ንብዙሓት ውሽጠ ሚስጢር ንዝፈልጡ ሰባት መስደመም ታሪኽ ’ዩ፡፡ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት እንኮላይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካድር ንጉዳይ ሓገዝ ግብረ-ሽበራዊ ዕጡቋት ሸባብ ኣመልኪቶም ሕቶታት ክለዓሉ ከለው እቲ ዝወሃብ እንኮ መልሲ “ካብ ቃልሲ ንናጽነት ጀሚሩ ሶማላውያን ንሳውራ ኤርትራ ዝተፈላለየ ሓገዛት ይገብሩ ስለ ዝነበሩ ኣብዚ እዋን’ዚ ከኣ ወያነ ስለዝወረሮም ክንድግፎም ታሪኻዊ ሓላፍነት ስለ ዘለናን ከምኡ ‘ውን ናይ ጸላኢኻ ጸላኢ ፈታዊኻ ከምዝበሃል ኣብ ምድኻም ወያነ ዕዙዝ ተራ ስለዘለዎምን ኢዩ” ዝብል መልሲ ይወሃብ፡፡ ብዝኾነ ታሪኻዊ፡ ፖለቲካዊ፡ ዲፕሎማስያዊ መለኪዒታት ክርደኣካ ዘይክእል ህግደፋዊ ፍልስፍና እምበኣር ብግቡእ ንምርዳእ ብኢሳይያስ ትእዛዝ ክሕብሐቡን ክሕገዙን ዝጸንሑ ጉዕዞ ሸባብ ብውሑዱ ምስ እንዕዘብ ይበርሃልና፡-

– ኣብ 2012 ሓራካት ኣልሸባብ ኣልሙጁሃዲን (ኣልሸባብ) ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ወኪል ኮይኑ ንኽነጥፍ ብኦሳማ ቢንላዲን ምስ ዝምራሕ ኣልቃዒዳ ንኽጽንበር ብወግዒ ሓቲቱ፡፡ ኣብ 2015 መፋርቕ ከኣ ዝተዳኸመ ህልውና ሒዙ ኣልሸባብ ምስ ዓለማዊ ግብረ-ሽበራዊ ጉጅለ ISIS ንኽጽነብርን ክተሓጋገዝን ድሌት ኣርኢዩ፡፡

– ካብ 19 ጥሪ 2007 ጀሚሩ ሕብረት ኣፍሪቃ ነዚ ጉጅለ ከም ኣህጉራዊ ግበረ ሽበራዊ ጉጅለ ከምዝኾነ ወሲኑ ኣሚሶም AMISOM (African Union Mission in Somalia) ዝበሃል ዓቃቢ ሰላም ኣቑሙ ናብ ሶማል ሊኢኹ፡፡ ኣብ ነሓሰ 2011 ምስ መሰጋገሪ መንግስቲ ሶማል ብምኻን መጥቃዕቲ ብምፍናው ነቲ ግብረ-ሽበራዊ ጉጅለ ካብ መቋደሾን መብዛሕትአን ከተማታት ሶማልን ኣሊዮምዎ፡፡

ክቡራት ኣንበብቲ ሺሕ ግዜ “ናይ ጸላኢኻ ጸላኢ” ይኹን ብታሪኽ፡ ብእምነት፡ ብዶብ፡ ብቋንቋ፡ ብባህሊ ምስ ዘይመስለካ ምምስሳል ኣይባህልናን፡፡ ዓለም ምስ ዝፈንፈነቶ በብዕለቱ ደም ንጹሃን ዘፍስስ ምስ ቅርስነናን ግብረ-ሽብራን ዝስመ ብጥሩፍነት ምስ ዝሕመል እስላማዊ ጉጅለ ዝተመስረተ ህግዳፈዊ ምሕዝነት መወዳእትኡ እዚ ኮይኑ፡፡

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close