“ኣግራብ ምስ ዝውድኡ… ቆጣቑጢ ይረኣዩ”

ካልኣይ ክፋል


ናይ ፖለቲካ ሙሁራትን ተንተንትን Information is power, however, unless acted upon, utilized and shared at the right time and place soon it becomes obsolete ይብሉ፡፡ ብመንጽር’ዚ ዕላማ ጸሓፊ ሳክቲዝም ንዘመናት ብዝተፈላለየ መገድታት ከዋህልሎ ዝጸንሐ ጭቡጥን ብሰነድ ዝተደገፈ ሓበሬታትን ንደለይቲ ሰላምን ፍትሕን ብምዝርጋሕ፡ ካብ ድሌትና ወጻእ ናጽነት ኤርትራ ጨዊዩ ፍትሒ ንህዝቢ ዝሓረመ፡ ኣብ ሃገርና ስልጣን ቢሒቱ ዘሎ ጨቋኒ መላኺ ጉጅለ ካብ ሱሩ ንምምሓው”ዩ፡፡ ክቡራት ደለይቲ ፍትሒ ሓበሬታ ክንዲዝተደለየ ይተኣከብ፡ ይፈኖ ኣብ ግቡእ መዓላ እንተዘይዊዒሉ ንበይኑ ዘምጸኦ ለዉጢ ኣይክህሉን፡፡

ኣብ ቀዳማይ ክፋል ጽሑፈይ ብዛዕባ ጀጋኑና ምስ ጸነቱ ክረኣዩ ዝጀመሩ፡ ብኢሳይያስ ዝገበሉ፡ ሰብ ግዜ ቆጣቑጢ “ኣናብስ ግብረ-ሽበራውያን” ቤ/ጽ ፕረሲደንት ዝምልከት ሓበሬታ ዘርጊሐ ነይረ፡፡ ቀጺለ ካልኣይ ክፋል የቕርበልኩም፡፡

ኣብ ቤ/ጽ ፕረሲደንት ዝርከቡ ብብርጋዴር ጀነራል ጠዓመ ጎይቶኦም (መቐለ) ዝተዳለው “ንጉዳይ ግዳማዊ ስለያዊ ስርሒታትን ሓገዝ ንዕጡቋት ጉጅለታትን” ዝምለከት ጸብጻባት ዘረጋግጽዎ ተወሽኽቲ መረዳእታት ኣለው፡፡

ኣብታ ምጭውቲ ሃገርና ኤርትራ ብስርዓት ኢሳይያስ ዝተደኮና ማእለያ ዘይበለን መደበራት ወተሃደራዊ ታዕሊማት ኣለዋ፡፡ ካባና ሓሊፉ ውን ዳርጋ ንኩሎም ዕጡቋት ጉጅለታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ተባጺሑ፡፡ ድሕሪ ናጽነት ጥራይ ንግዳማውያን ዕጡቋት ጉጅለታት (ሱዳን፡ ኢትዮጵያ፡ ሶማል፡ ጁቡቲ፡ የመን) ዘገልግላ መደበራት ታዕሊም ከም በዓል ዓጋመት፡ ሃይኮታ፡ ሳዋ፡ ሞሎቨር፡ ሓሪና፡ ዓሻጋላ፡ ጀበል ሐሚድ፡ ዓዲቀሺ፡ ዓላ፡ ዊዓ፡ ሚዒጥር፡ ዒን፡ ዳማስ፡ ማይኣጣል፡ ኪሎማ፡ ኣፋምቦን ካልኦትን ምጥቃስ ይከኣል፡፡

– ማእከል ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ክሳብ 2015 ብኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ሜጀር ጀነራል ተኽላይ ሃብተሱስን ብር/ጀነራል ነጋሽ ተስፋጽዮንን ክእዘዝ ጸኒሑ፡፡ ኣብ 2015 ኣብ ሞንጎ ኢሳይያስን ወዲሃብተስሉስን ሓያል ፍሕፍሕ ስለተፈጠረ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ፡ ማእከል ስልጣና ሓይልታት ምክልኻል ካብቶም ሓደሽቲ ቆጣቑጢ ዝኾነ ብ/ጀነራል ተኽለ ልብሱ ብምሃብ ኣብ ሰንከልከል ዝነበረ ብር/ጀነራል ነጋሽ ተስፋጽዮን ከኣ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ክብል ተገይሩ፡፡ ብር/ጀነራል ተኽለ ልብሱ ብጀነራል ፍሊጶስ ተሓርዩ እዩ ዝተመደበ፡፡

– ማ/ስ/ሓ/ም/ኤርትራ ቀንዲ ዕማሙ ንሃገራዊ ኣገልግሎት ዝግበር ታዕሊማት ኣብ ምምራሕን ምእላይን ይነጥፍ፡፡ ንግዳማውያን ዕጡቋት ጉጅለታት ዝወሃብ ወተሃደራዊ ታዕሊማት ግን ካብ ማ/ስ/ሓ/ም/ኤርትራ ወጻእ ኣብ ትሕቲ ቤ/ጽ ፕረሲደንት ብኣላይነት ኮሎነል ተስፋልደተት ተስፋስላሰን ብ/ጀነራል ጠዓመ ጎይቶም (መቐለን) ብላዕለዋይነት ይምራሕ፡፡

– እቲ ዝጸንሐ ታሪኽ ገዲፍና ድሕሪ 2006 ንግበረ-ሽበራዊ ጉጅለ ኣል-ሸባብ ዝተገብረ ሓገዝ እንተተዓዚብና፡ ኣል-ሸባብ ኣብ ዞባ ሰሜናዊን ደቡባዊን ቀይሕ ባሕሪ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ብትእዛዝ ቤ/ጽ ፕረሲደንት ካብ ሶማልን ካልኦት ሃገራትን ዝተኣኻኸቡ ኣባላት ኣብ ዊዓን ዒንን ተዓሊሞም ኢዮም፡፡

ሚስጢራዊ ሓገዛት ንግብረ-ሸበራዊ ጉጅለ እስላማዊ መጋባእያን ኣል-ሸባብን

– ኣብ መፋርቕ 2005 ሓለፍቲ ዕጡቋት ጉጅለታት ሶማል ብቤ/ጽ ፕረሲደንት ተደላወሎም ናይ ጉዕዞ ሰነዳት ሒዞም ናብ ኣስመራ ክመላለሱ፡ ኣብ ሆቴላት ኢምፐርያልን ኢንተርኮንቲኔታልን ክዕርፉ ጀሚሮም፡፡ ኣብቲ እዋን ሓላፊ ውሽጣዊ ጸጥታ ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ዝነበረ ብር/ጀነራል (ሽዑ ኮሎኔል) ስምኦን ገብረድንግል ብስውር ድሕነቶምን ሓፈሻዊ ምንቅስቃሳቶምን ዝከታተሉን ምስኦም ካብን ናብን ዝንቀሳቐሱን 12 ኣባላት መዲቡ፡፡ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ምስ ኢሳይያስ፡ ኮሎነል ተስፋልደት፡ ወዲካሳ፡ መቐለ፡ ማንኪ፡ ቻርሊ ብስሩዕን ዘይስሩዕን እንዳተራኸቡ ክዝትዩ ጸኒሖም፡፡

– ብ/ጀ ጠዓመ ጎይቶኦም (መቐለ)፡ ኮሎኔል ተወልደ ሃብተ ነጋሽን (4 ምስ ግዜ ዝገልጾም ሰባትን) ናብ ሶማል፡ ኬንያን ጁባን ንጉዳይ ግዳማዊ ስለያዊ ስርሒታትን ንምእላይ ስግር ባሕሪ መሻርኽቲ ቢዝነስን ዝምልከት መደብ እንዳተውሃቦም ይመላለሱ ነይሮም፡፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ኢሳይያስ፡ መቐለ፡ ተስፋልደትን ኮ/ል ወልደማርያምን ብዛዕባ ምድላዋት ፍሉይ ሓይልታት 84ን (ካልኦት ድሒሮም ዝገደፍዎም ኣሃዱታትን ንኣብነት ክ/ሰ 525) ይዛተዩ ነይሮም፡፡

– ኣብ ቀዳማይ ክፋል ከምዝገለጽኩዎ 7 ወተደራዊ ኪኢላታትን 2 ጋዜጠኛታትን ኣብ 2006 ወርሒ 8ን 12ን ናብ ሶማል ተላኢኾም፡፡

– ኣብ መወዳእታ ወርሒ 1/2007 ካብ ሶማል ከባቢ ወደብ ኪስማዮ 1,199 ኣባላት እስላማዊ መጋባእያ (ኣልሸባብ) ብመርከብ ናብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዓሰብ ኣትዮም፡፡ ስታፍ ስለያ ስርሒት ዞባ 04 ዝነበረ ሌ/ኮ ግርማጽዮን ዮውሃንስ (ሃጸይነት)፡ ሓላፊ ወኪል ሃ/ድሕነት ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበረ ሌ/ኮ ኪዳነ ደብሩ (ተኾሳተር)ን ካብ ኣባላት ስለያ ሓይሊ ባሕሪ ም/ተለንተ ተስፉ ስዩም (ማንጃግሮ)ን ገለ ኣባላቶም ሒዞም ተቐቢሎም ናብ ግዚያዊ መደበር ታዕሊም ኣፋምቦን ኪሎማን ወሲዶምዎም፡፡ ኣብ ግዚያዊ ክ/ታዕሊማት ኣፋምቦን ኪሎማን ናብ ክልተ ጉጅለታት ተመቒሎም ስሩዕ ታዕሊም ተጀሚሩ፡፡

– ኣፋምቦን ኪሎማን ን2 ወርሒ ወተሃደራዊ ታዕሊም ዝወሰዱ ተዓለምቲ ኣባላት እስላማዊ መጋባእያ (ኣልሸባብ) ኣብ ወርሒ 3/2007 ታዕሊም ወዲኦም ናብ ሶማል ክምለሱ ተወሲኑ፡፡ ብመሰረት’ዚ፡-

ሀ) ብዕለት 9/3/2007 ፋዱስ ሰዓት 12፡00 ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ዓሰብ 434 ዕጡቋት ናብ ሓንቲ ናይ ጋና ዜግነት ዘለዎ ፓይለት ዘብርራ ኣንቶኖቭ ምስ 12 ሳናዱቕ ኣጽዋር ጺዒና ንሶማል ተበጊሳ፡፡

ለ) ብዕለት 11/03/2007 ወጋሕታ ሰዓት 6፡30 ብተመሳሳሊ 463 ዕጡቋት ምስ 30 ሳንዱቕ ኣጽዋር ናብ ሶማል ተበጊሶም፡፡

ሐ) ብዕለት 13/03/2007 ምሽት ሰዓት 4፡00 ብተመሳሳሊ 302 (38 ሕሙማት ዘለውዎ) ዕጡቋት ጽዒና ክትበገስ ምስበለት ኣብ ራን ወይ ናይ ጎማ ቴክኒክ ጸገም ኣጋጢምዋ ሌ/ኮ ግርማጽዮን ዮውሃንስ (ሃጸይነት) ናብ ቤ/ጽ ፕረሲደንት ደዊሉ ብኮ/ል ተስፋልደት ዝተኣዘዘት MI17 ኣጉስታ ሄሊኮፕተር ብኣብራሪ ሜጀር ዮናስ ሄኖክ ብቅልጡፍ ቅያር ጎማ ሒዛ ምስመጸት እቲ ጸገም ተፈቲሑ፡፡ ንጽባሕቲኡ ዕለት 14/03/2007 ተበጊሳ፡፡ ኣብዛ ዕለት ኣብ ክፍሊ ነዳዲ ተመዲቡ ዝነበረ ሰብ ዳኒኤል ተወልደመድህን ዝበሃል ከምዝኾነ ኣብቲ ጸብጻብ ሰፊሩ፡፡

– ዕለት 13/09/2007 Beach Craft 200 ተባሂላ ብትጽዋዕ ብካፒተን ዮናስ ወልዳይን ኣሮንን ትምራሕ ናይ ስለያ ነፋሪት ብ/ጀነራል ጎይቶኦም ጠዓመ (መቐለ) 4 ላዕለዎት ሓለፍቲ ጉጅለ ዕጡቋት ሶማል ሒዙ ካብ ሶማል ተበጊሶም ሰዓት 1፡00 ቀትሪ ኣብ መዓርፎ ነፍረቲ ዓሰብ ዓሪፎም፡፡ ኣብዛ ዕለት ምስኡ ዝመጹ ሓለፍቲ

1. ሸኽ ሸሪፍ ኣሕመድ፡- ሓላፊ ወተሃደራዊ ክንፊ UIC (ሕብረት እስላማዊ መጋባእያ ሶማል ነበር)
2. ሓሰን ዳሂር ኣዌስ፡- ላዕለዋይ ሓለፊ ሕብረት እስላማዊ መጋባእያ ነበር
3. ዓሊ ራገ (ዓሊ ዳረ)፡- ኣፈኛ ጉጅለ እስላማዊ መጋባእያ ነበር
4. ሞኹታር ሮቦ እዮም፡፡ ኣብ ዓሰብ ነዳዲ መሊኦም ኣብታ መዓርፎ ነፍርቲ ሰጊዶም ቀጥታ ኣስመራ ተበጊሶም፡፡

– ብ15/09/2007 ኣብ ኣስመራ ምሸት ኣብ ግቢ (ቤ/ጽ ፕረሲደንት) ኢሳይያስ የማነ ማንኪ፡ ተስፋልደት፡ ጀነራል ስብሓት፡ ወዲ ካሳ፡ መቐለ፡ ምስቶም ሰለስተ ሓለፍቲ UIC ዕጹው ኣኼባ ኣካይዶም፡፡ ኣብ ኣፋምቦን ኪሎማን ዝተገብረ ታዕሊም ተገምጊሙ ኣብ ቀጻሊ ዝተተሓዙ መደባትን ኩሉ ዝምልከት ኣካል ዕቱብ ሓገዝ ክገብር ተረዳዲኦም፡፡ ቀጻልቲ ተወሳኺ ታዕሊም ኣብ መሰልጠኒ ፍሉይ ሓይልታት እንዳ ኮማንዶ ዊዓ ክቕጽልን በዓል ጆማል ክሳተፉ ከምዘለዎም መደብ ተሓንጺጹ፡፡

………ይቕጽል…………

ክቡራት ኣንበብቲ ኣብ ዝቅጽል ብቤ/ጽ ፕረሲደንት ትእዛዝ ንግብረ-ሽበራውያን ጉጅለታት ዝተውሃበ ወተሃደራዊ ታዕሊማት፡ ዓለምትን ትሕዝቶ ታዕሊምን፡ ካብ ዓሰብ ናብ ሶማል ዝተገብረ ብ Tail Number ዝተደገፈ ሚስጢራዊ በረራ (Smuggle flight)፡ ፍጻመ ግበረ-ሽበራዊ ኣልሸባብን ኣብ ልዕሊ ዘብጸሖ ሃሰያን ዝምልከት ሓበሬታ ክፍንወልኩም ’የ፡፡ “ንሕና ንሱ” ምእንቲ ክስቆሮምን ኩሉ ደላይ ፍትሒ ምእንታ ክፈልጦን ንሎሚ ’ውን SHARE ምግባር ኣይትሕመቑ፡፡

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close