“ኣግራብ ምስ ዝውድኡ… ቆጣቑጢ ይረኣዩ”

part one

ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ጅግንነት፡ ተወፋይነት፡ ብልሕን መሃዝነትን፡ ዓቕልን ተጻዋርነትን ዝተመልአ ናይ እጹብ ቅያታት ታሪኽ’ዩ፡፡ ኣብ ቃልሲ ንናጽነት ጎኒ ንጎኒ እቲ ዓለም ዘደነቐ ጅግንነት ንወለዶታት ዝሕደጉ ብዙሓት ምኹንያትን ዘይምኹንያትን ውሳነታትን ፍጻመታትን ተሓሊፉ”ዩ፡፡ ንታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ተበሊጹ ብጉርሕን ሽርሕን ብሉጻት መራሕትን ተጋደልትን እንዳሕቐቐ ኣብ ስልጣን ዝተኾየጠ ኢሳይያስ ናይ ትማል ታሪኽ ሕጂ”ውን ካብ ሕሉፍ ብዝበኣሰ መገዲ ይቅጽሎ ኣሎ፡፡

ቀስብቐስ ነቶም ኣብ ጽንኩር ከም ወርቂ ኣብ ሓዊ ዝተፈተኑ ውፉያት በላሕትን፡ ጀጋኑ ብዝተፈለላየ ምኽንያት ምስ ኣጥፍኦም፡ ታሪኽን ባህልን ህዝቢ ኤርትራ ተደብዩ፡ ናይ ትማል ቅያን ጅግንነትን ተረሲዑ ከምድላዩ ናብ ስልጣን ብዘድይቦን ዘውርዶምን፡ ሕሊነኦም ዘይወቕሶም፡ ናይ ምድንጋር ጨለታትን ገበላትን ተፈጢሮም፡፡ ኣብ ቃልሲ ንናጽነት መተካእታ ኣልቦ ተራ ዝነበሮም ከም በዓል ኢብራሂም ዓፋ፡ ወዲ ፍላንሳ፡ ኣብርሃም ተወልደ፡ ድሩዕ፡ ጴጥሮስ፡ ሸሪፎ፡ ዕቑበን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ሓቒቖም፡ ተረሲዖምን ሃሲሶምን ሃገር ኣብ ትሕቲ ምልኪ ወዲቓ እናሻዕ ንመላኺ ዝምብርከኹ፡ ውልቃዊ ድልየታቶም ዘቕድሙ ብታሪኽ እንዳማቶም ብዝጣልዑ ጠላማት ተመሊኡ፡፡
ኤርትራ ከም ሃገር ነጻ ምስ ወጸት ድሕሪ ሒደት ዓመታት ብኢሳይያስ ግንዖ ተመጽዊቶም እዚ ዝበሃል ታሪኽ ዘይነበሮም ኣግራብ ምስተወድኡ ክረኣዩ ዝጀመሩ ጎባልል ቆጣቑጢ ኣብ ቤ/ጽ ፕረዚደንት ኣለው፡፡
ቤ/ጽ ፕረሲደንት ዝሰተሮ ሚስጢራት ተጸብጺቡ ኣይውዳእን፡፡ ኣብዚ ቤ/ጽ ነቶም ስማውያን ሚኒስትራት፡ ኮሚሽነራት፡ ሓለፍትን ካድራትን ተኪኦም ዝዓዩ ብኢሳይያስ ፍሉይ ስልጣን ዝተዓደሎም ሰብ ግዜ ቆጣቑጢ ኣለው፡፡ ንሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳይ፡ ንህግደፍ፡ ንወኪል ሃገራዊ ድሕነት ተኪኦም ኣብ ዝተፈላለየ ዕዮታት ዝዓሙን ናእሽቱ ምክትል ፕረሲደንታት ዘለውዎ ገዛ ኢዩ፡፡ ናይ ካልእ ሓዲግና ንሎሚ ኣብ ጉዳይ “ጸጥታ” ኣድሂብና ብምስምስ ሃገራዊ ረብሓን ድሕነትን ሕቡእ ተልእኾታት እንዳተውሃቦም ዝሰርሑ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ዘይፈልጦም፡ ማሕበረ ሰብ ዓለም ብዙሕ ዝተጸባጸቦም ጉዳይ 6 “ኣናብስ ግበረ-ሽበራውያን” ቤ/ጽ ፕረሲደንት ክገልጽ፡፡ እዞም ሓለፍቲ ብትእዛዝ ፕረሲደንት ኢሳይያስ ካብ ትካላዊ ኣሰራርሓ ወጻኢ ውልቃዊ ተኣማንነትን ዘይወግዓዊ ኣገባብን ብዝዓብለሎ መገዲ ኣብ ኣዚዩ ሚስጢራዊ ተግባራት ዝሳተፉ’ዮም፡፡

ቀንዲ ተልእኾኦም ኣብ ግዳማዊ ስርሒታት ኮይኑ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዕጡቋት ተቓወምቲ ጉጅለታትን ግበረ-ሽበራውያን ዝተፈላለየ ሓገዛት ምሃብ”ዩ፡፡ ማሕበረ ሰብ ዓለም ንተግባራት ናይ”ዞም ተለኣኣኽቲ ግበረ-ሽበራውያን ኢሳይያስ ኣብ ሰነዳት ረቒሑዎም ’ዩ፡፡ “ብሰንኪ ንቑጽ ይነድድ ርሑስ” ከምዝበሃል ብተግባራት እዞም 6 ተለኣኣኽቲ ኢሳይያስ፡ ሃገርና ስማ ምስ ግብረ-ሽበራዊ ሽርሕታት ክጽዋዕን፡ ሓያሎ ዲፕሎማስያዊ ኪሳራታት በጺሑዋን፡፡ ካብ ሎሚ ጀሚረ እከይ ተግባራት እዞም “ቆጣቑጢ” ቤ/ጽ ፕረሲደንት ክቕርበልኩም፡፡

1. “ብርጋዴር ጀነራል” ጠዓመ ጎይቶም ክንፉ (መቐለ): ወዲ 59 ዓመት ኮይኑ ኣብ 1970ታት ኣብ ህ.ግ ተሰሊፉ ኣብ እንዳ 72 ተመዲቡ ኣብ ናይ ከተማ ሕቡእ ውደባታት ክነጥፍ ጸኒሑ፡፡ ድሕሪ ናጽነት ንመንግስቱ ሃይለማርያም ንምቕታል ብትእዛዝ ፕረሲደንት ናብ ዙምባቡዌ (ሃረሬ)ተላኢኹ፡፡ ብኣባላት ጸጥታ ዙምባቡዌ ምስተተሓዘ ሚሊዮናት ዶላር ተኸፊሉ ተፈቲሑ ናብ ኣስመራ ተመሊሱ፡፡ እቶም ሰብ ግዜ ጀነረላት ከይተረፉ ብግድምንኡን ናይ ቃልሲ ተርኡን እንዳነዓቕዎ ምስ ኢሳይያስ ብዘለዎ ፍሉይ ቅርበት ግን ይፈርሕዎ፡፡

ብተኣማንነትን ዘይወግዓዊ ኣገባባትን ብቀጥታ ካብ ፕረሲደንት ትእዛዛት እንዳተቐበለ ብጉልባብ ናብ ዝተፋለለያ ሃገራት (ሱዳን፡ ኮንጎ፡ ኣንጎላ፡ ሩዋንዳ፡ ሶማል፡ ምስሪ፡ የመን፡ ስዑድ ዓረብ፡ ዓረብ ዒመራት፡ ስሪላንካ፡ ጥልያን፡ ኢንግላንድን ካልኦትን) እንዳተዋፈረ ኣብ ምሽማት ኣጽዋርን ግዳማዊ ሓገዝን፡ ኣብ ሱቱር መርበባት ቢዝነስ፡ ኮንትሮባንድን ስለያን ክነጥፍ ጸኒሑ፡፡ ብቤ/ጽ ፕረሲደንት ከም ጉልባብ ዝተዓደሎ ሓላፍነት ኣካያዲ ስራሕ ኩባንያ ህንጻ ሆርን ዝብል ኮይኑ እቲ ዘይወግዓዊ ጽፍሑ ግን ሓላፊ ግዳማዊ ስለያዊ ስርሒታት ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ’ዩ፡፡

ብ/ጀ መቐለ ዘዋፍሮምን ዝኣልዮምን ጉጅለታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣልሸበብ (ሶማል)፡ ሒዝቡል ኢስላም (ARS ሶማል)፡ ሒዝቡል ኢስላም (እስላማዊ ግንባር ሶማል)፡ ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጓዴን (ኢትዮጵያ ሶማል)፡ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ (ኦነግ)፡ ጉጅለ ዓፋር ኢትዮጵያ፡ ግንባር ንሕብረትን ዴሞክራስን ጁቡቲ (ፍሩድ) እዮም፡፡ መብዛሕትኦም እዞም ጉጅለታት ብመንግስታቶምን ብማሕበረ ሰብ ዓለምን “ግብረ-ሽበራውያን” ተባሂሎም ዝተረቑሑ’ዮም፡፡ ጸብጻብ ተቆጻጻሪት ጉጅለ ባይቶ ጸጥታ ውዱብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራን ሶማልያን ‘ውን ጉጅለ ኢሳይያስ ነዞም ዕጡቋት ጉጅለታት ዝገብሮ ንጥፈታት ኣጽኒዑ ናብ ባይቶ ጸጥታ ኣቕሪቡ ብ1844(2008)ን 1907 (2009) ዝፍለጥ እማመታት ብምግሃስ እገዳ ኣንቢሩ፡፡

ክቡራት ኣንበብቲ፡ ተቆጻጻሪት ጉጅለ ባይቶ ጸጥታ ዘቕረበቶ መርተዖታት ከምዘለዎ ኮይኑ ኣብ ቤ/ጽ ፕረሲደንት ብሚስጢር ካብ ተሰነዱ ጸብጻባት ብ/ጀነራል መቐለ ሓለፊ ግዳማዊ ስለያዊ ስርሒታት ብምኻን ዝገበሮ ምንቅስቓሳት ከምዚስዕብ ክገልጽ፡፡

– ብ/ጀነራል ጠዓመ ጎይቶም (መቐለ) ኣብ ሕቡእ ስርሒታት ዝጥቀመለን ካልኦት ኣስማት ኣብርሃም ጠዓመ፡ ፍጹምብርሃን ተወልደን ዝብል ኮይኑ ብትእዛዝ ፕረሲደንት ዝተፈላለየ ፓስፖርት Travel documents ን ይወሃቦ፡፡ ንኣብነት ብስም ኣብርሃም ጠዓመ ብቁጽሪ L02154 ዝተመዝገበ Travel document ሒዙ ዓርቢ ዕለት 04/ሰነ 2014 ብናስ ኤየር ናብ ካርቱምን ጁባን ተጓዒዙ ዝተፈላለዩ ግዳማዊ ስርሓት ፈጺሙ ተመሊሱ፡፡ ብስም ፍጹምብርሃን ተወልደ ብቁጽሪ 0294365 ኣብ ኢሚግረሽን ዝተመዝገበ ፓስፖርት ተጠቒሙ ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ይገይሽ፡፡ ኣብ 2013 ናብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ንግዳማዊ ስርሒታት ምስኡ ተጓዓዙ ኣባላት፡ በረኸት የማነ ገብረኪዳን (ፓ.ቁጽሪ 0381346)፡ ተዓገስ ህብተዝጊ ኣብርሃም (ፓ.ቁ 0382265)፡ ኣድሓኖም ገብረስላሰ የማነ (ፓ.ቁ 0381345) ዝተብሃሉ’ዮም፡፡

– መራሕቲ ዕጡቋት ጉጅለታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ሒዞም ካብን ናብን ክንቀሳቐሱ ልሙድ ተርእዮ ኢዩ፡፡ ነዞም ኣካላት ዝዕደል ፓስፖርት ብቀጥታ ብቤ/ጽ ፕረሲደንት ይእዘዝ፡፡ ብትእዛዝ የማነ ገብረኣብን ተስፋልደትን ዝንቀሳቐሱ ንጉዳይ ፓስፖርት ግብረ-ሽበራውያንን ተቓወምቲ ጉጅለታትን ናብ ኢሚግረሽን ተላኢኾም ዘሳልጡ፡ ኮሎኔል ክብሮም ኣብርሃምን መሓመድ ስዒድ (ወዲፈረጅ) ዝተባሃሉ ኣባላት አለዉ፡፡ ንኣብነት ንሓላፊ ጉጅለ ግንቦት 7 ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ኣብ 2009 ወርሒ 9 ናይ ኣመሪካ ፓስፖርት እንዳሃለዎ ብተወሳኺ ብቁጽሪ Y27129 ተዳለወ ትራቭል ዶኩመንት፡ ንሓላፊ ጉጅለ ኦሮሞ ብር/ጀነራል ከማል ገልቹ ከኣ L2765485 ዝብል ቁጽሪ ዘለዎ ፓስፖርት ተዳሊዩሎም ’ዩ፡፡
ብ/ጀነራል መቐለ ካብ 1998 ጀሚሩ ምስ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ዕጡቋት ጉጅለታት ሶማል፡ ጁቡቲ፡ ኢትዮጵያ፡ ደቡብ ሱዳንን ካልኦትን ጥቡቕ ርክብ መስሪቱ ኢዩ፡፡ ንኣብነት ካብ ሶማል ምስ ሑሴን መሐመድ ፋራሕ ኣይድድ፡ ምስ ሸኽ ሸሪፍ ኣሕመድ፡ ሸኽ ሓሰን ዳሂርኣዌስ፡ ኣሕመድ ኣብዲአቡዙቤር (ጎዳኒ)ን ካልኦትን ክሳብ ሶማል ብምእታው ኣብ ሞቋደሾ፡ ባላድ፡ ኣፍጎየ፡ ባይደዋን ኪስማዮ ኣትዩ ይራኸብ ከምዝነበረ ጸብጻበቱ ይሕብር፡፡

– ሶማል ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሕብረት እስለማዊ መጋባእያታት (UIC) ምስ ኣተወት ንሓለፍቲ እቲ ሕበረት ብመገዲ ብር/ጀ መቐለ ተመሚዮምን ተዓዲሞምን ምስ ኢሳይያስ፡ የማነ ማንኪ፡ ብር/ጀነራል ኣብርሃ ካሳን ካልኦትን ክራኸቡ ብምግባር ኣብ ኤርትራ ንወተሃደራዊን ፖለቲካዊን ንጥፈታቶም ምቹእ ባይታ ኣጣጢሑሎም፡፡ ብፍላይ ካብ 2005 ጀሚሩ UIC ኣንጻር መስጋገሪ መንግስቲ ሶማል ንዘካይዶ መጥቃዕታት ብኣየር፡ ብመሬትን ብባሕሪን ኣጽዋራት ካብ ኤርትራ ብምውህሃድ መቐለ ተላኢኹ፡፡ UIC ምስተበታተነ፡ ቀጺሉ ካብ UIC ዝመጸ ምስ መራሕቲ ግበረ-ሽበራዊ ጉጅለ ኣል-ሸባብ ኣብ ኣስመራ፡ ናይሮቢ፡ ካንፓላ፡ ኪስማዩ፡ ጁባ፡ ባይደዋ ርክባት ብምግባር ናብ ውሽጢ ሃገርና ኣትዮም ወተሃደራዊ ታዕሊማትን ኩለንትናዊ ሓገዛትን ክረኽቡ ተራባሪቡ’ዩ፡፡

– ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ እስላማዊ ኩናት (ጀሃድ) ዝኣወጁ “UIC ን ኣል-ሸባብን ንምድምሳስን መሰጋገሪ መንግስቲ ሶማል ንምሕጋዝን” ብዝብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ናብ ናብ ሃገረ ሶማል ምስ ለኣኸ ብብር/ጀ መቐለ ኣቢሉ ክግበር ዝጸንሐ ሓገዛት ዝያዳ ደንፊዑ ቀጺሉ፡፡ ብወገን ኤርትራ ውን ብትእዛዝ ኢሳይያስ ኣፈናዊ መጽናዕታት ተገይሩ ፈለማ ኣሃዱ ፍሉይ ሓይሊ (ክ/ሰ 84) ነቲ ጉዳይ ክዳለወሉ ተሓቢሩ፡፡ ፕረሰደንት ኢሳይያስ ምስ ኣዛዚ ክ/ሰ 84 ኮ/ል ወልደማርያም ጸጋይ ኣብ ገረሰትን ስንከተክናብን ኣብ ዝተፈለላዩ እዋናት ካብ መራሕቲ ቦጦሎኒ ንላዕሊ ብምእካብ ሓያሎ ጎስጓስ ገይሩ፡፡ ኣሃዱ 84 ንፍሉይ ስርሒት ሶማል ንምውፋር ምድላዋት ከካይድ ስለተኣዘዘ ናብ ሰ/ቀ/ባሕሪ ዒን ተጓዒዙ ቅዲ ኩናት ምድረባዳ፡ ካብ ነፈሪት ምዝላልን ፍሉይ ታዕሊምን ልምምድን ኣካይዱ፡፡ ኣብ ወርሒ 4/2006 ኣዛዚ 1ይ ብርጌድ ክ/ሰ 84 ዝነበረ ሌ/ኮሎነል መንግስትኣብ ሳሚኤል ኢሳቕ (ማርቶቭ)ን ኣዛዚ 4ይ ብርጌድ ነበር ሜጀር ተስፋዝጊ (መርዓዊ) ብብር/ጀነራል መቐለ ተመሪሖም ንወተሃደራዊ ኮለላን መጽናዕትን ብሕቡእ ሶማል ተላኢኾም ተመሊሶም፡፡ እንተኾነ ሚዛን ውግእ ኣብ ሶማልን ናብ መሰጋገሪ መንግስቲ ሶማል ምስዛዘወ ከምኡ ውን ጉዳይ ሶማልን ሸባብን ዓለማዊ ኣቓልቦ ስለዝተውሃቦ ኢሳይያስ “ስትራተጅክ ለውጢ የድለየና ኣሎ” ብዝብል ምልኣኽ ሰራዊት ናብ ሶማል ደው ኣቢልዎ፡፡ ኣብዚ እዋን ምትእትታው ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ሶማል ዝተዓዘቡ ተንተንቲ ፖለቲካ ነቲ ኩነታት proxy war ዝብል ስም ሂቦምዎ ነይሮም፡፡

– ብኢሳይያስ ዝተሓንጸጸ ስትራተጅካዊ ለውጢ (ኣብ ቤ/ጽ ፕረሲደንት ዝርከቡ ጸብጻባት ብር/ጀነራል መቐለ ከምዝሕብርዎ) ወርሒ 8 ዕለት 7 2006 ወጋሕታ ካብ ባጽዕ Red Sea Hotel ዝተበገሱ 7 ወተሃደራት ኣብ መዕርፎ ነፍርቲ ባጽዕ ምስ በጽሑ ኣብ ሓንቲ ብሩስያውን ትምራሕ ተፋሪት ተሰቒሎም ናብ መቋደሾ ተበጊሶም፡፡ ኣብታ ነፋሪት ብልዑል ጥንቃቐ ኣብ መቋደሾ ዝወረዱ ዜጋታት ኣባላት ምክትታል ዶባትን ሜካናይዝድ ኮይኖም ኪኢላታት ስልቲ፡ ሃንደሳን፡ ከበድ ብረት፡ ጸረ ታንኪን ጸረ ነፈርትን ዓለምቲ እዮም፡፡ ኣስማቶም፡ ሮማዳን፡ ኢብራሂም፡ ቢንያም (ካብ ምክትታል ዶባት)፡ ኣፈወርቂን ማእከለን ካብ ሜካ/ክ/ሰ 49፡ ሳምሶን የመነ (ኪኢላ ካርታን ሓበሬታን ካብ ክ/ሰ 36) ከምኡ’ውን መሓመድ ዝተብሃለ ካብ በዓል ተኽለ ማንጁስ ዝተልኣኸ ትርጁማን ቋንቋታት ዓረብን ሶሃልን ከምዝኾኑ እቲ ጸብጻብ ይሕብር፡፡ ቀጺሉ እቲ ጸብጻብ እዞም ኣባላት ኣብ መቋደሾ ምስዓረፉ ምስ ኮ/ል ተወልደ ሃብተ ነጋሽ- ወዲ ኪዳነ ዝተብሃለ (ኣብ ካልኣይ ክፋል ጽሑፈይ ከገልጸልኩም ኢየ) ንኽራኸቡ 896836ን 880619 ዝብል ቁጽሪ ዘለወን ቴለፎናት መቐለ ከምዝሃቦም ይገልጽ፡፡ ብዝተገብረ ምውህሃድ ቴለፎን ካብ መቋደሾ ወዲ ኪዳነ ተቐቢሉ ምስ ዝምልከቶም ሓለፍቲ ጉጅለታት ሶማል ኣራኺቡዎም፡፡ ብሓፈሻ እዞም ኣባላት ኣብ ዝጸንሑለን 3 ኣዋርሕ ን560 ኣባላት ጉጅለታት ሶማል ወተሃደራዊ ስልቲ፡ ናይ 43 ኣባላት ትምህርቲ ጸረ ተሸከርከርትን ጸረ ሰብ ነተጉቲ፡ ን22 ኣባላት ትምህርቲ ጸረ ነፍርቲ (ስቲንጀር)፡ ን27 ኣባላት ድማ ናይ ጸረ ታንኪ (ስትሬላ) ኣብ ኣፍደወ ተብሃለ መዓስከር ከምዝመሃርዎምን ካልእን ብደቂቕ ተሰኒዱ ይርከብ፡፡

– ምስዞም ወተሃዳራዊ ኪኢላታት ካብ ኤርትራ ተኮስትን ተተኮስትን (01/02) ኣጽዋራት፡ ካብ ኤምዳዳት ቪላጆ፡ ዓሻጎልጎልን ሰረጀቓን ተሰዲዱ፡፡ ኣብ ዝርዝራት ዝተልኣከ ዓይነት ኣጽዋራት ተተኮስቲ (ጠያይት ከላሽን፡ ቀጭሕርሙ፡ ብሬን፡ ቦምባ ኣርበጂን ሞርታርን )፡ ተኳሲ (ክላሽን፡ ቀጭሕርሙ፡ ብሬን፡ ኣርፒጂ፡ ሞርታር፡ ጸረ ታንኪ ስትሬላ፡ ጸረ ነፍርቲ) ኮይኑ፡ ብርክት ዝበለ ጸረ ሰብን ጸረ ተሸከርከርትን ነተጉቲ ዝሓዘ ሳንዱቕ ምልኣኹ ይሕብር፡፡

– ኣብ ወርሒ 10 ዕለት 20/2006 ከኣ A3 ዝብል መለለዬ ዘለዋ ካርጎ ተወሳኺ ተኮስትን ተተኮስትን ኣጽዋራት ከምተለኣኸ ተጸብጺቡ፡፡
– ኣብ ካልእ ክፋል ጸብጻብ ብ/ጀ መቐለ ከምተገልጸ፡ ብመገዲ ሚኒስተር ዓሊ ዓብዱ ዝተመዙ ክልተ ኣባላት ሚኒስትሪ ዜና (ተስፋልደት ኪዳነን ሳልሕ እድሪስን) ታሕሳስ 22/2006 ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ብጅቡቲ ኣቢሎም መቋደሾ ሶማል ምእታዎም ይሕብር፡፡

……….ይቕጽል……….

ክቡራት ኣንበበቲ!! ኣብ ካልኣይ ክፋል ፡ ተግባራት ኣባላት ቤ/ጽ ፕረሲደንት ኣብ ምሕብሓብ ግብረ-ሽበራውያን ዝምልከት ብመረዳእ ኣሰነየ ክፍንወልኩም ኢየ፡፡ ከምቲ ልሙድ SHARE ምግባር ኣይትረስዑ። ወደሓንኩም!!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close