እቲ ካልእ መሓውር ዓፈና….ስለያ ምክልኻልን ግንባርን

ቀዳማይ ክፋል

ሓንቲ ሃገር ሉኣላዊነታ ንምውሓስ መሓውራት ወተሃደራዊ ስለያ ክህልዋ ናይ ግድን እዩ፡፡ ሃገርና ኤርትራ’ውን ከም ኣካል ምውሓስ ሃገራዊ ረብሓን ጸጥታን (National Interest & Security) ካብ ቃልሲ ንናጽነት ጀሚሩ ብእንዳ 72 ዝፍለጥ መሓውራት ወተሃደራዊ ስለያ ብምጥያስ ኣብ ምርግጋጽ ናጽነት መተካእታ ዘይብሉ ራህያ ቅያታት ሰሪሑ’ዩ፡፡ ድሕሪ ናጽነት እንዳ 72 ብስም ዳግማይ ውደባ ነቲ ብተወፋይነት ቅያን ጅግንነትን፡ ብልሕን መሃዝነትን፡ መስዋእቲ ከፊሉ፡ መዳርግቲ ኣልቦ ታሪኽ ዝሰርሐ ኣካል ስለያን ኣባላቱን ናብ ፖሊስ፡ ውሽጣዊ ጸጥታ፡ እንዳ ኮማንዶን ናብ ካልኦት ክፍልታትን ፋሕ ክብል ተገይሩ፡፡ ብፍላይ “ቶም ሕልናዊን ሓላፍነታዊን ስምዒት ሒዞም ኣብ ምምስሳል፡ ምውዳብ፡ ስልኳታት ኣብ ምክያድ፡ ብተወፋይነት ንጸላኢ ዘርዕድ ቅያ ዝሰርሑ ኣባላት እንዳ 72 ብዘይ ቅድመ ኩነት ናብ ዘየድምዕሉ ጽፍሕታት ብምምዳብ፡ ክበታተኑ፡ ክድስክሉ፡ ክእሰሩ፡ ክደሃሉ ደይ መደይ ተባሂሉ ተሰሪሒሉ’ዩ፡፡

ጠንቂ ምድኻም እንዳ 72 ማዕረ ኢሳይያስ ህቡባት ሓለፍቲ ስለዝበርዎን እቲ ረቂቕ መስርሕ ዝኽተል ኣሃዱ ከም ስግኣት ንዕምሪ ስልጣን ኢሳይያስ ተገይሩ ስለተወስደ “ኣንፈቶም ኣጥፊኦም” ብዝብል ምስምስ ክፈርስ ተገይሩ፡፡ ድሕሪ ምፍራስ እንዳ 72 ኣብ ሃገርና ዝቖማ መሓውራት ስለያ ሃገራዊ ረብሓን ጸጥታን ንውሓስ ዘይኮነ ብቀንዱ ንህዝብና ግዳይ ኣደራዕ፡ ስቓይ፡ መከራን ስደትን ብምግባር ዕምሪ ስልጣን ኢሳይያስ ንምንዋሕ ዝዓለማ’የን፡፡

ቀስብቀስ’ውን ብስም ጸጥታ (ወኪል ሃገራዊ ድሕነት) ኣብ ሃገርና ዝቖመ ኣካል፡ ህዝባዊ መትከላት ራሕሪሑ ናይ ምድንጋር ጨለታት ዘለውዎ ብምህዞን ሓሶትን ጠቐነን ስኽፍክፍ ከይበሉ ስልጣኖም ተጠቒሞም ዜጋታትና ዘጽነቱ፡ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ዝደብዩ፡ ናይ እንዳማቶም ታሪኽ ናይ ባዕሎም ኣምሲሎም ዝኳሓሕሉ መጋበርቲ ምልኪ ተመሊኡ፡፡

ካብ ሎሚ ጀሚረ ንዝተወሰኑ መዓልታት ብተኸታታሊ ብዛዕባ መንነት ላዕለዎት ሓለፍትን ክፋእ ተግባራትን ስለያ ምክልኻልን ግንባርን ከቕርብ’የ፡፡

1. ህልው ኩነታት ወተሃደራዊ ስለያ
ንዓመታት ብስማዊ ሓላፊ ብ/ጀነራል ከስተብርሃን ገብረሂወት መብራህቱ (ሻለቃ) ክምራሕ ዝጸንሐ ስለያ ምክልኻል፡ ክሳብ 2009 ኣብ 5 ዞባታት ዝተወደበ ቅርጺ ነይርዎ፡፡ እተን ዞባታት፡ ዞባ 01፡ 02፡ 03፡ 04፡ 05 ተባሂለን ይጽዋዓ፡፡ ከም መብዛሕትኦም ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ስለያ ምክልኻልን ግንባርን ተወዚዖም ዝነጥፉ ዝነበሩ ካብ “ዋርሳይ” ክሳብ “ይከኣሎ” ዘለው ኣባላት ሃሞኦምን ቀልቦምን ወርተግ ነታ ዝፈትውዋ ሃገሮም ኤርትራ ገይሮም ሰላማ ንምውሓስ ብዓቕሊ ይነጥፉ ነይሮም፡፡ ድሕሪ ግዜ ግን እቲ ኣባል ብስም “ምውሓስ ጸጥታ ሃገር” ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓፈናታትን ጭውያታትን ክፍጽም ይግደድ ስለዝነበረ ምስ ኩሉንትናዊ ባህርያትን ፖሊሲን ስርዓት ህግደፍ እናስተውዓለ ቀስብቀስ ክኹብልል፡ ክስደድ፡ ክብተን ጀመረ፡፡

ድሕሪ 2009 ስለያ ምክልኻል ኣብ ትሕቲ ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ክጥርነፍ ምስተገብረ እተን 5 ዞባታት ናብ 3 ዞባታት (ዞባ 01፡03፡ 05) ተጨፍሊቐን፡፡ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ድሕነት ምስተጠርነፈ’ውን እቲ ክፋእ ተግባራት ንምፍጻም ዝያዳ ክቕጽሎ ስለተቐሰበ ኣባል ስለያ ምክልኻል ኣሃድኡ እንዳራሕረሐ ምህዳም ቀጸለ፡፡ ኣብ 2009 ወርሒ 11 ኣብ ዝተሰርሐ ጸብጻብ እቲ ኣሃዱ፡ 63 ሰብ መዓርግ፡ 838 ብሓላፍነት ተመደቡ፡ 1627 ተራ ኣባላት፡ 43 ሲቪል ሰራሕተኛታት ብጠቕላላ 2,571 ኣባላት ነይሮሞ፡፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ስለያ ምክልኻል ሙሩጻት ኣባላቱ ብመስተ ተጠላቕዮም፡ ብሕማም ብሞት ብምድስካል ተጀሊፎም፡ መትካላትን ብልጫታቱን ተዳኺሙ፡ ብዓቕሚ ሰብ ማህሚኑ ናይ ምግባር ዓቕሙ ባይታ ዘቢጡ ይትረፍ’ዶ ሃገር ክሕሉን ንጻላኢ ከማዕዱን ንባዕሉ’ውን ከም ኣካል ንኽቅጽል ኣብ ኣሰካፊ ደረጃ በጺሑ’ሎ፡፡ ኣብ 2015 ወርሒ 12 ዝተሰርሐ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ጠቕላላ ዓቕሚ ሰቡ ናብ 716 ወሪዱ፡፡ እቲ ዝርካቡ ከኣ ነቲ ዝቖመሉ ቀንዲ ወተሃደራዊ ዕላማ ሓዲጉ ኣብ ተራ ስቪላዊ ምጽንጻናትን ውዲታትን ክሳተፍ እንዳተገደደ ከም ሃገሩ መናውሒ ዕድመ ምልኪ ኮይኑ ይርከብ፡፡ ስለዚ ነዚ ንሃገር ዘይኮነስ ንምንዋሕ ስቓይ ህዝብናን ዕድመ ምልክን ዘቖመ ኣካል እቲ ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ዝምነ ደላይ ለውጢ ምእንቲ ክፈልጦ ንሎሚ ብዘዕባ ስለያ ምክልኻል ዝምልከት ሓበሬታ ክዝርግሕ ተገዲደ ኣለኹ፡፡

2. ቀንዲ ሓለፍቲ ስለያ ምክልኻልን ተግባራቶምን
ማእከላይ ቤ/ጽሕፈቱ ኣስመራ ቤት ገርግሽ ገይሩ ብኣስታት 11 ጨናፍር ዝቖመ ወ/ሃ/ድሕነት- ስለያ ምክልኻል: ብብር/ጀነራል ኣብርሃ ካሳ እንዳተመርሐ ኣብ ትሕቲኡ ከኣ ኮሎ ኣስመላሽ ገብረመስቀል (ወዲ ሓፍቲ) ሒዙ 3 ዞባታት ይጥርንፍ፡፡ ኣብ ትሕቲ ቤ/ጽ፡ ጨንፈር ምምሕዳር፡ ፋይናንስ፡ ምልክት፡ ጸረ ስለያ፡ ሕርሻ፡ ሕክምና፡ ታዕሊም፡ ካርታን ሓበሬታን፡ ተሃድሶን ክፍሊ ትምህርትን ይጥርነፋ፡፡

ብሚስጢር ካብ ዝተሓዝ ሰነዳት ሓደ ዝኾነ ንኡስ ኦርኒክ ሓለፍቲ ስለያ ምክልኻል ንሎሚ ብቀጥታ ይፍንወልኩም፡፡ እዚ ሰነድ ኣብ 2004 ዝተዳለወ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ዘይተመሓሸ ዝርዝር ኣብ 5ቲአን ዞባታት ተመዲቦም ዝነበሩ ሓለፍትን ኣባላትን ስለያ ምክልኻል ይገልጽ፡፡ ገለ ኣብዚ ሰነድ ዘለው ኣባላት በሞት፡ ብምድስካል፡ ብስግረ-ዶብ ዝተኣለዩ ኮይኖም ኣብ ባይታ ብዙሕ ምቅይያራት ተገይሩ’ዩ፡፡ ኣቕዲመ ከም ዝገለጽኩዎ ነዚ ሰነድ ዝዝርገሓሉ ምኽንያት ኣብ ሃገርና ዘለዋ መሓውራት ስለያ ንመስረታዊ ተልእኾአንን ዕላማአን ገዲፈን ኣብ ምንዋሕ ዕደመ ስልጣን ምልክን ስቓይ ህዝብናን ስለተዋፈራ’የን፡፡ ኣብዚ ክንርደኦ ዝግበኣና ጉዳይ ኣብቲ ሰነድ ተጠቒሱ ዘሎ ኩሉ ኣባል ገባሪ ክፉእ ማለት ኣይኮነን፡፡

ኣብ ቀጻሊ ክፋእ ተግባራት እዚ ስለያዊ መሓውር ክገልጸልኩም’የ፡፡ ኣቐዲመ ከምዝሓበርኩዎ ነዛ ፔጅ ንምዕጻው ዝካየድ ህግደፋዊ ውዲት ይቕጽል’ሎ፡፡ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ተምሃሮ ማይነፍሒ፡ ሰራሕተኛታት ኤሪማክ፡ ቤ/ጽ ፕረሲደንት፡ ሃገራዊ ድሕነትን ኣብ ደገ ዘለው ደገፍትን ሰዓብትን ወዲቦም ናብ ፌስቡክ ጥርዓናት ብምልኣኽ ንግዚኡ ናብ ጉሩፓት (Groups) SHARE ምግባር ተኣጊደ ኣለኹ፡፡ ኣብ ቀረባ ብዌብሳይት ምፍናው ክጅምር’የ፡፡ ክሳብ ሽዑ ግን ንኹሉ ደላይ ለውጢ ክባጻሕ SHARE ምግባር ኣይትሕመቑ፡፡

….ይቕጽል

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close