እድሪስ መሓመድ ዓሊን ብጾቱን —ኣብ ጸላም ዝጸልመቱ ከዋኽብቲ

ካልኣይ ክፋል

መርድእ ብዜና ኣይንገርን .. ባህልናን ያታናን’ውን ኣይኮነን፡፡ ሚስጢር ቀታሊ ሰብ ብሃበ ተረኸበ ኣይትድሕደሖን፡፡ እቲ ምንታይሲ ሳዕቤናት ስለ ዘለዎ፡፡ ንሎሚ ግን ንዘመናት ውሽጠይ ከጨንቐኒ ዝጸንሐን ድቃስ ዝኸልኣኒን ሚስጢር ነባህልን ያታን ጥሒሰ ክገልጾ ክግደድ’የ፡፡ ቀተልቲ ሰባት ብስሞም ክረቑሖም’የ፡፡ ኣብ ኣጻምእ ማይኣጣል (ከባቢ ጋሕቴላይ) ብትእዛዝ ቤ/ጽ ፕረሲዳንት ኣብ ጸላም ዝጸልመቱ ሕቡእ ዛንታ ሸውዓተ ዜጋታትና ብግቡእ መረዳእታ ከቃልዖ’የ፡፡
ኣብ ዕብየት ባህሊ፡ ያታን ቋንቋ ትግረን ዓረብን ልዑል ተራ ካብ ዝነበሮም ገዳይም ስነ-ጥበባውያን ሃገርና ሓደ እዩ – ባህር ስነ-ጥበባዊ እድሪስ መሓመድ ዓሊ፡፡ መብዛሕትኡ ህዝብና “ሆይ ሆይ መርዓዊ” ትብል ደርፉ ኣይርስዖን፡፡ ነዛ ደርፊ ኣመልኪቱ ሓደ እዋን ኣብ ሓደ ሚዲያ “ንኢሳይያስ ዲኻ ደሪፍካያ?” ተባሂሉ ምስ ተሓተተ “ኣነ ነዛ ሓዳስ ሃገር ዝተረከበ ህዝቢ ኤርትራ ከም መርዓዊ ስለዝሓሰብኩዎን ደኣ`ምበር ንውልቀ ሰብ ኣይደረፍኩዋን፡፡” ክብል መሊሱ፡፡
ልስልስ ኢሉ ከም ናይ ወጋሕታ ዜማ ኣዕዋፍ ናብ ውሽጥኻ ዝሰርጽ እቲ ጥዑም ድምጹ መብዛሕትና ኤርትራውያን ወትሩ ኣይንርስዖን፡፡ ብቋንቋ ዓረብ ደርፍታቱ’ውን ሱዳናውያን ይፍትውዎን የድንቕዎን’ዮም፡፡ በዓል ብዙሕ ቅያን ፈታዊ ሃገሩን ባህር ስነ-ጥበባዊ እድሪስ መሓመድ ዓሊን ብጾቱን ብስርዓት ኢሳይያስ ተጨውዮም ደሃይ ካብዘጥፍኡ እንሆ 10 ዓመታት ኣሕሊፎም፡፡ እድሪስ መሓመድ ዓሊ ዝርከቦም ኣብ ልዕሊ ሸውዓተ ዜጋታትና ብወኪል ሃገራዊ ድሕነት ዝተፈጸመ ጭውያ፡ ማእሰርትን ቅትለትን ብኽፋላት ይቐርብ፡፡

ኩነታት ማእሰርቲ እድሪስን ብጾቱን
ሕዳር 15/2005 ቅ.ፋዱስ ሰዓት 10፡00 ብ/ጀነራል ኣብርሃ ካሳ (ወዲ ካሳ) ንብ/ጀ (በቲ እዋን ኮሎኔል) ስምኦን ገብረድንግል፡ ኮ/ል የማነ ኣፈወርቂን ሜጀር ካሕሳይ በየነን ኣስዒቡ ናብ ቤ/ጽ ፕረዚዳንት ከይዱ፡፡ ብካልእ ወገን ጀነራል ስብሓት ኤፍረም፡ ጀነራል (በቲ እዋን ሜ/ጀ) ፍሊጶስ ወልደዮውሃንስ፡ ሜ/ጀ ገረዝጊሄር ዓንደማርያም (ውጩ) ብተመሳሳሊ ሰዓት ኣብ ቤ/ጽ ፕረሲደንት በጽሑ፡፡ ብዙሕ ከይጸንሑ ብ/ጀ ተኽለ ክፍላይ (ማንጁስ)፡ ብ/ጀ (ኣብቲ እዋን ኮ/ል) ጠዓመ ጎይቶኦም ክንፉ (መቐለ)ን ሌ/ኮ ፍጹም ኢሳቕ (ለኒን) ተጸንቢሮምዎም፡፡ ሰዓት 10፡30 ከባቢ ኣብ ውሽጢ ቤ/ጽ፡ ኢሳይያስ ዝመርሖ ንኮ/ል ተስፋልደት ሃብተስላሰ ኣብ ጎኑ ኣንቢሩ ኣኼባ ተጀመረ፡፡ ኣብ ሓደ ጸግዒ እቲ ኣደራሽ ከኣ ሓደ ንግዚኡ ስሙ ክረቑሖ ዘይደሊ ደቓይቕ ኣኼባ ይጽሕፍ ነይሩ፡፡ ብፕረሲደንት ዝቐረበ ኣጀንዳ ኣኼባ “ህልው ኩነታት ጸጥታ ሃገርን፡ ምድላዋት ንመጻኢ ምርጫ ኢትዮጵያን” ዝብል ነበረ፡፡ ኣብዚ ኣጀንዳ ንኢሳይያስ ሓዊሱ ኩሎም ተኣከብቲ ሕጂ ክገልጾ ዘይደሊ ብዙሕ ዘዝመስሎም ርእይቶታት ኣቕረቡ፡፡ ልዑል ኣድህቦ ዝተገብረሉን ቀዲሙ ዝተሰርዐ ኣጀንዳ “ኩነታት ምርጫ ኢትዮጵያን ብወገና እንታይ ንግበር?” ዝብል ነይሩ፡፡ ኣብዚ ኣርእስቲ ንኣስታት ክልተ ሰዓታት ድሕሪ ምምይያጥ ፕረሲደንት ኢሳይያስ ኣስዒቡ “ንህልው ኩነታት ውሽጣዊ ጸጥታ ሃገር” ዝምልከት ብወዲ ካሳ ጀሚሩ ኩሎም ጸብጻባቶም ከቕርቡ ዕድል ሃበ፡፡ ድሕሪ ፋዱስ እውን ሰፊሕ ዘተ ቀጺሉ ኣስታት ሰዓት 3፡45 እቲ ኣኼባ ተዓጽወ፡፡ ድሕሪ ኣኼባ ፕረሲደንት ወዲ ካሳን ኣባላቱን ክጸንሑ ሓበሮም፡፡
ንኣስታት 20 ደቓይቕ ኣብ ዝጸንሐ ሓጺር ኣኼባ ዝተለዓለ ካልእ ኣጀንዳ ከኣ ብወዲ ካሳ ኣቢሉ ዝቐረበ ጉዳይ “እስላማዊ ጥሩፉነትን ጀሃዳዊ ተርእዮታትን” ዝምለከት እዩ፡፡ ወዲ ካሳ ብቓሉ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ከምዚ ክብል ተስምዐ “ነገሩ ጸወታ ቆልዓ ዝመስል እዞም ብጀብሃዊ ስሚዒት ዝህመሉ ከም በዓል እድሪስ መርዓዊ ዝኣመሰሉ ዘለውዎ ናይ እስላማዊ ጥሩፉነት ተርእዮታት ይንጸባረቑ ኣለው፡፡ ኣብ ቀይዲ ዘእተናዮ ሓደ ለኽባጥ ሱዳናዊ እውን ነዚ እዩ ዝሕብር፡፡ ገና ኣብ መስርሕ እዩ ዘሎ ግን እቲ ሱዳናዊ ዝሕብሮም ዘሎ መብዛሕትኦም ዕባይ ሱዳን ስለዝኾኑ ገለ ስክፍታታት ኣለኒ፡፡” ምስ በለ ኢሳይያስ ኣስዒቡ “ወዲ ካሳ! ብዛዕባ’ዚ ባዶ ተጻዋርነት ከምዘለና ትፈልጥ ኢኻ፡፡ ስለዚ ብዘይ ንሕስያ ዝመስለኩም ግበሩ፡፡” ብምባል ነቲ ጻኒሒት ደምደሞ፡፡
ሓሙስ ሕዳር 24/ 2005 እቲ ህቡብ ስነ-ጥበባዊ እድሪስ መሓመድ ዓሊ ዝርከቦም 13 ዜጋታት ብሜጀር ካሕሳይ በየነ (ሓላፊ ኣካል መርመራን ምጽራይን ወኪል ሃገራዊ ድሕነት) ዝምርሑ ኣባላት ክፍሊ ዓፈናን ስጉምትን ከካብ ዝጸንሕዎ ብጸላም እንዳኣረዩ ኣብ ካርሸሊ ዳጊኖምዎም፡፡
ኣብ ማእከላይ ቤ/ጽ ወ/ሃ/ድሕነት – ውሽጣዊ ጸጥታ ብብ/ጀ ወዲ ካሳን ብ/ጀ ስምኦንን ንጉዳይ እድሪስን ብጾቱን ዝምልከት መርመራ ክገብሩን ክከታተሉን ክልተ ሓለፍቲ ተመዲቦም፡፡
1. ሜጀር ካሕሳይ በየነ (ወዲ በየነ)፡ ሓላፊ ኣካል ምጽራይን መርመራን ወ/ሃ/ድሕነት ውሽጣዊ ጸጥታ፡፡ ከም ላዕለዋይ መርማሪ ጉዳይ እድሪስን ብጾቱን
2. ሜጀር ፍስሃጽዮን ኣባል ኣካል ምጽራይን መርመራን ወ/ሃ/ድሕነት ከም ምክትል፡ ቋንቋ ትግረ ዝኽእል ኣብ ናጽነት ወኪል እንዳዜና ሳሕል ነይሩ፡፡
ኣብ ትሕቲ ሜጀር ካሕሳይ በየነ ዝእለዩ 6 ኣባላት ክፍሊ ዓፈናን ስጉምትን ከም ሓለውቲ ተመዚዞም ናይ ነፍሰ ወከፍ እሱር ሸላ መፍቱሕ ካብ ሓላፊ ቤት ማእሰርቲ ካርሸሊ ሜጀር ኣቶብርሃን ተረኪቦም፡፡ እቶም ሓለውቲ፡
1. ሰርጌንቲ ዓንዳይ መንግስትኣብ
2. ሰርጌንቲ ሃብተኣብ ኣዋጁ (ወዲ ኣዋጁ)
3. እዝጊሕሽ ኣብርሃ (ከኾብ)
4. ተለንተ በረኸት ሃብተ
5. ሜጀር ዓብዱሰላም ጌቱ
6. ግርማይ ሓጎስ (ናይ 1990 ተጋዳላይ)
……….ይቕጽል……….
(ቤተ ሰብ፡ ዘመድ ኣዝማድ፡ ዓርኪ መሓዛ ምስ እድሪስ መሓመድ ዓሊ ናይ ዝተኣስሩ ኣሕዋት ብ Inbox ክትረኽቡኒ ትኽእሉ ኢኹም)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close