እድሪስ መሓመድ ዓሊን ብጾቱን —ኣብ ጸላም ዝጸልመቱ ከዋኽብቲ

ሳልሳይ ክፋል

ነዛ ፔጅ ካብ ዝጅምር ክሳብ ሕጂ ማእለያ ዘይብሉ ተጻብኦታት በጺሑኒ’ዩ፡፡ ብወኪል ሃገራዊ ድሕነት ጨንፈር ወጻኢ ስለያን ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ገለ ደገፍትን ሰዓብቲ ስርዓትን ተወዲቦም ጥርዓናት ናብ FACE BOOK ሊኢኾም ንኣስታት ሰለስተ ሰሙን ክትዕጾ ገይሮምዋ ጸኒሖም፡፡ ገለ ገና ዘይተሰቆሮም ለወሃት ዜጋታት’ውን ብናይ ባዕሎም ተበግሶ ጥርዓናት ገይሮም ’ዮም፡፡

እዛ ፔጅ ንካልኣይ ግዜ ምስተኸፍተት ውን ኣብ ቤ/ጽ ፕረሲደንትን ማእከላይ ቤ/ጽ ወኪል ሃገራዊ ድሕነትን ብምኽንያት ዝወጽእ ዘሎ ጭቡጥ ሓበሬታት ሻቕሎት ተፈጢሩ’ሎ፡፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ቤ/ጽ ፕረሲዳንት ኮ/ል ተስፋልደት፡ ካብ ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ብ/ጀ ኣብርሃ ካሳ፡ ስምኦን ገብረድንግልን፡ ኮ/ል ወልደዝጊ ባህታን፡ ካብ ሚ/ሪ ምክልኻል ጀነራል ፍሊጶስ ወልደዮውሃንስ ዝርከብዎ ዘይውግዓዊ ሓይሊ ዕማም መሰል ተጣይሱ ሓድሓደ ምጽራያትን ምጽንጻናትን ይካየድ ’ሎ፡፡ ብዝኾነ ሕጂ’ው ካብ ውጽዕ ህዝቢ ንዘመናት ተኸዊሉ ዝነበረ ሚስጢራት ስርዓት ኢሳይያስ ህዝብና ንክፈልጦ፡ ቀንዲ ገፋዕትን ቀተልትን ገበነኛታት ብስሞምን ብተግባራቶምን ብግቡእ መረዳእታ ከቃልዖም‘የ፡፡

ፍጻመ እድሪስ መሓመድ ዓሊን ብጾቱን
ኣብ ካልኣይ ክፋል፡ ሜጀር ካሕሳይ በየነ ን4 ኣባላት ክፍሊ ዓፈናን ስጉምትን ወ/ሃ/ድ- ውሽጣዊ ጸጥታ ናብ ማእከላይ ቤ/ጽ ከይዶም ኣቑሑት ከምጽኡ ምስ ኣዘዞም ሓላፊ ክፍሊ ሎጅስቲክስ ወ/ሃ/ድ- ውሽጣዊ ጸጥታ ሜጀር ክብሮም ገብረታቲዮስ ኣፍራዛን ባዴላን ከምዝሃቦም ብምግላጽ ጽሑፈይ ወዲአ ነይረ፡፡ በቲ ዕለት ኣብ ወ/ሃ/ድ ንጉዳይ በዓል እድሪስን ብጾቱን ከጻሪ ከም ካልኣዩ ንሜጀር ወዲ በየነ ዝተመዘ ሜጀር ፍስሃጽዮንን መርማሪ ጥርጡራት ፖለቲካ ሜጀር ተወልደ ራሻይዳን ናብታ መኪና ተሰቒሎም ብሓባር ናብ ኮ/ል ርእሶም ኣባይ (ወዲ ማርጋኖ) ዝምራሕ ኣብ ሞኖፖል ዝርከብ ጨንፈር ቤ/ጽ ወ/ሃ/ድ ተመሊሶም፡፡ ብጠላዕ ውሉፍ ዝኾነ ኮ/ል ርእሶም ኣባይ (ወዲ ማርጋኖ) ኣብ ከባቢ ፊት ባተሪሮኖ ዘላ እንዳ ነዳዲ ነጸላ መንድቕ እዩ ገዝኡ፡፡ ኣብ ወኪል ሃ/ድሕነት ኣብ ተፈላለዩ ክፍልታትን ጽፍሕታትን ተመዲቡ ሰሪሑ እዩ፡፡ ኣብ ሜዳ ኣባል ኮማንዶ ህ.ግ›ሓ.ኤ ኮይኑ ኣብ ቅያ 18 ደቓይቕ ዝተሳተፈ ተጋዳላይ እዩ፡፡ ድሕሪ “ወራር ወያነ” ኣብ 2000ን 2001ን ኣብ ምልቃምን ቅትለት ኢትዮጵያውያንን ምልቃም “ኣባላትን ሰዓብትን” ጉጅለ 15 ዝተሳተፈ እዩ፡፡ ኣብዚ እዋን ከኣ ኣባል ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ክንሱ ብጉልባብ ሲቪላዊ ስራሕ ሓላፊ ጸጥታን ሰራሕተኛታትን ዕደና ወርቂ ዛራ ተመዚዙ ይነጥፍ ኣሎ፡፡ ኣብዛ ጉዳይ እድሪስ መሓመድን ብጾቱን ግን ናይቲ ቤ/ጽሕፈቱ መፋቱሕ ንወዲበየነ ኣረኪቡ እዩ ዝወጸ፡፡

ሽድሽተኦም ኣባላት ኣብ ቤ/ጽ ሞኖፖል ምስ ኣተው ፍስሃጽዮን፡ ራሻይዳን ከም መራሕ መኪና ዝነበረ ዓብዱሰላም ጌቱን ካብታ መኪና ወሪዶም ምስ ወዲ በየነ ተዘራሪቦም፡፡ ፍስሃጽዮንን ራሻይዳን ምስ ወዲ በየነ ተሪፎም ዓብዱሰላም ጌቱ ንሃብተኣብ ኣዋጁ፡ እዝጊሕሽ ኣብርሃን በረኸት ሃበተን ሒዙ ልክዕ ሰዓት 6፡00 ካብቲ ቤ/ጽ ወጺኦም፡ ብቤት ገርግሽ ኣቢሎም መንገዲ በጽዕ ሒዞም ልክዕ ሰዓት 7፡30 ጋሕቴላይ ኣተው፡፡ ክሳብ ዝጽልምት ንዝተወሰነ ሰዓት ምስ ጸንሑ ጋሕቴላይ ሓሊፎም ንሸነኽ የማን ተጠውዮም ኣብ ማይኣጣል ምስ በጽሑ መራሕ መኪና ዓብዱሰላም ጌቱ መብራህቲ ኣጥፊኡ መኪና ደው ኣቢለ፡፡ ኣርባዕቲኦም ካብታ መኪና ወሪዶም ብመሪሕነት ዓብዱሰላም ጌቱ ባዴላን ኣፍራዛን ተሸኪሞም ካብ ጽርግያ ንሸነኽ ሰሜናዊ ምብራቕ ንኣስታት 10 ደቓይቕ ብእግሪ ተጓዒዞም ኣብ ሓደ ሰራው (ጨዓ) ዝበዝሖ ጎልጎል ምስበጽሑ ን4 ሰብ ዝሕዝ ጋህሲ ክኹዕቱ ዓብሰላም ነጊረዎም ናብ ኣስመራ ተመልሰ፡፡
ክቡራት ነበብቲ ብወ/ሃ/ድ ውሽጣዊ ጸጥታ ንዝውሰዱ ስጉምታት ቦታ ዝመርጹን፡ ጽኑዕ ከባቢያዊ ሓለዋ ዝመርሑን ሓለፍቲ ዝስዕቡ እዮም፡
1. ኮ/ል የማነ ኣፍወርቂ
2. ሌ/ኮ ፍጹም ዮውሃንስ
3. ካፒተን ሽደን መለስ
4. ሜጀር ሃይለ ብርሃነ (ሓላፊ መራኸቢታት ወ/ሃ/ድ ውሽጣዊ ጸጥታ ነበር) ኣብ መወዳእታ 2011 ኣብ ሞንጎ ኣኼባ “ንስራሕ ትድለ ኣለኻ” ተባሂሉ ምስተወስደ ደሃዩ ዘዝጠፈአ ሰብ እዩ፡፡ ኣብ ቤ/ጽ ፕረሲደንት ዝርከብ ጸብጻቡ ግን ብጉዳይ ወርቂ ቢሻ ንዘይምልከቶ ሰብ ሚስጢር ከምዘውጸ ይሕብር፡፡ እድሪስን ብጾቱን ንምርሻን እውን ነቲ ቦታ ዝሓረዩን ስውር ሓለዋ ዝመደቡን፡ እዞም ሓለፍቲ እዮም፡፡

ዕለት 22/08//2007 ፍርቂ ለይቲ (ሰዓት 12፡00)
ዓብዱሰላም ጌቱ ነታ ሚኒባስ ሒዙ እንዳመርሐ ካብ 2001 ጀሚሩ ኮ/ል ወልደዝጊ ባህታ (ሓላፊ ውሽጣዊ ጸጥታ) ዝሕዛ ዝነበረ ኮድ 3 ጻዕዳ ላንድኩሮዘር ኣስዒቡ ናብቲ ቦታ በጽሐ፡፡ መራሕ እታ ካልኣይቲ መኪና ም/ተለንተ መልኣከ ሓጎስ ይበሃል፡፡ ልክዕ ኣብታ መላገሲት ምስ በጽሑ ካብታ መኪና ሜጀር ካሕሳይ በየነ፡ ሜጀር ፍስሃጽዮን፡ ሜጀር ተወልደ ራሻይዳን፡ መልኣከ ሓጎስን ወሪዶም፡፡ መብራህቲ መኪና ዝረኣዩ ጉድጓድ ዝኹዕቱ ዝነበሩ ኣባላት ንወዲ ኣዋጁ (ሃብተኣብ ኣዋጁ) ገዲፎም ተሓዊሶምዎም፡፡ ወዲ በየነ ናይታ ላንድኩሮዘር ናይ ድሕሪት መቐመጢ ኣቑሑ ክኸፍቱዎ ሓቢሩ፡፡ 4 ብኣጠምራ ሰራው ዝተጸፍጸፉ ኣእዳዎም ብፌሮ ዝተሞቁሑ እሱራት “ኡይ!” እንዳበሉ እናተቀንዘው ወጹ፡፡ ፍስሃጽዮን ንኹሎም ፈቲሑ ደው ኣበሎም፡፡ እቶም እሱራት
1. ስነ ጥበባዊ እድሪስ መሓመድ ዓሊ
2. ኣባል ፖሊስ ኤርትራ ኣደም ሳልሕ (ሸልሸል)
3. ኣብ ጋዜጣ ኢሪትሪያ ኣልሓዲሳ ጋዜጠኛ ነበር ጅምዕ ከሚል (ኣብ ካልኣይ ክፋል ጽሑፍ ስሙ ኣይገለጽኩዎን)
4. ኣባል ኮማንዶን ክፍሊ ታዕሊም ዓላ ነበር ካፒተን ኣሕመድ መሓመድ ሙሳ እዮም፡፡

ካብ መኪና ወሪዶም ኩሎም ደው ክብሉ ምስገበሩ ወዲ በየነ ንነፍሰወከፎም ማስኬራ ወዲዩሎም፡፡ ቀጺሉ ወዲ በየነ ካብ ጋቤና ድምጺ ኣልቦ ብረት ኣውጺኡ በቢተራ ብሓይሊ እናጎተተ ናብቲ ሃብተኣብ ኣዋጁ ዝነበሮ ጋህሲ ወሲዱ ረሺንዎም፡፡ ኣብ መወዳእታ እቶም ኣባላት ናብቲ ጉድጓድ ከይዶም ሓመድ ኣልቢሶምዎም፡፡ ነቲ ጉድጓድ ኣብቲ ከባቢ ብዝርከብ ኣግራብን ሓመድን ኣመሳሲሎምዎ፡፡ ሰዓት 02፡30 ምስኮነ ኩሎም ኣባላት መገዲ ጋሕቴላይ ሒዞም ንኣስመራ ተመሊሶም፡፡ ናይዚ ሙሉእ ጸብጻብ (Operational Report) ኣብ ቤ/ጽ ፕረሲደንት ተዓቂቡ ይርከብ፡፡ ገለ ካብ ትሕዝቶ ጸብጻባት ኣቦ አደም ሸልሸል ኣብ ኣጅፕ (ቤ/ጽ ፖሊስ ኤርትራ) ብዛዕባ ደሃይ ወዶም ብተደጋጋሚ ከምዝሓተቱን እቲ ዘሕዝን ሓንቲ ኣሚራ መሓመድ ትበሃል ጓል ክምርዖ መደብ ከምዝነበሮን ከይተረፈ ብደቂቕ ይገልጽ፡፡

ክቡራት ነበብቲ ነዚ ጽሑፍ ክጽሕፍ ከለኹ ንምግላጹ ዘጸግም ሓዘን እንዳተሰመዓኒ እዩ፡፡ ኣብ ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ድሕሪ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ብላዕለዎት ሓለፍቲ ዝዝረብ ሓደ ልሙድ ኣበሃህላ ኣሎ “ሳግላ ብላዕ ኣይትቕላዕ!” ዝብል፡፡ እምበኣር እቲ ነዘመናት ተሸፊኑ ዝነበረ ሳግላ ሎሚ ቀላሊዐዮ ኣለኹ፡፡ ገና ውን ብዙሓት ሳግላታት ክቐላልዕ እየ፡፡ በዚ ኣጋጣሚ ነዚ ሓበሬታ ዝሰማዕኹም ስድራቤት ሰማእታትን መላእ ህዝቢ ኤርትራን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል፡፡

SHARE…. TO ALL

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close