ዝኽረ 21 ጥሪ ስርሒት ፎርቶ

ሎሚ ኣብ ድሮ 5ይ ዓመት ስርሒት ፎርቶ፡ ኣባጓይላ ጥፍኣትና፡ ኢሳይያስ ኣፍወርቂ፡ ካልኣይ ክፋል ቃለ መጠይቕ ከካይድ ይሸባሸብ ኣሎ፡፡ ኣብ ናይ ሎሚ ቃለ መጠይቑ፡ ኣብ ዘቤታዊ ጉዳያት ኣድሂቡ ንሰዓታት ዓጀውጀው ከምዝብል ትጽቢት ተነቢርሉ ኣሎ፡፡ ክቡራት ተኸታልቲ! እንሆ ፍጻመ ፎርቶ መበል 5ይ ዓመቱ ጽባሕ እዩ፡፡ ቅድሚ 6ተ ዓመት ኣቢሉ ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት ፎርቶ ተሳተፍቲ፡ ደገፍቲለ፡ ተደናገጽቲን ወደብትን ተባሂሎም ካብ መላእ ሃገር ዝተቐየዱ ኣስታት 300 ዝኾኑ ዜጋታት ነይሮም፡፡ ኣብ መርመራ “ቀንዲ”ን ማእከለዎትን ተባሂሎም ዝተፈለዩ ከኣ 56 እዮም፡፡ ንሎሚ ንዝኽሪ’ቶም ተሳተፍቲ ስርሒት ፎርቶ ስውኣትን እሱራትን ኣመልኪተ መዘከርታ ንምግባር እንሆ ዝርዝር ኣስማት ናይ’ቶም 30 ኣባላት፡፡

ምናልባት ኣብ ዘቤታዊ ጉዳያት ምስ’ቶም ዲጋታት ሓዊሱ፡ ከምታ “ሓድሽ ንድፊ ቅዋም”… “እቶም እሱራት ክፍትሑ’ዮም!” ዶ ይብለና ይኾን??

 1. ሜጀር ጀነራል ዑመር ሓሰን ሑሞድ ጠዊል፡ ኣዛዚ ማእከላይ እዚ
 2. ዓብደላ ማሕሙድ መሓመድ ጃብር ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት ህግደፍ
 3. ሙስጠፋ ኑርሑሴን ኣማሓዳሪ ዞባ ደቡብ…
 4. ኣሕመድ ሓጅ ዓሊ ሚ/ር ጸዓትን መዓድንን
 5. ስውእ ኮሎኔል ስዒድ ዓሊ ሕጃይ ሓለቓ ስታፍ ሜካናይዝድ ክ/ሰ 42
 6. ኮሎኔል ሳልሕ ዑስን በኺት ኣዛዚ ክ/ሰ 17
 7. ኢብራሂም ቶቲል፡ ገዲም ተጋዳላይ ኣባል ፈጻሚት ሽማግሌ ህዝባዊ ግንባር ነበር
 8. ኣልኣሚን ሸኽ ሳልሕ፡ ሓላፊ ዴስክ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኔሩ ዝደስከለ
 9. ኮሎኔል ተስፋማርያም ሃይለ (ወዲ ኣሜሪካ)፡ ኣካያዲ ስራሕ ቤ/ጽ ዞባ ደቡብ
 10. ኮሎኔል ሳሊም ዓሊ፡ ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ዓንሰባ
 11. ኮሎኔል ሓምድ ኑር ዓሊ፡ ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ደቡብ
 12. ሌ/ኮሎኔል ኣለም መንግስትኣብ (ግዝዋ)፡ ኣብ ክ/ሰ 42 ኣዛዚ 2ይ ብርጌድ
 13. ሌ/ኮሎኔል ኣብርሃም ገብረሚካኤል (ግላዋ)፡ ኣብ ክ/ሰ 49 ኣዛዚ 2ይ ብርጌድ
 14. ሌ/ኮሎኔል በርሀ ዕቑባሚካኤል ገረዝጊሄር (ዕንሹ) ክ/ሰ 42 ኣዛዚ 3ይ ብርጌድ
 15. ሌ/ኮ ሑሞድ ረሽድ (ወዲ ረሽድ) ኣዛዚ 4ይ ብርጌድ ክ/ሰ 31
 16. ኣሮን ታደሰ ጸሓፊ፡ ህግደፍ ዞባ ማእከል (ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝተሰውአ)
 17. ሃገር ጋንዛይ፡ ሓላፊ ሃማመተኤ ዞባ ደቡብን (ደሓር ዞባ ማእከል)
 18. ሜጀር መሓሪ ጻዕዳ፡ ኣብ ክ/ሰ 42 1ይ በርጌድ ኣዛዚ 1ይ ቦጦሎኒ
 19. ኢብራሂም መሓመድ ዓሊ (ወዲ ጉረት)፡ ኣባል ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ (ስነጥበባዊ)
 20. ዕሱማን እድሪስ ጅምዕ፡ ኣምባሳደር
 21. ተዓገስ ፍረዝጊ፡ ኣባል ሚ/ሪ ወጻእ ጉዳያት ኮይኑ ፈለማ ምስ ዊክ ሊክስ፡ ደሓር ከኣ ምስ በዓል ወዲ ዓሊ ርክብ ጸኒሑካ ተባሂሉ ዝተቐየደ
 22. ሓምድ ሓጂ፡ ወኪል ህግደፍ ኣብ ዞባ ሰ.ቀ.ባሕርን ሓላፊ ምውህሃድ ሽማግለ በዓላትን
 23. ሜጀር ኣሕመድ ዑስማን፡ ካብ ኩባንያ ህንጻ ሓበን
 24. ሜጀር ጸጋይ ብርሃነ፡ ኣባል ማእከላይ ቤ/ጽ ሜካናይዝድ 74
 25. ሌ/ኮ ማሕሙድ ካብ ሃንደሳ ምክልኻል
 26. ዓወድ መሓመድ ማሕሙድ፡ ነባሪ ከተማ ከረን (ደሓር ዝተፈትሐ)
 27. ዓብደላ ሮሞዳን ሙሳ ነባሪ ከተማ ከረን (ደሓር ዝተፈትሐ)
 28. እድሪስ ኑር ኢብራሂም ነባሪ ሓመልማሎ (ደሓር ዝተፈትሐ)
 29. እድሪስ ድራር ዓብደል ነባሪ ሓመልማሎ (ደሓር ዝተፈትሐ)
 30. ሙሳ ዑሞር መሓመድዓሊ ነባሪ ሓመልማሎ ከምኡ ውን
 31. ሌ/ኮ መንግስቱ (ምክትል ኣዛዚ ክ/ሰ 42 2ይ ብርጌድ ዝነበረን ድሒሮም ዝተፈትሑ ቢንያም ኣምቸ፣ ግርማይን ዳኒኤልን ዝተብሃሉ ኣባላት ቤ/ጽ ዞባ ደቡብ ይርከብዎም፡፡

(ህልው ኩነታት እሱራት ፎርቶ ዝምልከት ሓደ መዓልቲ ምስ ኣጻፈፍኩ ክፍንወልኩም አየ)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close