ግዳያት 9/18…

ሻድሻይ ክፋል 

ኩነታት ህልዋት እሱራት ዒራዒሮ፡

ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ጽሑፈይ ናይቶም ሂወቶም ዝሰኣኑ 20 እሱራት ኩነታት ምግላጸይ ይዝከር፡፡ ቀጺለ ከኣ ኣብ 2007 ናብ ቤት ማእሰርቲ ዒራዒሮ ዝተጸንበረ ጋዜጠኛ ዳዋት ኢሳቕ ሓዊሱ ኩነታት ብሂወት ናይ ዝጸንሑ15 እሱራት የቕርብ፡፡ ኣብ ቀረባ እዋን በደገን ብውሽጥን ሓያሎ ጸቕጥታት እንበርተዐ ምስ ከደ፡ ብትእዛዝ ፕረዚዳንት ኢሳይያስ ከምቲ ልሙድ ኣሰራርሕኦም ብጸላም ዛጊት ናብ ዘይተረጋገጸ ቦታ ወሲዶምዎም ኣለው፡፡

ኩቡራት ነበብቲ ሃለዋትጀጋኑና ኣብቲ ዝተቐየርሉ ቦታ ዝምልከት መሊአ ምስ ኣረጋግጽኩ ከቕርበልኩም’የ፡፡ ኣብዚ ናይ ሎሚ ጽሑፈይ ግን ካብ ዒራዒሮ ቅድሚ ምውጽኦም ዝነበሮም ኩነታት ዝምልከት ሓበሬታ ብሓጺሩ ከምዝስዕብ ይገልጽ፡፡

1. ጴጥሮስ ሰሎሙን (መለለዬ ቁጽሩ 02)፡ ኣካላዊ ኩነታቱን ጥዕንኡን ብምንጽጻር ዝሓሸ ነይሩ፡ ካብ ዕለት ማእስርቱ ጀሚሩ ክሳብ ካብ ዒራዒሮ ናብዘይተፈልጠ ቦታ ዝተወሰደሉ ግዜ ካብ ኢዱ ካቴና ኣይተፈትሓሉን፡፡

2. ሃይለ ወልደትንሳኤ -ድሩዕ (መለለዬ ቁጽሪ 04)፡ ብናይ ዓንዲ ሑቐ ጸገም፡ ብሕማም ሽኮር ክልቲኡ ዓይኑ ዓዊሩ ደው ክብል ስለዘይክእል ናብታ ኣብ ውሽጢ ሼላ ትርከብ ሽቓቕከይተረፈ እንዳተንፋሓኸ ይኸይድ ነይሩ፡፡ ምግቢ ከቐርበሉ ከሎ ክርኦ ስለዘይክእል “እንታይ ዓይነት ምግቢ’ዩ?” ኢሉ ይሓትት፡፡

3. ባራኺ ገብረስላሴ (መለለዬ ቁጽሪ 34): ኪሎማዊ ጸቕጥን ተነጽሎን ዘበገሶም ብዝተፈላለዩ ውሽጣዊን ስነ-ኣእመራዊን ሕማማት ይሳቐ፡፡ ዋላ ከም ድሩዕ እንተዘይኮነ ንሱ’ውን ኣብ ሕማቕ ኩነታት ነይሩ፡፡

4. ሜጀር ጀነራል ብርሃነ ገብረዝጊሄር (መለለዬ ቁጽሪ 07)፡ ብስነኪ ዝተፈላለዩ ሕማማት ከም ካልኦት ብጾቱ ነብሱ ዓቢሩ፡፡ ካብ ዕለት ምእሳሩ ጀሚሩ ንኣስታት 14 ዓመታት ካብ ኢዱ መቖሕ (ፌሮ) ኣይወጸሉን፡፡ ኣብ ቀረባ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ከምዘይብሉ ምስፈለጡ ነቲ ፌሮ ኣልጊሶምሉ ነይሮም፡፡

5. ብርጋዴር ጀነራል ስቲፋኖስ ስዩም (መለለዬ ቁጽሩ 23)፡ ከቢድ ስነ-ኣምራዊ ጸቕጢ ዋላ እንተሃለዎ ብተነጻጻሪ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ይርከብ፡፡ ካብ ዝእሰረሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ ካብ ዒራዒሮ ዝተወሰደላ ዕለት ካብ ኢዱ መቑሕ ኣይተፈልዮን፡፡

6. ሚርያም ሓጎስ (መለለዬ ቁጻራ 28)፡ ካብ ዝታእሰረተሉ ዕለት ጀሚራብዕድመ ደንጉያ ኣብ ዓራርብ ካብ ዘርኣይ ዝበሃል ተጋዳላይ ከም ዝወለደታ ትዛረበላውላዳ እንዳዘከረት መዋእል ኣብ ብጭንቀት ኣብ ብኽያትን ኣውያትን ዘሕለፈት፡ እናሻዕ ቀልባ ተጥፍእ ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፊ ኩነታት ትርከብ፡፡ ብዛዕባ ውላዳ ገለ ካብ ቃላታ “ኣነ ንጓለይ ኣብ ዓራርብ ክወልዳ ከለኹ፡ ኣብ ዝነበረኒ ዕደመምውላድ ኣጸጋሚ ብምንባሩ ወይ ንሀወትኪ ወይ ነዚ ዕሸልኪ ሓደጋ ኣለዎ ኢላ ሓንቲ ኣብርሀት ትበሃል ብጺት ሓቢራትኒ ነይራ፡፡ ኣነ ግን ደሓን እንተኾነ ንክልቴና ተድሑኑና፡ ኣይኮነን ከኣ ንዕሸለይ ኣድሕኑለይ ኢለ ዝወለድኩዋ እንኮ ጓለይ እያ” እንዳበለት ትበኪ! ጸጉራ ትነጺ!ምስክነይቲ እስርቲ’ያ፡፡

7. እድሪስ ኣባዓረ (መለለዬ ቁጽሪ 29)፡ ኣብ ልዕሊ ዝጸንሐ ስንክልንኡ ብሰንኪ ቀዝሒን ዋዒንዒራዒሮተወሳኺ ተፈላለዩ ውሽጣዊ ሕማማት ተጠቒዑ ነይሩ፡፡

8. ኢሳያስ (መለለዬ ቁጽሪ 33)፡ ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ጥዕና ይርከብ፡፡

9. ጋዜጠኛ ስዩም ጸሃየ (መለለዬ ቁጽሩ 10)፡ ኣብ ከቢድ ኣካላዊን ስነ-ኣእምራዊን ጸቕጥታትን ሕማማትን ይርከብ፡፡ 2007 ካብ ሸልኡ ሃዲሙ ወጺኡ ቦታ ጠፊኡዎ ኮለል ምስተተሓዘ ከቢድ ማህረምትን መግረፍትን ወሪድዎ እዩ፡፡ ካብቲ እዋን’ቲ ጀሚሩ ኣብ ከቢድ ስነ-ኣአምራዊ ጸቕጥን ኣካላዊ ማህሰይትን ይርከብ፡፡

10. ጋዜጠኛ ተመስገን ገረየሱስ (መለለዬ ቁጽሪ 22)፡ ብተነጻጻሪ ኣብ ደሓን ኩነታት ጥዕናስለዝርከብ ካብ ዕለት ማእሰርቱ ጀሚሩ ካብ ኢዱ መቑሕ ዘይተፈተፈልዮ እሱር እዩ፡፡

11. ጋዜጠኛ ኣማኒኤል ኣስራት (መለለዬ ቁጽሪ 25) ኣብ ደሓን ኩነታት ነይሩ ከም ተመስገን ኣብ ኢዱ ፌሮ ኣለዎ፡፡

12. ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቕ (መለለዬ ቁጽሪ 36)፡ ዜግነቱ ሽወደናዊ ዝኾነ ጋዜጠኛ ዳዊት ኣብ ካልእ ቤት ማእሰርቲ ጸኒሑ 2007 እዩ ናብ ዒራዒሮ ዝኣተወ፡፡ ብሰንኪ ሕማቕ ኪሎማን ኣተሓሕዛ ብዝተፈላሉ ውሽጣዊ ሕማማት ተጠቕዐ እሱር እዩ፡፡ ኩሉ ግዜ ነታ ዝርካባ ጸብሒ ዓደስ “ጨው ኣይትግበሩለይ” ይብል፡፡ ካብዝኣተወሉ ጀሚሩ ክልተ ኣእዳዉ ምስተሞቆሐ’ዩ፡፡

13. ዓሊ ኣልኣሚን ዓሊ (መለለዬ ቁጽሪ 03): ሰራሕተኛ ኣመሪካ ኢንባሲ ኣስመራ ዝነበረ ዓሊ ብፌሮ ተመቆሐን ብዝተፈላዩ ስነ-ኣእመራዊ ሕማማት ዝሳቐ’ዩ፡፡

14. ክፍሎም ገብረሚካኤል (መለለዬ ቁጽሪ 35): ሰራሕተኛ ኢንባሲ ኣመሪካ ነበር ክፍሎም ሓያል ሕማም ሽኮርን ጸቕጢ ደምን ዘለዎ ኮይኑ: ካብ ዕለት ማእሰርቱ ጀሚሩ ብፌሮ ቅዩድ እዩ፡፡ እዞም 2 እሱራት (ዓሊን ክፍሎምን) ኣብ 2008 ሃንደበት ኣብ ሓደ ለይቲ ብክልተ ተፈላለያ መካይን ኣስመራ ተወሲዶም ዝተመለሱ እዮም፡፡ ዕላማ መውሰዲኦም ንገለ ወኪላት መንግስቲ ኣመረካ ንምርኣይ ምንባሩ፡ ጥዑይ ልብሲ ኣልቢሶም፡ ጨሕሞም ለጻጺዮም፡ ዘይከውን ተስፋ ኣስኒቖም ንሃልኪ ፕሮፖጋንዳ ምስተጠቐምሎም ብቅጽበት ብታ ዕለት ናብ ዒራዒሮ መሊሶምዎም፡፡

15. ፎርኦን ወልዱ (መለለዬ ቁጽሪ 13) (ሰባኣይ ኣቐንቃኒት ጓል ኣንከረ) ጸጋማይ ኢዱ ብኩናት ዝሰንከለ ኮይኑ ድሕሪ ምእሳሩ ቀዝሕን ዋዒን ዒራዒሮ ኣብ ልዕሊ ስንክልንኡ ተወሳኺ ጸቕጢ ስለዝፈጠረሉ ምጽዋር ኣብዘይክእለሉ ኣዚዩ ተኣፋፊ ኩነታት ጥዕና ይርከብ፡፡

ቀንዲ ሓላፍቲ ቤት ማእሰርቲ “ግዳያት 9/18” ዒራዒሮ

ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ጽሑፈይ ቀንዲ ተሓተቲ“ግዳያት 9/18”ዝኾኑ ላዕለዎት ኣባላት ጉጅለ ኢሳያስ ገሊጸ ኣለኹ፡፡ኣስዒበ ዝጠቕሶም ከኣ በቶም ቀንዲ ተሓተቲ ሰበ-ስልጣናት ተመዚዞምን ተኣዚዞምን ኣብ ቀጽሪ ዒራዒሮ ዝርከቡ ገበርትን ሓደግትን ዝኾኑ ኣባላት እዮም፡፡
1. ሌ/ኮ ኢሳቕ ኣርአያ (ወዲ ሓኪም)፡ መበቆል ዓዱ ዱባሩባ መንበሪኡ ኣስመራ፡ ዕድመ 62 ይገብር፡ ቴሌፎን ኣድራሽኡ፡ 07110908 ዝነበረ ኮይኑ እዛ ቴሌፎን ሕጂ ካብ ስራሕ ወጻእ ገይርዋ ኣሎ፡፡
ሓላፊ ቤ/ማእሰርቲ ዒራዒሮ ኮይኑ ካብ ተመዘዘሉ ግዜ ጀሚሩ ብጉዳይ እሱራት ዝምልከት ዕለታዊ ምስ ፕረዚዳንት ኢሳያስ ብኣካልን ብጸብጻብን ይራኸብ፡፡ ንጉዳይ ሓለዋ፡ ጸጥታን ኩነታትኣባላት ሓለዋን ዝምልከት ድማ ቀጥታ ርክቡ ምስ ጀነራል ፍሊጶስ እዩ፡፡

ወዲ ሓኪም ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ስነ-ኣእመራዊ ጸቕጥታት ከቢድ ጭንቀት ጌሩ፡ ካብ ሰብ ተነጺሉ፡ ኣብ ገለገለ ባራትን ከባቢታትን በይኑ ክዛረብ ይረአ ኣሎ፡፡ ኣብ ዕልሊ ኣእመራዊ ጭንቀቱ ሕማም ሽኮርን ጸቕጢ ደምን ስለዘምጸአ፡ ንምሕካም ሰብ ክኣምን ስለዘይከኣለ ብርሃነ ዝበሃል ኣብ ወጻኢ ዝነብር ናይ ቀረባ ቤተሰቡ ጸዊዑ “በጀኻ እለየኒ ካልእ ሰብ ክኣምን ኣክእልን፡ ከጥፍኡኒ እዮም” ኢሉ ጸዊዑ ክኣልዮ ገይሩ እዩ፡፡

ቁጠባዊ ትሕዝቶ ወዲ ሓኪም ካብ መሻርፍ እሱራትን ኣባላት ሓለዋን እንዳሰረቐ፡ ናጻ ጉልበቶምን ተጠቂሙ እንዳስርሐ፡ ካብ መሸጣ ዕንጨይትን ፈሓምን፡ ካብ መፍረ ጤለበጊዕን…ዝረኸቦ ኣኻኺቡ ማእለያ ዘይብሉ ሃብቲ ኣጥሪዩ፡ ኣብ ዱባሩባ ገዛውቲ ሃኒጹ፡ ኣብ ኣስመራ ብትእዛዝ ቤ/ጽ ፕረዚዳንት ገዛ ተወጊንሉ ዝነብር ሰብ እዩ፡፡

ወዲሓኪም ሓላፊ ቤ/ማእሰርቲ ዒራዒሮ ኮይኑ ክሳብ ዝሰርሓሉ ግዜን ነዚ ሓበሬታ ክሳብ ዘዳለኹሉ እዋንን ካብታ ዝበረኸት ቤ/ጽሕፈቱ ኮይኑ ነተን ሸላታት ብርሑቕ ካብ ምቁማትን ካብ ኣባላት ሓለዋ ሓበሬታ ካብ ምእካብን ሓሊፉ ነቶም ግዳያት ዋላ ሓንቲ መዓልቲ እውን ቀሪቡ ሪእይዎም ኮነ ጸገማቶም ክፍትሕ ዝኾነ ዓይነት ፈተነ ገይሩ ኣይፈልጥን፡፡ ሕሉፍ ሓሊፉ መግለጺ ጭካንኡ ዝኾነ ተግባር ካብታ ንመሻርፍ ዝተመደበትሎም 25,ሺሕ ናቕፋ ወርሓዊ ባጀቶም እቲ 20, ሺሕ ናቕፋ ንውልቁ እናደውዓለ ጸኒሑ እዩ፡፡

ካብ መጀመሪያ ክሳብ መወዳእታ ፍሉይ ትኹረት ሂቡ ዝሰርሓላን ዘተግብራን መምርሒ ፕረዚዳንት ኢሳያስ ዝኾነት ትእዛዝ ነፍሰወከፍ እሱር ኣብ ክንዲ ስሙ ብመለለዬ ቁጽሩ ኣባላት ክጽውዕዎ ከምዘለዎም ክትትል ይገብር፡፡ ኣባላት ቁጽሪ ክንዲዚ ገለ ሓቲቱ፡ ሞይቱ፡ ሓሚሙ፡ ሃተፍትፍ ኢሉ፡ ድምጺ ኣጥፍኡ፡ ምግቢ ተሓሲሙ…ዝኣመሰሉ ጸብጻባት ዕለታዊ የቕርብሉ፡፡ እዚ ንዘይገብሩ ኣባላት ሓለዋ ዝተፈላለየ ወተሃደራዊ መቕጻዕቲ ይቐጽዕ፡፡

ፕረዚዳንት ኢሳይያስ ኣስማት፡ ምስልን ታሪኽን ጀጋኑና ካብ ምድዋን ሓሊፉ ኣብ መዓኽን ሚዲያታት ውሽጢ ሃገር ካብ ህዝቦም ምስዋር ጥራይ ዘይኮነ ኣብታ ዝተኣሰሩላ ሼላ እውን ወለዶም ብዘውጽእሎም ኣስማት ወይ ብናይ ሜዳ ሳጓታቶም ከይጽውዑ ብወዲ ሓኪም ኣቢሉ ጥቡቕ ክትትል ይገብር፡፡

2. ተለንተ ተስፋኣለም ሃብተ (ወዲ ሃብተ) ትውልዲ ዓዲ ሊባን ሓላፍነት ኣዛዚ 1ይ ሓይሊን ምክትል ሌ/ኮ ኢሳቕ ኣርኣያ (ወዲ ሓኪም) ነይሩ፡፡ እዚ ሰብ እዚ ሓዋ ንሰይቲ ኮ/ል ጋይም ተስፋንኪኤል ሓለፊ ወጻእ ስለያ ወኪል ሃገራዊ ድሕነት እዩ፡፡ ህልቂት እዞም “ግዳየጥ 9/18” ቀጻሊ እናኾነ ብዝኸደ ቁጽሪ “ኣብ መወዳእታ ነቲ ሚስጢር እንፈልጥ ሰባት ከሕቑቑና እዮም” ካብ ዝብል ሕዱር ስክፍታ ተበጊሱ ብተደጋጋሚ ካብ ዒራዒሮ ከውጽኦን ንገደ ክሰዶን ብሓፍቱ ኣቢሉ ቀጻሊ ንኮሎኔል ጋይም ይሓቶ ስለዝነበረ ኣብ መወዳእታ ኮ/ል ጋይምኣሳሊጡ ካብ ዒራዒሮ ኣውጺኡ ናብ ወኪል ሃ/ድሕነት ጨንፈር ወጻኢ ስለያ ክምደብ ብምግባር ካብ ሃገር ክወጽእ ገይርዎ ኣሎ፡፡
3. ም/ኮፕራል ሚኪኤለ ወረደ ትውልዲ ዓዲ ደቂምሓረ ሓላፍነት ኣዛዚ 2ይ ሓይሊ እዩ፡፡ ድሕሪ ምውጻእ ወዲሃብተ ከም ምክትል ወዲ ሓኪም ኮይኑ ይነጥፍ ኣሎ፡፡ እዚ ሰብ’ዚ ከምሰብ በቲ ኩነታት ኣዚዩ ዝጭነቕን ዝሓዝንን እዩ፡፡
ብሓፈሻ ካብ ወርሒ 9/2001 ጀሚሩ ካብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ስለያ ዝተዋጽኡ 120 ዝኾኑ ኣባላት ሓለዋ ተመዲቦም፡፡ ካብዚኣቶም 29 ናብ ቤ/ጽ ስርሒት ዞባ 05 ቃሓውታ (ናይ ውጩ ቤ/ጽ ዝነበረ) ዝተምለሱ ኮይኖም ኣስታት 13 ኣባላት ድማ ኣብ ዝተፈለለዩ እዋናት ጠፊኦም፡፡ እዞም ቀጺሎም ዝግለጹ ከኣ ብስግረ ዶብ ካብ ሃገር ዝወጹ እዮም፡፡
1. እዮብ ባህታ፡
2. ሓጎስ ሓድሽ ገረዝጊሄር፡
3. ነጋሲ በርሀ ሓጎስ፡
4. ሙሉብርሃን ገብረሂወት ተስፋስላሰ፡
5. ገብረመድህን ተስፋይ ገብረስላሰ፡
6. በኽሪ መሓመድ (ናራ)፡
7. ዓሊ ጋንባ፡
8. ሙሳ መሓመድ ዓፋር…ዝበሃሉ፡
ካብዚኦም ኣብ ተራ ቁጽሪ 2 ዝተገልጸ ሓጎስ ሓድሽ ገረዝጊሄር መበቆል ዓዱ ን/ዞባ ሰንዓፈ ምምሕዳር ዓዱ ምሳርሓ ኣብ ምስሪ ተታሒዙ ኣብ 2007 ምስካልኦት ኤርትራውያን ብምንግስቲ ምስሪናብ ሃገሩ ምስተጠረዘ፡ ብኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ካብ ዊዓ ተዓፊኑ ተወሲዱ ክሳብ ሕጂ ሃለዋቱ ኣይፍለጥን፡፡ ኣብቲ ቅንያት እቲ ንኣባላት እቲ ቤት ማእሰርቲ ዒራዒሮ ኣኼባ ብምግባር “ኢድና ነዊሕ’ዩ፡ ሓጎስ ሓድሽ ሒዝናዮ ኣለና፡፡” ክብሉ ከፈራርሕሉፈቲኖም ’ዮም፡፡
ነፍሰወከፍ ተራ ኣባል ሓለዋ ቤት ማእሰርቲ ዒራዒሮ “ድሕሪ ህልቂት እሱራት ኣፈሙዞም ናባና ከቕንዑዎ እዮም”ኣብ ዝብል ከቢድ ፍርሒ ተሸሚሙ ዝነብር እዩ፡፡ ብጭንቀት ነብሶም ዘጥፍኡ እቶም እሱራት ጥራይ ዘይኮኑኣባላት ሓለዋ እውን ኣለው፡፡ ኣባላት ሓለዋ ዒራዒሮ ዝኾኑ ተከስተ መረጸ (ወዲ ማይ ጫዕዳ) ን ፡ ተስፋይ ገብሪሂወት (ወዲ ገዛ ሓምለ) ን ነብሰ ቅትለት ዝፈጸሙ እዮም፡፡
ኩቡራት ነበብትና ነዚ ብክልተ ምዕራፋት ተጻሒፉ ዝቐረበሰነድ “ግዳያት 18/9” ናብ ኩሉ ዜጋ ሼር ብምግባር ኤርትራዊ ሓላፍነትኩም ክትፍጽሙ እላቦ!!!፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close